รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

วันที่ โรงเรียน บันทึกการตรวจเยี่ยม บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
24 ธันวาคม 3105
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นายเจษฎา รัตนพลแสน ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด ได้ออกหน่วยทันตกรรมตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

นายเจษฎา รัตนพลแสน
ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ทราบ

นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563


ทราบ

นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563
9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีขอขอบคุณครูแนะแนวที่ให้การต้อนรับ ในการแนะแนวในครั้งนี้ครับ

ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงษ์ แสนอุบล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
คณะครูจากโรงเรียนเมืองศรีเทพ มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนเมืองศรีเทพขอขอบคุณครูแนะแนวที่ให้การต้อนรับ ในการแนะแนวในครั้งนี้ครับ

นายณัฐกานต์ เพชรนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ
โรงเรียนเมืองศรีเทพ

18 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. คณะครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 5 ท่าน ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีแผนการเรียน ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - วิทย์-คณิต 3 ห้อง - ศิลปะ 2 ห้อง - ภาษา-สังคม 2 ห้อง รวม 7 ห้อง กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 24 - 28 เมษายน 2564 สอบ 1 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ 5 พฤษภาคม 2564 มอบตัว 8 พฤษภาคม 2564 การออกแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครูโรงเรียนบ้านสันติธรรม จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

นางดวงฤทัย กันเกียว
ครู
โรงเรียนบ้านสันติธรรม

ในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นางสาวสุธิดา มาดี
ครูผู้ช่วย
18 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ เรียบร้อยดี

นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
18 กุมภาพันธ์ 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
คณะครูจากโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ขอขอบคุณครูแนะแนวที่ให้การต้อนรับ ในการแนะแนวในครั้งนี้ค่ะ

นายธีระ หล้าทน
ครู
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

ขอขอบคุณทีมงานแนะแนวโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ที่มาแนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2564


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2564
11 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฐกาน คุ้มสี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ปฏิบัติงานพร้อมด้วย นางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกให้บริการทันตกรรมป้องกัน การเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันพุให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน ได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวณัฐกาน คุ้มสี
วิชาการทันตสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน

ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางสาวณัฐกาน คุ้มสี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) และ นางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน ที่ได้ออกให้บริการทันตกรรมป้องกัน การเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันพุให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


20 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านแควป่าสัก
ศพว.นาสนุ่น
คณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 เบื่องต้น โดยทำการฉีดพ่นบริเวณอาคารเรียนทั้งหมด

นายสุรชัย ค่ายวง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รก.ผอ.กองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

โรงเรียนบ้านแควป่าสักขอขอบคุญคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นที่ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

นายจักรชัย แก้วพิภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 มีนาคม 2564


6 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
รพ.สต.นาสนุ่นออกมาให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน โดยวัดอุณหภูมิทั้งหมดปกติ ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและบริการอย่างดี

ชุติมณฑน์ รอดนิล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.นาสนุ่น

โรงเรียนบ้านจัดสรร ได้ให้การต้อนรับในการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านจัดสรร ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.นาสนุ่น

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 มกราคม 2564


เรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2564
23 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
คณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพาณิชยการ มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพาณิชยการขอขอบคุณครูแนะแนวที่ให้การต้อนรับ ในการแนะแนวในครั้งนี้ค่ะ

นางสาวสุนิสา หนูมา
ครูแนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพาณิชยการ

ขออยคุณคณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพาณิชยการที่มาแนะแนวให้ความรู้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการศึกษาต่อของนักเรียนต่อไป

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 ธันวาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่พลศึกาาประจำอำเภอศรีเทพ ได้มาทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเด็กนักเรียนที่อายุ 14 ปี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอขอบคณะผ๔้บริหารที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีเด็กเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพจำนวน 6 คน

นายธวัชชัย รัตนวงศ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ
กรมพลศึกษา

โรงเรียนขอขอบคุณนายธวัชชัย รัตนวงศ์ เจ้าหน้าที่พลศึกาาประจำอำเภอศรีเทพ ได้มาทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเด็กนักเรียนที่อายุ 14 ปี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นอย่างยิ่ง

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ธันวาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2564
21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านายธวัชชัย รัตนวงศ์ ได้เข้ามาติดต่อประสานงานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของเด็ก 14 ปี แต่เนื่องด้วยโรงเรียนไม่มีเด็กนักเรียน ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ โรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายธวัชชัย รัตนวงศ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอศรีเทพ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

ในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นางสาวเบญจมาศ เจียมศักดิ์
ครูผู้ช่วย
27 มกราคม 2564


ทราบ เรียบร้อยดี

นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
27 มกราคม 2564
9 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นำคณะครูเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ระดับชั้น ม.3 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้าแนะแนวในครั้งนี้

นางกาญจณา แก้วอ้น
ครู คศ.1
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ขอขอบคุณคณะครูแนะแนวจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลที่เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ซึ่งเป็นทางเลือกอีกสถาบันหนึ่งที่นักเรียนสนใจ

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 ธันวาคม 2563


27 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ข้าพเจ้านางสาวชุติมณฑน์ รอดนิล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาสนุ่น ได้มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ได้รับการต้อนรับจากคณะครูอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

นายพินิจ กลิ่นเทศ
ผอ.รพ.สต.นาสนุ่น
รพ.สต.นาสนุ่น

โรงเรียนบ้านจัดสรรขอขอบคุณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาสนุ่น ที่ได้มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 และให้คำแนะนำกับนักเรียน

นางมนัชยา คำมา
ครู
14 มกราคม 2563


เรียบร้อยดี

นางมนัชยา คำมา
ครู
14 มกราคม 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับอีลุม
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ชมรมคนรักเชฟเพชรบูรณ์ มามอบสิ่งของและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ได้แก่ ทาสีเครื่องเล่น การปลูกผักสวนครัวที่สวนเกษตร

