รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

วันที่ โรงเรียน บันทึกการตรวจเยี่ยม บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
24 ธันวาคม 3105
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นายเจษฎา รัตนพลแสน ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด ได้ออกหน่วยทันตกรรมตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

นายเจษฎา รัตนพลแสน
ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ทราบ

นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563


ทราบ

นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563
27 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ข้าพเจ้านางสาวชุติมณฑน์ รอดนิล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาสนุ่น ได้มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ได้รับการต้อนรับจากคณะครูอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

นายพินิจ กลิ่นเทศ
ผอ.รพ.สต.นาสนุ่น
รพ.สต.นาสนุ่น

โรงเรียนบ้านจัดสรรขอขอบคุณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาสนุ่น ที่ได้มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 และให้คำแนะนำกับนักเรียน

นางมนัชยา คำมา
ครู
14 มกราคม 2563


เรียบร้อยดี

นางมนัชยา คำมา
ครู
14 มกราคม 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับอีลุม
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ชมรมคนรักเชฟเพชรบูรณ์ มามอบสิ่งของและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ได้แก่ ทาสีเครื่องเล่น การปลูกผักสวนครัวที่สวนเกษตร

นายทวีป มาแสม
-
ชมรมคนรักเชฟ

2 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางกัญจนา มีศรี ศึกษานิเทศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปากตกผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมครูผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน จึงได้เปิดเรียน มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกชั้น ได้ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน และต่อเติมให้สวยงามได้เข้านิเทศ เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นปฐมวัย นักเรียนมีพัฒนาการตามวัย ห้องเรียนชั้นอนุบาลจัดได้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย มีสื่อการสอน วางเป็นระเบียบ ขอชื่นชมคุณครูที่จัดบรรยากาศการเรียนให้เด็กอนุบาลได้เรียนตามวัย พัฒนาการที่ดี ข้อเสนอเเนะเพิ่มเติมเรื่องการจัดสื่อการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาเเละระดับชั้นมัธยมศึกษา และการแสดงผลงานนักเรียนไว้ในชั้นเรียน การตกเเต่งชั้นเรียนให้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนเว็บไซต์ ของโรงเรียนเพื่อเสนอข่าวสารต่อสาธารณะชนให้เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในนิเทศฯในครั้งนี้

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ทราบ -จะนำข้อเสนอเเนะถือปฏิบัติให้่กิดผลดียิ่งขึ้นต่อไป

นางสายบัว สอาดพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2563


รับทราบ และจะนำข้อเสนอเเนวไปปฎิบัติตามคำแนะนำ

นางสายบัว สอาดพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.บึงสามพัน ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนตามภาระกิจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นอย่างดี จึงขออขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางวัชรา ภุมมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลบึงสามพัน

ขอขอบคุณบุคลากร งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.บึงสามพัน ที่ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563


รับทราบ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ โสมาสี คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุดของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ซึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และการติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่จัดเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อย่างดียิ่ง

นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว
กรรมการตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้แนะนำการจัดทำเอกสาร และการใช้สื่อ

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563


30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันนี้แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน และคณะ อสม.หมู่ 9 บ้านทรัพย์เกษตร ได้มาทำการตรวจสุขภาพคัดกรองเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผอ.เดชา กลมเกลา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การตรวจสุขภาพและการคัดกรอง ไม่มีเด็กนักเรียนมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด

นางนภาดา บวรรัตนอาภา
แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน
อบต.บึงสามพัน

โรงเรียนรับทราบ และขอขอบคุณ แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน และคณะ อสม. หมู่ 9 บ้านทรัพย์เกษตร ที่มาดูแลตรวจสุขภาพ และคัดกรองนักเรียน

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563


รับทราบ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563
21 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
วันนี้คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะทำงานเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง

นางคนึง คุ้มตระกูล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สฟป.พช.3

ทางโรงเรียนบ้านเกาะแก้วขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาให้คำแนะนำต่างๆเป็นอย่างดี

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้า ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว พบผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ให้การต้อนรับพร้อมให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนชั่วโมงการสอนนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและแจ้งสายตรวจตำบลคลองกระจังเข้ามาตรวจเพื่อความปลอดภัยต่อไป

ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ
รอง สวป.สภ.ศรีเทพ
สภ.ศรีเทพ

ขอขอบคุณ ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ ที่ได้มารวจเพื่อความปลอดภัย และมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งทางโรงเรียนประสานงานกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงที่ 5 ของทุกวันศุกร์ จนครบจำนวน 13 ชั่วโมง ขอขอบคุณทาง สภ.ศรีเทพ ที่นำสิ่งดีๆมาให้ความรู้ในครั้งนี้

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูและ อสม. ม.9 บ้านหนองสะแก และมีการให้แนววทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายคำพอง โสพิมพา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ่อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563


ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกเป็นอย่างยิ่ง

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563
12 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จัดอบรมความรู้ในการปฏิบัติตนดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 ตอนเปิดภาคเรียน นำโดยคุณหมอสวาท กิติธะนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล ได้ชี้แนะแนวทางมาตรการป้องกับความรู้เพื่อปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แก่คณะครูและสภานักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล #ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้

คุณหมอสวาท กิติธะนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล

4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ได้ออกสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมระดับชั้นอนุบาล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ได้รับความร่วมมือจากคณะครู - นักเรียน จากโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวจตุพร ดีถี
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ที่ได้ออกมาสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมระดับชั้นอนุบาล ในครั้งนี้ค่ะ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตาม การทดสอบ NT ชั้น ป.3 จากนายศุภกร วิแสง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมมแสง

25 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
รตท.สมยา คำยุก ได้ออกทำการสุ่มตรวจนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.ุ6 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โดยทำการตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะตามโครงการตำรวจ D.A.R.E ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในนักเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้พบนาวสาววรรณี เกยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ เพือ่สอบถามสภาพต่างๆ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รตท.สมยา คำยุก
รอง สว(ป.)สภ.พุเตย
รตท.สมยา คำยุก

24 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง) พร้อมด้วยสมาชิก สภอ.ศรีเทพ ร่วมปฏิบัติงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์
ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง)
อำเภอศรีเทพ

ขอขอบคุณ นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง) อำเภอศรีเทพ ที่เข้ามาดูแลการปฏิบัติงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2563


21 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล ได้ออกหน่วยทันตกรรมตรวจฟันในโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก 67 ราย 2. ทา Fluoride 67 ราย 3. ส่งต่อกรณีเร่งด่วน 4 ราย 4. ฟันผุ 4 ราย 5. หินปูน 3 ราย แนะนำให้นักเรียนที่พบปัญหาสุขภาพช่องปากไปรับบริการต่อยังสถานบริการที่สะดวก ทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

นางสาวกาญจนา ชุมวงค์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณเจ้าพนักงานทันตสาธารณาสุขที่ได้ออกหน่วยบริการตรวจฟันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา

นางสมถวิล คำแก้ว
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2563

ลิงค์ที่แนบ


20 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางอุดม ลีศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ออกติดตามให้บริการวัคซีน HPV เข็ม 2 ในนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ที่เคยรับวัคซีน เข็ม 1 เมื่อตอนเรียนอยู่ชั้น ป.5 เทอม 2 จำนวน 6 คน ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ

นางอุดม ลีศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.เนินเสรี

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางอุดม ลีศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ที่ได้มาติดตามให้บริการวัคซีน HPV เข็ม 2 ในนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ที่เคยรับวัคซีน เข็ม 1 เมื่อตอนเรียนอยู่ชั้น ป.5 เทอม 2 จำนวน 6 คน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2563


ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม

นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้านางสาวอุไรลักษณ์ แดนนาเพียง ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเงินปัจจัยนักเรียนยากจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคระครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางสาวอุไรลักษณ์ แดนนาเพียง
ครูโรงเรียนบ้านฟุบสะแก
โรงเรียนบ้านฟุบสะแก

14 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านายจิรภัทร ทองอร่าม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย เป็นกรรมการคุมสอบการอ่าน RT ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการคุมสอบครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นายจิรภัทร ทองอร่าม
ครู
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย

ขอขอบคุณ คุณครูจิรภัทร ทองอร่าม พร้อมด้วย นางสาวจตุพร บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ที่เป็นกรรมการคุมสอบการอ่าน RT ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมทั้งให้การดูแลนักเรียนขณะสอบเป็นอย่างดี

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2563


14 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบานหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก นางปริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3 ผลจากการนิเทศฯ พบว่า ในการทำแบบทดสอบรายวิชาการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนหญิงมีความใส่ใจ ตั้งใจ ในการทำข้อสอบได้ดี คณะกรรมการคุมสอบมาจากต่างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ไม่มีบกพร่อง ให้ความรักและเมตตา เป็นกันเองกับนักเรียน อธิบายชี้แจงให้นักเรียนฟังอย่างชัดเจนดี

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

13 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้านางชุตินันท์ พกานวน ได้มาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการทางโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ได้ให้คำแนะนำและต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ที่ให้คำแนะนำและต้อนรับเป็นอย่างดี

นางชุตินันท์ พกานวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา

13 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข ได้มาออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียนชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก ขอขอบคุณคณะครูที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายบดินทร์ ตั้งตระกูล
ทันตแพทย์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข ที่ได้มาออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียนชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2563