นายทวีป มาแสม
-
ชมรมคนรักเชฟ

ข้าพเจ้านายมาทวีย์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านซับอีลุมได้รับมอบสิ่งของและส่งต่อสิ่งของที่ทางชมรมนำมามอบให้ให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนเรียบร้อย

นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563


รับทราบ

นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองกะโบน
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้มานิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูของนางแวววิมล เพ็งสุขผ่องขอบคุณการต้อนรับของโรงเรียนจากการสอบถามการมาสังเกตการสอนยังไม่พบปัญหาอะไรจึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเอกสารของมหาวิทยาลัยปทุมธานีประมาณ 1 ชั่วโมงจึงขอตัวกลับ

นายมานะ
อาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รับทราบข้อแนะนำ

นางแวววิมล เพ็งสุขผ่อง
ครูธุรการ
12 พฤศจิกายน 2563

ลิงค์ที่แนบ


4 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันนี้ข้าพเจ้า นางกาญจมาศ อินทสร้อย นางวันวิสา ศิริโรจน์โภคิน นางธัญรดา ศิริโรจน์โภคิน นายนิกร กระโปรงทอง ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TSQP จิตศึกษา PBL AAR ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานเพื่อไปปรับปรุงการเรียนการสอน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านกองทูลเเละคณะครูเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

นางกาญจมาศ อินทสร้อย
ครู
โรงเรียนบ้านราหุล

ยินดีให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของนักเรียน

นางภัทร์รวี สุขโทน
ครู
5 พฤศจิกายน 2563


รับทราบ

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 พฤศจิกายน 2563
4 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันนี้ข้าพเจ้า นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา มาศึกษาดูงานในนวัตกรรมจิตศึกษา PBL AAR เเละการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนเเละการบริหารโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารเเละคณะครูทุกท่านที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสรวง

ยินดีให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของนักเรียน

นางภัทร์รวี สุขโทน
ครู
5 พฤศจิกายน 2563


ยินดีเป็นอย่างยิ่ง/รับทราบ

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 พฤศจิกายน 2563
2 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางกัญจนา มีศรี ศึกษานิเทศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปากตกผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมครูผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน จึงได้เปิดเรียน มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกชั้น ได้ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน และต่อเติมให้สวยงามได้เข้านิเทศ เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นปฐมวัย นักเรียนมีพัฒนาการตามวัย ห้องเรียนชั้นอนุบาลจัดได้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย มีสื่อการสอน วางเป็นระเบียบ ขอชื่นชมคุณครูที่จัดบรรยากาศการเรียนให้เด็กอนุบาลได้เรียนตามวัย พัฒนาการที่ดี ข้อเสนอเเนะเพิ่มเติมเรื่องการจัดสื่อการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาเเละระดับชั้นมัธยมศึกษา และการแสดงผลงานนักเรียนไว้ในชั้นเรียน การตกเเต่งชั้นเรียนให้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนเว็บไซต์ ของโรงเรียนเพื่อเสนอข่าวสารต่อสาธารณะชนให้เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในนิเทศฯในครั้งนี้

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ทราบ -จะนำข้อเสนอเเนะถือปฏิบัติให้่กิดผลดียิ่งขึ้นต่อไป

นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2563


รับทราบ และจะนำข้อเสนอเเนวไปปฎิบัติตามคำแนะนำ

นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2563
29 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางอุดม ลีศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวพนิดา แสนมี พยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ได้ออกตรวจสุขภาพประจำปี 2563 - ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-ป.4 - เจาะเลือดคัดกรองโรคโลหิตจางนักเรียน ป.1-ป.6 จำนวน 6 คน พบผิดปกติ 1 คน - ให้วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิง ป.6 จำนวน 3 คน พร้อมให้ยาพารา 500 mg. แก้ปวดคนละ 1 เม็ด ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ

นางอุดม ลีศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.เนินเสรี

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางอุดม ลีศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวพนิดา แสนมี พยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ที่ได้ออกตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ,ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-ป.4 ,เจาะเลือดคัดกรองโรคโลหิตจางนักเรียน ป.1-ป.6, ให้วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิง ป.6 จำนวน 3 คน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
29 ตุลาคม 2563


ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม

นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
29 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้าและทีมงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ซับบอน ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 และทาฟลูออไรด์ในเด็กชั้นอนุบาล-ป.4 พร้อมให้คำแนะนำ ในการมาครั้งนี้ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ

นางสาวกิ่งกาน คุ้มสิ
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
รพ.สต.ซับบอน

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณทีมงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ซับบอน ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6 และทาฟลูออไรด์ในเด็กชั้นอนุบาล-ป.4 ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
29 ตุลาคม 2563


ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม

นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้า นายเกษมศักดิ์ มั่นใจพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่านมมีพร้อมดื่ม และขขอขอบคุณคุณครูที่ให้การต้อนรับ ในการกำกับดูแลติดตามครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

นายเกษมศักดิ์ มั่นใจพิทักษ์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ
ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ

โรงเรียนขอขอบคุณนายเกษมศักดิ์ มั่นใจพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นอย่างยิ่ง

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ตุลาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาวหยาดเพชร สักแข็ง
ครูแนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ที่ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563


ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ได้เข้ามาให้ความรู้ในด้านการศึกษาต่อในสายอาชีพ ให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 ที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ซึ่งได้รับความอบอุ่นดียิ่งทุกๆ ปี นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังการแนะแนวเป็นอย่างดี ทางวิทยาลัยฯ จึงขอขอบคุณด้วยความเคารพอย่างสูง

คุณครูธัญรดี ปัตตังเว
ครู
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ที่เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในสายอาชีพ และขอบคุณที่เข้ามาแนะแนวและให้ความไว้วางใจในนักเรียนของเรา

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 ตุลาคม 2563


9 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกะโบน
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้า นางสาวมุกดา ยาวอ่อน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ได้ออกพื้นที่ให้บริการงานอนามัยโรงเรียน ฉีดวัคซีน ป.6 บาดทะยักและคอตีบจำนวน 8 คน ข้าพเจ้าขอบคุณทางคุณครูของโรงเรียนบ้านคลองกะโบนเป็นอย่างยิ่งที่อำนวยความสะดวกมาและให้ความร่วมมือเป้นอย่างยิ่งเสมอมาค่ะ

นางสาวมุกดา ยาวอ่อน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ตำบลบ้านโภชน์
รับทราบการตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ป. 6ได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ จำนวน 8 คน

นางสาวเนตรนภา มะนู
ครูผู้ช่วย
9 ตุลาคม 2563

ลิงค์ที่แนบ


5 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้า นายศุภฐากูร เกิดเขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อรังอีก 2 คน ได้ออกมาให้วัคซีน dt,opv กับนักเรียน ป.1, ที่รับไม้ครบเกณฑ์ และวัคซีน HDV กับนักเรียนหญิง ป.6 และ dtกับนักเรียนชายทุกคน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อรัง ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายศุภฐากูร เกิดเขียว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.บ่อรัง

จากที่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้วัควีนนักเรียนตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้วนั้น โรงเรียนได้รับบริการเป็นอย่างดี การให้วัคซีนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวและนักเรียนที่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ขอขอบคุณหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อรังทุกท่าน ที่มาให้บริการ ดูแล ด้วยดีเสมอมา ขอบคุณค่ะ

นางพานิชย์ คงเมือง
ครู
5 ตุลาคม 2563


รับทราบ

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 ตุลาคม 2563
2 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้า น.ส. รัตนาภรณ์ พูนเกิด พร้อมด้วย น.ส.กมลชนก โกยทา ได้มาให้วัคซีนตามเกณฑ์ นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 2 คน ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนเ็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ

น.ส.รัตนาภรณ์ พูนเกิด
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
รพ.สต.แก่งหินปูน

โรงเรียนบ้านพรหมยามขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข รพ.สต.แก่งหินปูนเป็นอย่างยิ่ง

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ตุลาคม 2563


1 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสระประดู่
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าและทีมงานส่งเสริมสุขภาพได้มาฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสระประดู่ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT) และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านสระประดู่ ที่ให้ความร่วมมือและทำให้การมาฉีดวัคซีนในวันนี้ลุล่วงได้ด้วยดี

นางสาวธนัญชนา อินทะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT) ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 7 คน และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงชั้น ป.6 จำนวน 4 คน

นางจำเนียร จินตนา
ครู
1 ตุลาคม 2563


รับทราบ

นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 ตุลาคม 2563
28 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงสามพัน
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลราหุล ได้ทำการออกหน่วยอนามัยโรงเรียน เพื่อฉีดวักซีน DT ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE เพิ่มจำนวน 1 คน การออกหน่วยอนามัยโรงเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนด้วยดี จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

นางกิตติยา เกษาอาจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลราหุล

โรงเรียนบ้านบึงสามพันขอขอบคุณ คุณกิตติยา เกษาอาจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณมาราศรี เมืองเผาะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลราหุล ที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนด้วยดีเสมอมา

นางอุษาวดี พูลยอด
ครูอัตราจ้าง
28 กันยายน 2563


รับรอง

นายพิชาติ สารเดช
ครู
28 กันยายน 2563
16 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าเจ้านายทรงพล บุญเที่ยงตรงและคณะกรรมการทันตสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพันได้ออกมาประเมินการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และการแปรงฟันที่ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนแกนนำ ทบทวนความรู้ที่ได้ไปอบรมมาและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้ พร้อมทั้งมีฐานกิจกรรมในการเรียนรู้ด้านทันตสุขภาพ ในการมาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายทรงพล บุญเที่ยงตรง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน

14 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นายณัฐพงศ์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ออกให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียน ชั้นป. 1 ให้วัคซีน BGC,HB,dt,OPV/IPV,MMR/MR,JE ชั้น ป. 5 และ ชั้น ป.6 ให้วัคซีน dt

นายณัฐพงศ์ ชาติมนตรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม

ขอขอบนายณัฐพงศ์ ชาติมนตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม ออกให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียน ชั้นป. 1 ให้วัคซีน BGC,HB,dt,OPV/IPV,MMR/MR,JE ชั้น ป. 5 และ ชั้น ป.6 ให้วัคซีน dt ขอขอบคุณค่ะ

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563


10 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้านายพนมศักดิ์ ประโลมจิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญ ปศอ.ศรีเทพ ได้เข้ามาตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรวจสอบแล้วพบว่านมมีคุณภาพสามารถบริโภคได้ ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลในการตรวจติดตามในครั้งนี้

พนมศักดิ์ ประโลมจิตร
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญ
ปศอ.ศรีเทพ

ขอขอบคุณ นายพนมศักดิ์ ประโลมจิตร ที่ได้เข้ามาตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
23 กันยายน 2563