ข้าพเจ้านางสาววิภาพร ซาทอง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและตรวจฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 พบมีนักเรียนฟันแท้ผุเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ให้มีการเพื่อรับการรักษาแบบเร่งด่วนแก่เด็กที่ฟันผุ ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองย่างทอย ขออขบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาววรรณา กรวยทอง
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองย่างทอย

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและตรวจฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2563


12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

วิชา บุญสุวรรณ
ร.ต.ท.
สำนักงานตำรวจภูธรตำบลพุเตย
โรงเรียนได้รับคำแนะนำจาก ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ เรื่องการระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
27 มีนาคม 2563

ได้รับการแนะนำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
27 มีนาคม 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านางสาวกาญจนาพร ดาทอง พนักงานราชการพร้อมด้วย นายอิศรานุวัฒน์ เฉยเฉนียง และนางสาวณัฐนิช ขวัญเทศได้ออกมาแนะแนวเชิงรุก ให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

นางสาวกาญจนาพร ดาทอง
พนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

ขอขอบคุณ นางสาวกาญจนาพร ดาทอง พนักงานราชการพร้อมด้วย นายอิศรานุวัฒน์ เฉยเฉนียง และนางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ โรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ได้ออกมาแนะแนวเชิงรุก ให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2563


7 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านางสาวปวีณา สังกรณีย์ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีเทพ ได้มาค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามโคชิดุนกุนยาที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิดุนกุนยา เรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น การสำรวจลูกนำ้ยุงลาย การทำความสะอาดอ่างนำ้ในห้องน้ำ การใส่ทรายอะเบท การเก็บภาชนะเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ และการพ่นยุงเพื่อทำลายยุงลายตัวแก่ โดยให้ความรู้กับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสาวปวีณา สังกรณีย์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีเทพ

ขอขอบคุณ นางสาวปวีณา สังกรณีย์ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีเทพ ได้มาค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามโคชิดุนกุนยาที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือกออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิดุนกุนยา การทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2563


7 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นายจุล พุทธา ได้มาประสานงานเรื่องการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในนักเรียน และโรคอุบัติใหม่ ไม่อุบัติซ้ำ(โคโรน่าไวรัส 2019)ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ หมายเหตุ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 1)การจัดบอร์ดป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส 2019 2)ก้าวท้าใจ 3) ส.ศ.3

นายจุล พุทธา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ยางงาม

ขอบคุณที่มาให้บริการกับนักเรียน ร่วมให้คำแนะนำในการดูแลอนามัยนักเรียน

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2563


ทราบ แจ้งคณะครูนำสู่การปฏิบัติ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ได้มานิเทศการสอน ของ ครู D.A.R.E ชั้น ป.5 เรื่อง อันตรายที่เกิดจากสิ่งเสพติด โดยให้นักเรียนได้ศึกษาถึงพิษภัยที่เกิดจากสิ่งเสพติด (บุหรี่ /เหล้า)

นายบุญยืน สุขศรี
ผบ. หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สภ.ศรีเทพ

ขอขอบคุณ ดต.บุญยืน สุขศรี ที่มาให้ความรู้กับนักเรียน ชั้น ป.5 ทุกคน

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2563


2 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปรีชา เฉลยพต รอง สวป.สภ.ศรีเทพ และ ร.ต.ท.วันชัย กองทูล รอง ส.ว.ป. สภ.ศรีเทพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พบผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ ได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือ พร้อมได้แจ้งสายตรวจตำบลหนองย่างทอย ได้มาตรวจ ป้องกัน เหตุในโรงเรียน และดูแลความปลอยภัยของนักเรียน เมื่อสอบ O-NET เสร็จ ในเวลา 14.30 น. จึงได้ขอขอบคุณทางผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ให้การต้อนรับ

ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ
รอง สวป.สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

ขอขอบพระคุณ ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปรีชา เฉลยพต และ ร.ต.ท.วันชัย กองทูล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีเทพ ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ มารักษาความสงบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้น ม.3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ด.ต. ประชัน เสาร์ฝั้น ผอ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ ได้มาตรวจและรักษาความสงบ เด็กนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 มาสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 10 โรงเรียน ในศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

ด.ต.ประชัน เสาร์ฝั้น
ผอ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

ขอขอบพระคุณ พันตำรวจโทอดิพัฒน์ สีไพสน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีเทพ ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ มารักษาความสงบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2563


30 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้านางพัชรินทร์ สมศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วย นายภาสกร สุวรรณพงษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน นางสาวปรัชญษ วาดศรี เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ได้มาฉีดวัคซีน dt จำนวน 24 คน MM2 จำนวน 15 คน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสง่า ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางพัชรินทร์ สมศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ตำบลพุขาม