ทราบ เรียบร้อยดี

นางสุนิตย์ คล้ายเดช
ครู
23 กันยายน 2563
10 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้านายทำนอง เสมาทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.นา่งปุญญดา ชาวงศ์ศรี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ศธจ.เพชรบูรณ์ 2.นายสมบูรณ์ จันทา ศธจ.เพชรบูรณ์ 3.นายชัยธวัช จันทร์ไม้หอม ศธจ.เพชรบูรณ์ 4.นางสาวลดาวัลย์ จันทร์แสน ศธจ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ และทางโรงเรียนได้ดำเนินการสาธิตการเปิด ปิด กองกิจกรรมลูกเสือให้คณะกรรมการได้รับชม คณะกรรมการได้พิจารณาด้านการบริหารงานในกองลูกเสืโรงเรียนพร้อมทั้งวิเคราะห์ สภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และได้ดำเนินการเสนอแนะ แนะนำ การเปิด ปิด กองกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ขอขอบคุณผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้อย่างยิ่ง

นา่งปุญญดา ชาวงศ์ศรี
ผอ.กลุ่มลูกเสือ
ศธจ.เพชรบูรณ์

ขอขอบคุณนายทำนอง เสมาทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.นา่งปุญญดา ชาวงศ์ศรี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ศธจ.เพชรบูรณ์ 2.นายสมบูรณ์ จันทา ศธจ.เพชรบูรณ์ 3.นายชัยธวัช จันทร์ไม้หอม ศธจ.เพชรบูรณ์ 4.นางสาวลดาวัลย์ จันทร์แสน ศธจ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ขอขอบคุณค่ะ

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563


9 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้า ดร.อิทธินันท์ ยายอด พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. วิรัญ ภาโส ได้มานิเทศหนุนเสริมโครงการ ครูรัก(ษ์) ถิ่น ของ กสศ. ตามโครงการ พบว่า -ได้รับงบประมาณพัฒนากระบวนการ PLC จำนวน 30,000 ยาท ซึ่งโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ได้ดำเนินการตามโครงการบางส่วนแล้วมีบางกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ -ได้รับงบประมาณป้องกันโรค Covid -19 ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จำนวน 17,550 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวทางที่ถูกต้อง -ความก้าวหน้าตามโครงการที่ให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ PLC เพิ่มมากขึ้น สามารถปฏิบัติ PLC ได้ทุกสัปดาห์ และได้รับความร่วมมือจากคณะครูด้วยกันเป็นอย่างดี -ชื่นชมผู้บริหารและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและร่วม PLC สม่ำเสมอ -ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศนุนเสริมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ดร.อิทธินันท์ ยายอด
ผอ.รร.บ้านหนองยาว
สพป พช.2

8 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้าดร.อิทธินันท์ยายอดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวัรัญ ภาโส ได้มานิเทศหนุนเสริมโครงการครูรักษ์ถิ่นของ กสศ ที่โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ติดตามการดำเนินการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพบว่า โรงเรียนบเานเฉลียงทองได้รับงบประมาณ PLC จำนวน 20,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามข้อความที่กำหนดบางส่วนซึ่งทำให้ครูเข้าใจกระบวนการ PLC เพิ่มมากขึ้นส่วนกิจกรรมที่กำลังดำเนินการก็ขอให้ดำเนินการโดยส่งผลต่อนักเรียนเป็นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับงบประมาณป้องกันโรค COVID จากโครงการ กสศ จำนวน 4,650 บาท โรงเรียนได้ดำเนินการตามที่ กสศ กำหนดจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาสุขภาพ การติดตามของจิตอาสาซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการถูกต้องเหมาะสมกับบริบท ผลจากการดำเนินการปรากฎว่าผู้บริหารและคณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการ PLC มากขึ้นส่งผลให้นักเรยนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพดีขึ้น ขอชื่นชมคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้และกระบวนการ PLC ได้เป็นอย่างดีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี

ดร.อิทธินันท์ ยายอด ว่าที่ร้อยตรีวิรัญ ภาโส
คณะนิเทศก์ ติดตาม กสศ
กสศ

หลังจากคณะนิเทศก์กำกับติดตาม โครการครูรักษ์ถิ่นเข้านิเทศ ติดตาม ทางคณะครูได้ดำเนินการตามคำแนะนำและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณคณะนิเทศก์ที่ได้เข้าให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการดำเนินงานตามแบบที่ กสศกำหนด

นายพีรวิชญ์ มหายศ
ครูผู้ช่วย
9 กันยายน 2563


ทราบ ขอบคุณคณะนิเทศก์และคณะครู

นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กันยายน 2563
24 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้าคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพ และให้บริการฉีดวัคซีน dT ในนักเรียนชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 และตรวจสุขนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทางคณะครู นักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ทางคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนบ้านสันติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

นาฎอนงค์ ศรีถาการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม

ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม ที่ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพ และให้บริการฉีดวัคซีน dT ในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
23 กันยายน 2563


ทราบ เรียบร้อยดี

นางสุนิตย์ คล้ายเดช
ครู
23 กันยายน 2563
24 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ดิฉัน นางสาว กัญจนพร วรรณา และนางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ และนางวลักขณา มาขุมเหล็ก ได้มาดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจสุขภาพช่องปาก และตรวจวัดสายตา แล้วผลการตรวจพบว่า เด็กฟันพุทั้งหมด 43 คน สายตาผิดปกติ 3 คน และตรวจเหาบนศรีษะ พบ22 คน ดังนั้นจึงขอขอบคุณหัวหน้าผู้บริหาร และคณะครูที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือเต็มที่

นางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ สต.ท่าด้วง

21 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันนี้ ข้าพเจ้านายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา พร้อมคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาได้มาศึกษาดูงานในการประกันคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)เเละเยี่ยมชม รู้สึกประทับใจในความสามารถของคณะครูนักเรียน การบริหารจัดการของผู้อำนวยการโรงเรียน จากที่ได้ศึกษาคณะจะได้นำความรู้จาการศึกษาในครั้งนี้นำไปพัฒนาโรงเรียนบ้านเนินคนธาต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูเเละนักเรียนที่ได้ให้ความรู้ประสบการณ์ได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมในครั้งนี่้เป็นอย่างยิ่ง

นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
ผอ.รร.
โรงเรียนบ้านเนินคนธา

รับทราบ

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563


รับทราบ

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ
ร.ต.ท.
สถานีตำรวจภูธรตำบลพุเตย
ตามที่ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้คำแนะนำในการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนได้กำชับคณะครูที่เป็นเวรประจำดูและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัย เฝ้าระวังเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
18 กันยายน 2563

ลิงค์ที่แนบ


ได้รับการแนะนำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
18 กันยายน 2563
13 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้ออกมาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก วัดสายตานักเรียน ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดดูความซีดของนักเรียน ชั้น ป.1 ขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางศิริพร เอนกพงษ์
แพทย์แผนไทย
รพ.สต.บ่อรัง

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาออกมาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก วัดสายตานักเรียน ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดดูความซีดของนักเรียน ชั้น ป.1

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สิงหาคม 2563


ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ที่ได้ออกมาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นางวรกร รัตนพลแสน พยาบาลวิชาชีพชนาณการ พร้อมด้วย นางสาวกฤษฎารัชญ์ ภุชงค์ นักวิชาชีพสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจวัดสายตา ให้นักเรียน่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพตนเอง

นางวรกร รัตนพลแสน
บยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด

ขอขอบคุณนางวรกร รัตนพลแสน พยาบาลวิชาชีพชนาณการ พร้อมด้วย นางสาวกฤษฎารัชญ์ ภุชงค์ นักวิชาชีพสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดที่ได้มารวจสุขภาพนักเรียน ตรวจวัดสายตาและให้คามรู้แก่นักเรียน่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สิงหาคม 2563


ทราบ

นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกะโบน
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้า ด.ต.ธีระชาติ ขัตติยะ ครูตำรวจ D.A.R.E. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานที่ตำรวจภูธรหนองไผ่ ได้มาแบ่งปันความรู้เรื่องการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านคลองกะโบน นักเรียนให้ความร่วมมือสนใจเนื้อหาดีพอสมควร

ด.ต.ธีระชาติ ขัตติยะ
ผบ.หมู่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองไผ่
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองไผ่

รับทราบการตรวตเยี่ยม ของด.ต.ธีระชาติ ขัตติยะ ครูตำรวจ D.A.R.E.

นางสาวเนตรนภา มะนู
ครูผู้ช่วย
23 กันยายน 2563


รับทราบการตรวตเยี่ยม ของด.ต.ธีระชาติ ขัตติยะ ครูตำรวจ D.A.R.E.

นางแวววิมล เพ็งสุขผ่อง
ครูธุรการ
23 กันยายน 2563

ลิงค์ที่แนบ


4 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.บึงสามพัน ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนตามภาระกิจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นอย่างดี จึงขออขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางวัชรา ภุมมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลบึงสามพัน

ขอขอบคุณบุคลากร งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.บึงสามพัน ที่ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563


รับทราบ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ โสมาสี คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุดของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ซึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และการติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่จัดเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่อย่างดียิ่ง

นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว
กรรมการตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้แนะนำการจัดทำเอกสาร และการใช้สื่อ

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563


31 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะพระธรรมฑูต อ.หนองไผ่ ได้มาอบรมนักเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์เป็นอย่างดี นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังคำอธิบายเป็นอย่างดี จึงเจริญพรไว้เพื่อทราบ

พระครูพัชรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการอำเภอหนองไผ่

รับทราบ

นางสุจิรา วิไลลักษณ์
ครู
19 ตุลาคม 2563


รับรอง

นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
19 ตุลาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกะโบน
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะพระธรรมฑูต อ.หนองไผ่ ได้มาทำการอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะโบน ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี และคณะครูก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

พระครูพัชรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์
พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ อ.หนองไผ่

รับทราบการตรวจเยี่ยมของคณะพระธรรมฑูต

นางแวววิมล เพ็งสุขผ่อง
ครูธุรการ
22 กันยายน 2563


30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันนี้แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน และคณะ อสม.หมู่ 9 บ้านทรัพย์เกษตร ได้มาทำการตรวจสุขภาพคัดกรองเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผอ.เดชา กลมเกลา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การตรวจสุขภาพและการคัดกรอง ไม่มีเด็กนักเรียนมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด

นางนภาดา บวรรัตนอาภา
แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน
อบต.บึงสามพัน

โรงเรียนรับทราบ และขอขอบคุณ แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน และคณะ อสม. หมู่ 9 บ้านทรัพย์เกษตร ที่มาดูแลตรวจสุขภาพ และคัดกรองนักเรียน

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563


รับทราบ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ร.ต.ท.ธนกร มีจันทร์ รอง สว.(ป)สภ.หนองไผ่ฯ ปฎิบัติหน้าที่ครูแดร์ในเขตรับผิดชอบพื้นที่ดี ท่าด้วง มาให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวทั้่งทางตรงและทางอ้อม จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ร.ต.ท.ธนกร มีจันทร์
รอง สว.(ป)
รอง สว.(ป)สภ.หนองไผ่

27 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ กองภูมิ ผอ.สพป.พช.3 พร้อมด้วย น.ส.กิ่งกาญจน์ ยศปัญญา , นายชิตชัย อนันต์ , น.ส.นิศานาถ ศรีสา ,นายคนึง คุ้มตระกูล,นางพรามษา ใจอยู่ ,นายสุรศักดิ์ สืบสุด ,นายณัฐพงษ์ นนทานา ได้มาประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ร.ร บ้านพรหมยาม 1.คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา และบริหารจัดการ 2.นักเรียน ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2563 มี 29 คน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูที่อำนวยความสะดวก และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นายสมศักดิ์ กองภูมิ
ผอ.สพป.พช.3
สพป.พช 3