นักเรียน รับวัคซีนครบตามจำนวนที่ทางรพ.สต.ตำบลพุขามมาให้บริการ

นางสาวดวงแข ทองทับ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2563


29 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้า นางสาวกิตติยา แก้วทนา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ปฏิบัติงาน รพ.สต.พุเตย ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้ 1.ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ จำนวน 436 คน 2.ถอนฟันในรายที่ต้องได้รับทางทันตกรรมฉุกเฉินจำนวน 33 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวกิตติยา แก้วทนา
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
รพ.สต.พุเตย

ทางโรงพยาบาล สต.พุเตย ได้ออกและให้บริการทางทันตกรรมเด็ก ทางคณะครูได้ให้ความร่วมมือ ด้านสถานที่ และการต้อนรับได้เป็นอย่างดี โดยพบนักเรียนที่ต้องถอนฟันจำนวน 33 คน

นางสาวประไพศรี พุ่มจันทร์
ครู
27 มีนาคม 2563


รับทราบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว

นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มีนาคม 2563
27 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางพัชรินทร์ บรรณทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกมาให้บริการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ให้เด็กนักเรียน ชั้น อ.1-ป.6 จำนวน 53 คน ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

นางพัชรินทร์ บรรณทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
รพ.สต.ซับบอน

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางพัชรินทร์ บรรณทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ซับบอน และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
7 กุมภาพันธ์ 2563


ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม

นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2563
24 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
เจ้าหน้าที่ทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้มาทำการตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านลำนารวย ในโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใสหัวใจเบิกบาน ณ ห้องเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านลำนารวย

ทพ.กฤตธี บัญชามณีโรจน์
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563

ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม รับทราบการตรวจเยี่ยม

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
24 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนอสงชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประเมินภายนอกรอบที่ 4 จากนายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ผลจากการนิเทศฯ ปรากฏว่าโรงเรียนมีความพร้อม ตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนได้จัดทำ SAR ตามประเด็นพิจารณา ไว้เป็นที่เรียบร้อยดี

นายศักรภพ นิพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

21 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนเมืองศรีเทพเเนะเเนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาคลัง ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยดีเเละให้โอกาศนำเสนอผลงานของโรงเรียนเมืองศรีเทพ

นางสมจิต กลิ่นโกสุม
ครูปฏิบัติการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองศรีเทพ

21 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ และคณะ ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีที่3 ปีที่6 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ เพื่อเข้ารับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ
กระทรวงสาธารณสุข

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ขอขอบคุณ นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563


ทราบ เรียบร้อยดี

นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าฝ่ายทันตสาธารณสุข และนักเรียนฝึกงานทันตภิบาล ได้มาออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรค์วารีนิช ทั้งนี้ได้แนะนำให้ไปรับบริการอื่นๆ เช่น อุดฟัน, ถอนฟัน ได้ที่ ฝ่ายทันตกรรม รพ.วิเชียรบุรี ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณ ครู นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการออกหน่วยครั้งนี้เป้นอย่างดี

ทพญ.จรัสศรี ชาติรังสรรค์
ทันตแพทย์
รพ.วิเชียรบุรี

ข้าพเจ้านายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม ขอขอบคุณ คณะทันตแพทย์จากฝ่ายทันตกรรม รพ.วิเชียรบุรี เป็นอย่างยิ่งที่มาให้บริการเคลือบฟลูออไรค์นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านพรหมยาม

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2563


20 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสาววรรณภา กรวยทอง เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข พร้อมทีมงาน ร.พ.สต. หนองย่างทอย ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ถึง ป.6 ได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์ ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางสาววรรณภา กรวยทอง
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
ร.พ.สต. หนองย่างทอย

ข้าพเจ้า นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล รก.ผอ. โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ต้องขอขอบพระคุณทางทีมงาน ร.พ.สต. หนองย่างทอย เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา

นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล
ครู
20 มกราคม 2563


20 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
โรงเรียนเมืองศรีเทพ แนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยดีและให้โอกาสนำเสนอผลงานของโรงเรียนเมืองศรีเทพ

นางสมจิต กลิ่นหอม
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองศรีเทพ

ขอขอบพระคุณ คณะครูแนะแนวโรงเรียนเมืองศรีเทพ ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 2563


17 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประเมินการยึดติดของสารเคลือบร่องฟันของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านลำนารวย โดยงานทันตกรรม โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อประเมินการยึดติดของสารเคลือบวัสดุฟัน

นางมนูญ ทับแต้ม
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านลำนารวย ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563

ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม รับทราบการตรวจเยี่ยม

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนบ้านลำนารวย

พ.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ช่วยบุญ
สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.วิเชียรบุรี
สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี

โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563


ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม ขอรับรอง

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านรังย้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจรักษาสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

นางพิมพา ทองมล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทางโรงเรียนบ้านรังย้อยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ที่ให้การตรวจสุขภาพในช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อย