26 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านายเฉลิมชัย พงษ์นุช และครอบครัว เจ้าของร้านแว่นตาลุงคำได้นำแว่นตา แว่นตาดำ มาตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตา แว่นตาดำให้แก่พระ ชาวบ้านและนักเรียน จำนวน 140 คน เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้ในชีวิตประจำชั้น ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นายเฉลิมชัย พงษ์นุช
เจ้าของกิจการ
ร้านแว่นตาลุงคำ

23 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านายธนา ธัญญะเจริญ เจ้าของธุรกิจฟาร์มเห็ดคนเพชรบูรณ์ ทำก้อนเห็ดนำมอบให้กับทางโรงเรียน จำนวน 300 ก้อน เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันและได้สอนคนดูแลรักษาก้อนเห็ด ขอขอบคุณท่านผอ.และคณะครูพร้อมนักเรียนที่ให้การต้อนรับ

นายธัญญะ ธัญญะเจริญ
เจ้าของธุรกิจ
ฟาร์มเห็ดคนเพชรบูรณ์

22 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาตะกุด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้คณะทำงานติดตามประเมินผลการใช้เงินอุดหนุน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาตะกุด ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะทำงานเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่ได้ใ้หความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

นายสุรเชษฐ์ โสมาลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แจ้งข้าราชการครูรับทราบ โรงเรียนได้รับการประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการใช้สื่อภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ใช้ในการเรียนการสอนตามโครงการ

นางสาวเกษมศรี จันทร์โท
ครู
24 กันยายน 2563


รับทราบการประเมิน

นางสาวเกษมศรี จันทร์โท
ครู
24 กันยายน 2563
21 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
วันนี้คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะทำงานเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ได้จัดเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง

นางคนึง คุ้มตระกูล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สฟป.พช.3

ทางโรงเรียนบ้านเกาะแก้วขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาให้คำแนะนำต่างๆเป็นอย่างดี

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ เรื่องอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารเสริมนม พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียน

นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
จากการตรวจเยี่ยมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ เรื่องอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารเสริมนมนั้น ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันตามแนวทาง นโนบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
18 กันยายน 2563

ลิงค์ที่แนบ


รับทราบ

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
18 กันยายน 2563
16 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้า ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว พบผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ให้การต้อนรับพร้อมให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนชั่วโมงการสอนนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและแจ้งสายตรวจตำบลคลองกระจังเข้ามาตรวจเพื่อความปลอดภัยต่อไป

ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ
รอง สวป.สภ.ศรีเทพ
สภ.ศรีเทพ

ขอขอบคุณ ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ ที่ได้มารวจเพื่อความปลอดภัย และมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งทางโรงเรียนประสานงานกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงที่ 5 ของทุกวันศุกร์ จนครบจำนวน 13 ชั่วโมง ขอขอบคุณทาง สภ.ศรีเทพ ที่นำสิ่งดีๆมาให้ความรู้ในครั้งนี้

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านายสุรพงศ์ อุปการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานไฟป่าและประสานงานขอความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นการรณรงค์ และเป็นการต่อยอดในการให้ความรู้และการศึกษาของโรงเรียน ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นายสุรพงศ์ อุปการ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า ตะเบาะ-หัวยใหญ๋

14 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ว่องไวพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ท่าเยี่ยม ได้เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียน

นายพงษ์ศักดิ์ ว่องไวพาณิชย์
วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.ท่าเยี่ยม

ขอขอบคุณคณะ นายพงษ์ศักดิ์ ว่องไวพาณิชย์ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ท่าเยี่ยม ได้เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียน ขอขอบคุณค่ะ

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563


9 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้า นางสาวมณีวรรณ ปลัดท้วม ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อ.หนองไผ่ เข้าตรวจสอบนมโรงเรียน เห็นว่าจัดเก็บและให้เด็กนักเรียนดื่มถูกต้องตามโครงการ

นางสาวมณีวรรณ ปลัดท้วม
ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สหกรณ์โคนม

รับทราบ

นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
19 ตุลาคม 2563


รับรอง

นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
19 ตุลาคม 2563
1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้ทางที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กของตำบลบ้านโภชน์

นางสาวอรพรรณ แก้วก้อน
-
ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่

รับทราบ

นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
19 ตุลาคม 2563


รับรอง

นางสาวอุบลวรรณ ทองปุ่น
ครู
19 ตุลาคม 2563
1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
วันนี้ เวลา 10.30 น.ชุดปฎิบัติการประจำตำบลสามแยกประกอบด้วย ปลัดอำเภอ/ ผอ. รพ.สต/อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม./ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยม และเป็นขวัญกำลังใจ และคำแนะนำมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งทางโรงเรียนบ้านพรหมยามไก้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดทุกประการ

นายธนภัทร ธรรมสีหา
ปลัดอำเภอ
อำเภอวิเชียรบุรี

โรงเรียนบ้านพรหมยามขอขอบพระคุณ ชุดปฎิบัติการคณะปลัดอำเภอ/ ผอ.รพ.สต./กำนัน/ผู้ใหญ่/อสมใ ที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID 19 ทางโรงเรียนบ้านพรหมยามจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ตุลาคม 2563


1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำตะคร้อ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้านายปริญญา ม่วงทอง นักวิชาการสาธารณสุข และทีมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียนประจำปี 2563 และพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid -19 ให้แก่นักเรียน ขอขอบุคุณบุคลากรโรงเรียนบ้านลำตะคร้อทุกท่านที่ให้การต้อนรับและร่มมือเป็นอย่างดี