นางสาวเพชรรัตน์ โนนไทย
ครูผู้ช่วย
12 กุมภาพันธ์ 2563


นักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย

นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 กุมภาพันธ์ 2563
15 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2559 - 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พบว่า 1. ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านบวนการบริหารและจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดประสบการณ์ที่ดี คุณภาพเด็กมีการพัฒนาการที่ดี 2.ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ร่าเริงแจ่มใส จิตอาสา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน 3. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐานมีวิสัยทัศน์ และร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

14 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
นางพัชรินทร์ บรรณทอง และ นางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ได้ออกมาให้บริการตรวจฝันและทาฟลูออไรด์วาบิชแก่เด็กนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้

นางพัชรินทร์ บรรณทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.บ้านซับบอน

โรงเรียนบ้านกันจุ ได้ดำเนินการให้นักเรียนของโรงเรียนมีวินัยในการดูแลรักษาความสะอาดฟันและภายในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ

นายวิจาร ธูปมงคล
ครู
10 กรกฎาคม 2563


8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับเดื่อ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้านางมณฑา แท่งทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ ได้เข้ามานิเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแปลงฟันอย่างถูกวิธี และ ทำการตรวจฟันและเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรท์กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 พบว่า ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความสะดวกในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

นางมณฑา แท่งทอง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์
ทางโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ขอขอบพระคุณ คุณหมอมณฑา แท่งทอง ที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับเดื่อ

นางสาวนัชชา แก้วมะณี
ครูอัตราจ้าง
8 มกราคม 2563

ขอขอบคุณ คุณหมอมณฑา แท่งทอง ที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับเดื่ออย่างต่อเนื่อง

นางอธิติยา เขียวสา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการประเมิน Q3 พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ทุกคนโดยเริ่มต้นประเมินตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. จากคณะผู้อำนวยการโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง และ ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว ดำเนินเสร็จสินด้วยความเรียบร้อยแล้ว

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

7 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
หมอตรวจเยื่ยมเด็กๆ รร.บ้านวังน้อยเกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน

......
ทันตกรรม
โรงพยาบาลวชียรบุรี

ทาง รร.บ้านวังน้อยขอขอบคุณผู้ตรวจเยื่ยมคุณหมอโรงพยาบาลวิเชียรบุรีท่มาตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆ

นางสาวทิพย์วิมล เสือไว
ครูผู้ช่วย
27 มกราคม 2563


3 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
อนามัย วังใหญ่ และคณะได้เข้าพ่นยากันยุง ณ รร.บ้านวังน้อย เวลา 16.00 น.

.....
พนักงาน
อนามัย วังใหญ่

ขอบคุณคณะและทีมงานอนามัย วังใหญ่ ที่เข้ามาพ่นยุงที่ รร.บ้านวังน้อย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

นางสาวทิพย์วิมล เสือไว
ครูผู้ช่วย
27 มกราคม 2563


3 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ ครู D.A.R.E ได้เข้ามาสอน นักเรียนชั้น ป.5 เรื่องที่ทำการสอนนักเรียน เรื่อง - บุหรี่ - พิษภัยของบุหรี่ โดยครูได้ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากในแบบเรียนที่เตรียมไว้ให้ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและสรุปเนื้อหาถึง โทษของบุหรี่ร่วมกัน

ด.ต.บุญยืน สุขศรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

ขอขอบพระคุณ ด.ต.บุญยืน สุขศรี ที่เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.5 ทุกสัปดาห์

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
2 กุมภาพันธ์ 2563


26 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ร้อยตำรวจโทวิชา บุญสุวรรณ สายตรวจตำบลซับสมบูรณ์ ได้ออกมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา หมู่ 6 ตำบลซับสมบูรณ์ พบนางสาวกุลนันท์ คำแก้ว ให้การต้อนรับ และสอบถามเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงออกตรวจต่อไป

ร.ต.ท.วิชา บัวสุวรรณ
หัวหน้าสายตรวจตำบลซับสมบูรณ์
สถานีตำรวจภูธรพุเตย
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสายตรวจตำบลซับสมบูรณ์ สถานีตำรวจภูธรพุเตย ซึ่งเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

นางสาวกนกวรรณ พันธ์ใย
ครูธุรการ
21 มกราคม 2563

26 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายพันธิพัฒน์ รัตนพลแสน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ออกให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจฟันนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการให้บริการทันตศึกษาและให้คำแนะนำกับนักเรียนที่มีปัญหาทางช่องปากไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดต่อไป ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

นายพันธิพัฒน์ รัตนพลแสน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด

คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ให้บริการเป็นอย่างดีได้ให้คำแนะนำในการรักษาช่องปากให้กับนักเรียน ในนามคณะครูขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

นายธนกฤต นามแก้ว
ครูธุรการ
9 มกราคม 2563


คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ให้บริการเป็นอย่างดีได้ให้คำแนะนำในการรักษาช่องปากให้กับนักเรียน

นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 มกราคม 2563
20 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ ข้าพเจ้า นายศุภฐากร เกิดเขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ออกมาให้บริการ รณรงค์ฉีดวัคซีน MR (หัด,หัดเยอรมัน) และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

นายศุภฐากูร เกิดเขียว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง

18 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ผู้บริหารและพนักงานส่วนจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเทคนิคการตลาด และส่วนพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้นำของเล่น เบาะปูพื้น หนังสือมาบริจาคในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมนำไอศกรีมและขนมโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆในโรงเรียน ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับดีมากครับ

นายรักศักดิ์ ทักเจริญ
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานส่วนจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเทคนิคการตลาด และส่วนพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้นำของเล่น เบาะปูพื้น หนังสือมาบริจาคในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมนำไอศกรีมและขนมโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆในโรงเรียบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


17 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านายอิทธินันท์ ยายอด พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ นุชเนื่องได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านเฉลียงทองเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลครูรักษ์ถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้ให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ประเมินตนเองตัวชี้วัดก่อนดำเนินโครงการในปีแรกและสอบถามความก้าวหน้าของโครงการในระดับโรงเรียนพบว่าได้มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินตามโครงการด้วยวาจา ขอ

นายอิทธินันท์ ยายอด นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง
สพป. พช 2

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการครูรักษ์ถิ่นให้การต้อนรับตอบแบบสอบถามการดำเนินโครงการนำเสนอโครงการโดยนายพีรวิชญ์ มหายศ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มกราคม 2563


ทราบขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ต้อนรับคณะมาเยี่ยมโรงเรียน

นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มกราคม 2563
17 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นางวรรณเพ็ญ ฉ่อยทะนงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาว ภัทรพร แย้มตาด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน HPU แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.6 จำวน 8 คนเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบพระคุณทางคณะครูเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วงมือในการจัดเตรียมสถานที่ เอกสารไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

นางวรรณเพ็ญ ฉ่อยทะนงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ส่งเริมสุขภาพตำบลบ่อไทย

ทางโรงเรียนบ้านตีบใต้ ขอขอบพระคุณนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อไทย ที่ได้มาบริการฉีดวัคซีน HPU แก่เด็กนักเรียนหญิง ป.6 จำนวน 8 คน

นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง
ครู
15 มกราคม 2563


ทราบ

นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มกราคม 2563
16 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจาก อบต.คลองกระจังให้มาทำการพ่นยาป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำไข้เลือดออก ที่ในห้องเรียนเเละบริเวณอาคาร โรงอาหารของโรเรียนบ้านเขาคลังเเละบริเวณโดยรอบ

นายสหคุณ ขันนาค
ลูกจ้างสาธารณะสุข
อบต.คลองกระจัง

16 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
วันนี้คณะเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.เกาะเเก้วได้ออกมาตรวจสุขภาพช่องปากเเละตรวจฟัน พร้อมทั้งเคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาคลังตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 69 คน การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดีขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

นางพัชรินทร์ คำหน้า
ผอ.รพ.สต. เกาะเเก้ว
รพ.สต. เกาะเเก้ว

12 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
โครงการครู D.A.R.E.

ร.ต.ท.สมยา
คำยุก
สภ.พุเตย

ครู D.A.R.E. เข้าให้ความเรื่องของยาเสพติด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางยุภาพร ภูบ้านหม้อ
ครู
13 มีนาคม 2563


12 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ข้าพเจ้า ดร.วรจักร์ มั่นคง อตีดผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สังกัด สพม.40 ขอชื่นชมการจัดระบบการบริหารงานของโรงเรียนบ้านบ่อไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกท่านจักร่วมแรงร่วมใจ พัฒนา ผลักดันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับมาจรฐาน ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน

ดร.วรจักร์ มั้นคง
ข้าราชการบำนาญ ผอ.รร.
สังกัด สพม. เขต 40

ขอน้อมรับคำชี้แนะจากท่านมาดำเนินการพัฒนาโรงเรียนบ้านบ่อไทยต่อไป

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563


ฝากชื่นชม และเป็นกำลังใจให้คณะครูทุกท่านด้วย

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563
11 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับสำราญเหนือ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
วันนี้ข้าพเจ้า นายเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง ได้ออกอนามัยโรงเรียน(ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรสจการมองเห็น ตรวจการได้ยิน ตรวจฟัน เจาะเลือดหาความเข้มข้นของเลือด ในการออกอนามัย โรงเรียนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนเป็นอย่างดี

นายเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง

ทางโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ ขอขอบคุณคุณหมอเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล ที่มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ

นางสาวสุจิตรา ขันธะสุโข
ครูธุรการ
17 มกราคม 2563


ทราบ

นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 2563
9 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
ทางบริษัท เอกอุทัย จำกัด ได้มาเเนะนำในโครงการมวลชนสัมพันธ์ CSR ในพื้นที่การมอบถังขยะเเละปรับปรุงสภาพสนามเด็กเล่น เราถึงพื้นที่ในโรงเรียนว่าจะต้องมีการปรับปรุงต่าง ๆ เเละบริเวณโดยรอบ

นายเฉลิมพล ภู่ศรี
ผู้จัดการ
บริษัท เอกอุทัย จำกัด

9 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
เวลา 10.00 น. วันนี้ข้าพเจ้านายภมรเทพ ศรีปลั่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุเตย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองสารเสพติด กลุ่มเสี่ยงนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นอย่างดี ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายภมรเทพ ศรีปลั่ง
ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี
ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี

ผู้บริหาร คณะครูร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองสารเสพติด โดยมีการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประวงค์ที่ตั้งไว้

นายอภิชาติ แพงวาปี
ครู
27 มีนาคม 2563


รับทราบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว

นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มีนาคม 2563
6 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลบึงสามพันได้ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษา ในกลุ่มเด็กอายุ 3-12 ปี โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร เข้ารับบริการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทั้งสิ้น 80 คน (ชั้น อ.1 - ป.6)

ทพญ.สรียา รุ่งจำรัส
ทันตแพทย์หญิง
โรงพยาบาลบึงสามพัน

รับทราบและขอขอบคุณครับ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มีนาคม 2563


รับทราบ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มีนาคม 2563
4 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมทรัพย์ ออกให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6

นางสุวรรณา พรหมรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.บ้านรวมทรัพย์

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางยุภาพร ภูบ้านหม้อ
ครู
13 มีนาคม 2563


27 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ พูนเกิด นักวิชาการสาธารณสุข และ นางสาวกมลชนก โกยทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้ออกให้วัคซีน MR 3 คน และ HPV 1 คน จึงขอบคุณ ณ โอกาศนี้

นางสาวรัตนาภรณ์ พูลเกิด
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.แก่งหินปูน

ข้าพเจ้า นายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม ได้รับทราบการออกให้วัคซีน นักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมยาม ทั้งหมด 4 คน จาก รพ.สต.แก่งหินปูน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นั้น ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาศนี้

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 2563


27 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
นายพินิจ กลิ่นเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น และคณะ ได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ

นายพินิจ กลิ่นเทศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น
กระทรวงสาธารณสุข

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ขอขอบคุณนายพินิจ กลิ่นเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น และคณะ ที่ได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างยิ่ง

นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563


ทราบ

นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563
25 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแนะแนวครั้งนี้

นายทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดี
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ขอขอบพระคุณคณะครูแนะแนวจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 2563


22 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา ปิ่นแก้ว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บึงกระจับ ได้ออกให้บริการวัคซีน มะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียน ขอบคุณครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางสาวสุพัตรา ปิ่นแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับ

ทราบ

นางธรรม์ญภรณ์ อุทำกา
ครู
4 กุมภาพันธ์ 2563


ทราบ

นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563
21 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.รัฐประชานุสรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้านางชยาภัสร์ แฝงวัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาววรรณิศา วิลัยรัมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ซับน้อย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้นป.6 เข็มที่ 2 ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นางชยาภัสร์ แฝงวัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ซับน้อย

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่รพ.สต.ซับน้อยเป็นอย่างสูงที่มาให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

นางสาวพรเพ็ญ นินทะราช
ครู
29 มกราคม 2563


21 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นายนพเก้า ทองสุวรรณ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ่อรัง ได้มาอบรมให้ความรู้ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ขับเคลื่อนวาระ "บ่อรังเมือง สะอาด" ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในโครงการนี้

นายสายัณต์ บุญนิล
ผอ.กองการศึกษา อบต.บ่อรัง
อบต.บ่อรัง

ขอขอบคุณ อบต.บ่อรังที่มาให้ความรู้ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ขับเคลื่อนวาระ "บ่อรังเมือง สะอาด" ในครั้งนี้ ค่ะ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2563


20 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
วันนี้สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี) ได้นำเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าที่ รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์ จำนวน 5 นาย เด็กๆให้ความสนจในเนื้อหาที่บรรยายเป็นอย่่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้เวลากับทางสถานีควบคุมไฟป่า มา ณโอกาสนี้ครับ

นายทวีศักดิ์ โสช้าง
หัวหน้าชุดประชาสัมพันธ์สถานีไฟป่าลพบุรี
สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี)

ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี) ที่ได้นำเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าที่ รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2563


20 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าและคณะเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้มาออกหน่วยทันตกรรมโดยให้บริการดังนี้ 1. ตรวจฟันให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ป.3 และ ป.6 2. อุดฟันแท้ให้แกเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ป.3 และ ป.6 3. เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 4. ให้คำแนะนำ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อในรายที่จำเป็นต่อไป ขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทพ.ธีรพล งามกิตติทรงคุณ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ทราบ