นายปริญญา ม่วงทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.เนินเสรี

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ได้รับการตรวจเยี่ยม จากนายปริญญา ม่วงทอง นักวิชาการสาธารณสุข และทีมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียนประจำปี 2563 และพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid -19 ให้แก่นักเรียน ขอขอบุคุณที่ให้ความรู้กับนักเรียนซึ่งได้ประโยชน์กับทางโรงเรียนอย่างยิ่ง

นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 2563


โรงเรียนได้รับความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ได้นำไปปฏิบัติต่อไป

นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 2563
30 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูและ อสม. ม.9 บ้านหนองสะแก และมีการให้แนววทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายคำพอง โสพิมพา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ่อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563


ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกเป็นอย่างยิ่ง

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563
12 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จัดอบรมความรู้ในการปฏิบัติตนดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรค COVID-19 ตอนเปิดภาคเรียน นำโดยคุณหมอสวาท กิติธะนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล ได้ชี้แนะแนวทางมาตรการป้องกับความรู้เพื่อปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แก่คณะครูและสภานักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล #ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้

คุณหมอสวาท กิติธะนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล

12 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา นางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ และนางสาวกัญจนพร วรรณา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าด้วง ได้มาให้ความรู้ เรื่อง ไวรัส COVID 19 และการป้องกันการจมน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันระดับเบื้องต้นสำหรับการดูแลตนเอง ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านปางยางและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ท่าด้วง

4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ได้ออกสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมระดับชั้นอนุบาล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ได้รับความร่วมมือจากคณะครู - นักเรียน จากโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวจตุพร ดีถี
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ที่ได้ออกมาสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมระดับชั้นอนุบาล ในครั้งนี้ค่ะ

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตาม การทดสอบ NT ชั้น ป.3 จากนายศุภกร วิแสง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมมแสง

ขอขอบคุณ นายศุภกร วิแสง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตาม การทดสอบ NT ชั้น ป.3 เดินตรวจเยี่ยม และดูขั้นตอนการดำเนินงานการสอบพร้อมแนะนำขั้นตอนการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


27 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
คณะครูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม มาแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เวลา 09.30น. ณ.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนครูที่มาแนะแนว 3 คน ได้แก่ ครูวิเชียร สมรูป ครูสังสร สมรูป และครูเกียรไกร ชัยศรี ทั้งนี้คณะครูที่มาแนะแนว ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนักเรียนโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน และคณะครูทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางสังวร สมรูป
ครูชำนาญการพิเศษ
สพม พช.เขต40

26 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางใจแก้ว นาคขำ ครู คศ.3 และนายสุรพล จันทร์ศรี นางชยาภา จันละมุด ได้มาแนะแนวการศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางยาง ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปางยาง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางใจแก้ว นาคขำ
ครู คศ.3
รร.ท่าด้วงพิทยาคม

26 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ พร้อมด้วยนางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา และนางสางเกศศิณี ห่ามกระโทก (เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าด้วง) ได้ออกให้สุขศึกษาในเรื่องฉลาดรู้เรื่องเพศ Day Camp และโรคไวรัสโควิด-19 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน

นางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา
พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต.ท่าด้วง

25 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
รตท.สมยา คำยุก ได้ออกทำการสุ่มตรวจนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.ุ6 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ โดยทำการตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะตามโครงการตำรวจ D.A.R.E ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในนักเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้พบนาวสาววรรณี เกยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ เพือ่สอบถามสภาพต่างๆ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รตท.สมยา คำยุก
รอง สว(ป.)สภ.พุเตย
รตท.สมยา คำยุก

รับทราบ

นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กันยายน 2563


รับทราบ

นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้คณะครู กรรมการการแข่งขันคัดลายมือจากศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง นายบุญมา พรมดวงสี นางภัทรนิภา สงกล้าหาญ นายพีรวิทชญ์ มหายศ นางสาวสุปราณี ทองชุ่ม นางสาวนุชรินทร์ หินทอง ได้นำนักเรียน เข้าแข่งขัน คัดลายมือ เพื่อหาผู้ชนะเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ขอขอบคุณคณะครู ผู้บริหารให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี

นายบุญมา พรมดวงสี
ครูโรงเรียนบ้านปางยาง
สพป.พช.3

24 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง) พร้อมด้วยสมาชิก สภอ.ศรีเทพ ร่วมปฏิบัติงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์
ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง)
อำเภอศรีเทพ

ขอขอบคุณ นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง) อำเภอศรีเทพ ที่เข้ามาดูแลการปฏิบัติงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2563


21 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล ได้ออกหน่วยทันตกรรมตรวจฟันในโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก 67 ราย 2. ทา Fluoride 67 ราย 3. ส่งต่อกรณีเร่งด่วน 4 ราย 4. ฟันผุ 4 ราย 5. หินปูน 3 ราย แนะนำให้นักเรียนที่พบปัญหาสุขภาพช่องปากไปรับบริการต่อยังสถานบริการที่สะดวก ทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

นางสาวกาญจนา ชุมวงค์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโพทะเล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณเจ้าพนักงานทันตสาธารณาสุขที่ได้ออกหน่วยบริการตรวจฟันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา

นางสมถวิล คำแก้ว
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2563

ลิงค์ที่แนบ


20 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
วิทยาลัยเทคนิควิเชียรบุรีมาตรวจเช็คซ่อมอากาเบื้องต้นของโครงการ DLTV Rservice ระบบ ฏสธฮ โรงเรียนบ้านพรหมยาม