นางธรรม์ญภรณ์ อุทำกา
ครู
4 กุมภาพันธ์ 2563


ทราบ

นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563
20 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงได้รับการตรวจเยี่ยม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกก่อนทิ้ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางสาววิไล พิมพ์เสน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง

นายศักภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

18 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เข้าแนะแนวนักเรียน ชั้น ม.3 ซึ่งเปิดสอนระดับ ปวช. ได้แก่ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคคอมพิวเตอร์ และการโรงแรม ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

นางสาวฉัตรฉวี บัวริคาน
ครูแนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

ขอขอบพระคุณ คณะครูแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 2563


15 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับบริการฉีดวัคซีน (HPV2) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนางสุจิตรา นาถนิติธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางฐิติรัตน์ ก้นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแจง เป็นที่เรียนร้อยแล้ว

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

14 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองโป่ง
ศพว.บ่อรัง
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ความรู้ในการเรียนเกี่ยวกับสายอาชีพของแต่ละแผนกวิชาเกี่ยวกับความต้องการในตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน โดยมีนักเรียนที่มีเป็นศิษย์เก่ามาถ่ายทอด ประสบการณ์ในการเรียนครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นดีในปีต่อไป

นางสาวทิพยรัตน์ อาชทชัย
หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

14 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นายรักศักดิ์ ทักเจริญ เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น และเพื่อนพนักงาน มาพูดคุยกิจกรรมบริจาคของเล่นให้กับเด็กอนุบาล เสริมพัฒนาการทักษะให้เด็กๆ ตามโครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED และเยี่ยมดูพื้นที่ที่จะทำกิจกรรม

นายรักศักดิ์ ทักเจริญ
เจ้าหน้่าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

12 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองโป่ง
ศพว.บ่อรัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้ขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ในสายการเรียนอาชีวะศึกษา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์เปิดสอน 7 สาขาวิชาคือ 1.สาขาการบัญชี 2.สาขาการตลาด 3.สาขาคอมฯ 4.ไฟฟ้ากำลัง 5.ยานยนต์ 6.เทคนิดคอมพิวเตอร์ 7.สาขาการโรงแรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกต่อการแนะแนวในครั้งนี้

นายธีรวัฒน์ จันทร์แสง
ครู แนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

6 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา และกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 จากนางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

2 ตุลาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 จาก นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และนายปัณณธร บัวอุบบล ศึกษานิเทศก์ประจำ สพป.พช.3 ผลจากทีได้รับจากการนิเทศ ติดตาม ปรากฏว่า โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม ตามมาตรฐาน ที่กำหนด ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำ SAR ตามประเด็นการพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้ว

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

25 กรกฎาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ ข้าพเจ้า ด.ต.ไชยา ศรีมี ผบ.หมู่ สภ.วิเชียรบุรี ได้มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี

ด.ต.ไชยา ศรีมี
ผบ.หมู่ สภ.วิเชียรบุรี
สภ.วิเชียรบุรี

1 มกราคม 2513
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้ข้าพเจ้าตัวแทนฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ศรีเทพได้เข้ามาตรวจฟัน เด็กนักเรียนชั้นป.1,ป.3,และป.6 ในช่วงเช้าตรวจเสร็จ ช่วงบ่ายก็ได้มีรถมารับนักเรียนที่มีปัญหาและเด็กที่มีฟันแท้ซี่แรกฟันกรามไปเคลือบหลุมร่องฟันที่รพ.ศรีเทพ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้น ครูอนามัยโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งค่ะ ขอขอบคุณคณะครูไว้ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

ณัฐสุชา อินทรประสิทธิ์
ทันตสาธารณสุข รพ.ศรีเทพ
รพ.ศรีเทพ

ขอขอบคุณ คุณหมอที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติธรรมอย่างต่อเนื่อในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
3 กุมภาพันธ์ 2563


เรียบร้อยดี

นางสุนิตย์ คล้ายเดช
ครู
3 กุมภาพันธ์ 2563
1 มกราคม 2513
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ศพว.หนองไผ่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ข้าพเจ้านางสาวงามปิ่น ม่วงศรีจันทร์ และคณะ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลหนองไผ่ ได้ออกตรวจฟันและให้คำแนะนำการดูและสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และคัดเลือกเด้กที่มีฟันดี เข้ารับการรักษาและส่งเสริม ทีห้องฟันโรงพยาบาลหนองไผ่ จึงขอขอบคุณคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ ที่ให้ความร่วมมือเป้นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวงามปิ่น ม่วงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลหนองไผ่

การดำเนินการกิจกรรมเรียบร้อยดี

นางสาวสุดใจ ทวีสุข
ครู
30 มกราคม 2563