ผดุงวิทย์ ดิษฐเจริญ
ครู
วิทยาลัยเทคนิควิเชียรบุรี

โรงเรียนบ้านพรหมยามขอขอบคุณ นักศึกษาและคณะอาจารย์ที่มาตรวจเช็คระบบ DLTV ให้กับโรงเรียนบ้านพรหมยามเป็นอย่างยิ่ง

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ตุลาคม 2563


20 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางอุดม ลีศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ออกติดตามให้บริการวัคซีน HPV เข็ม 2 ในนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ที่เคยรับวัคซีน เข็ม 1 เมื่อตอนเรียนอยู่ชั้น ป.5 เทอม 2 จำนวน 6 คน ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ

นางอุดม ลีศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.เนินเสรี

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางอุดม ลีศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำ รพ.สต.เนินเสรี ที่ได้มาติดตามให้บริการวัคซีน HPV เข็ม 2 ในนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ที่เคยรับวัคซีน เข็ม 1 เมื่อตอนเรียนอยู่ชั้น ป.5 เทอม 2 จำนวน 6 คน ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2563


ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม

นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้านางสาวอุไรลักษณ์ แดนนาเพียง ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเงินปัจจัยนักเรียนยากจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคระครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางสาวอุไรลักษณ์ แดนนาเพียง
ครูโรงเรียนบ้านฟุบสะแก
โรงเรียนบ้านฟุบสะแก

รับทราบ

นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กันยายน 2563


รับทราบ

นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มีนาคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ได้เข้ามาที่โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน เพื่อตรวจซ่อมบำรุง สัญญาณดาวเทียม DLTV เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

นายจิตกร พลซำนิ
ครูพิเศษสอน
-

14 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านายจิรภัทร ทองอร่าม พร้อมด้วยนางสาวจตุพร บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย เป็นกรรมการคุมสอบการอ่าน RT ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการคุมสอบครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นายจิรภัทร ทองอร่าม
ครู
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย

ขอขอบคุณ คุณครูจิรภัทร ทองอร่าม พร้อมด้วย นางสาวจตุพร บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ที่เป็นกรรมการคุมสอบการอ่าน RT ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมทั้งให้การดูแลนักเรียนขณะสอบเป็นอย่างดี

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2563


14 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบานหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก นางปริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3 ผลจากการนิเทศฯ พบว่า ในการทำแบบทดสอบรายวิชาการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนหญิงมีความใส่ใจ ตั้งใจ ในการทำข้อสอบได้ดี คณะกรรมการคุมสอบมาจากต่างโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ไม่มีบกพร่อง ให้ความรักและเมตตา เป็นกันเองกับนักเรียน อธิบายชี้แจงให้นักเรียนฟังอย่างชัดเจนดี

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ขอขอบคุณ การนิเทศฯ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมคำแนะนำ จาก นางปริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3 โดยมีการคุมสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


14 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
วันนี้คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 1.นายวิรัชร์ ศรีโมรา ประธานกรรมการ ผอ.โรงเรียนบ้านพรหมยาม 2.นางสาวโสพิศชา อินทสุวรรณ์ ครูประจำชั้น ป1 3.นางธนวรรณ ยี่คิ้ว กรรมการคุมสอบ ครูโรงเรียนบ้านเข็มทอง 4. นางสาวกุลกัญญา จันดา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้ดำเนินการประเมินตั้งแต่เวลา09.00น. จนเสร็จเรียบร้อย

ธนวรรณ ยี่คิ้ว
กรรมการคุมสอบ
ครูโรงเรียนบ้านเข็มทอง

โรงเรียนบ้านพรหมยามขอขอบคุณ คุณครูธนวรรณ ยี่คิ้ว เป็นอย่างยิ่ง

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563


14 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านางนราจันทร์ สุ่มขำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยตลาดได้รับการแต่งตั้งให้มาคุมสอบ RT ชั้น ป.1 ดิฉันขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านปางยางที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางนราจันทร์ สุ่มขำ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยตลาด
โรงเรียนบ้านห้วยตลาด

13 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้านางชุตินันท์ พกานวน ได้มาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการทางโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ได้ให้คำแนะนำและต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ ที่ให้คำแนะนำและต้อนรับเป็นอย่างดี

นางชุตินันท์ พกานวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา

รับทราบ

นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กันยายน 2563


รับทราบ

นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มีนาคม 2564
13 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข ได้มาออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียนชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก ขอขอบคุณคณะครูที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายบดินทร์ ตั้งตระกูล
ทันตแพทย์
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข ที่ได้มาออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียนชั้น ป.1 - 6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2563


ข้าพเจ้านางสาววิภาพร ซาทอง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและตรวจฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 พบมีนักเรียนฟันแท้ผุเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ให้มีการเพื่อรับการรักษาแบบเร่งด่วนแก่เด็กที่ฟันผุ ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองย่างทอย ขออขบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาววรรณา กรวยทอง
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองย่างทอย

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและตรวจฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2563


12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

วิชา บุญสุวรรณ
ร.ต.ท.
สำนักงานตำรวจภูธรตำบลพุเตย
โรงเรียนได้รับคำแนะนำจาก ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ เรื่องการระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
27 มีนาคม 2563

ได้รับการแนะนำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
27 มีนาคม 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านางสาวกาญจนาพร ดาทอง พนักงานราชการพร้อมด้วย นายอิศรานุวัฒน์ เฉยเฉนียง และนางสาวณัฐนิช ขวัญเทศได้ออกมาแนะแนวเชิงรุก ให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

นางสาวกาญจนาพร ดาทอง
พนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

ขอขอบคุณ นางสาวกาญจนาพร ดาทอง พนักงานราชการพร้อมด้วย นายอิศรานุวัฒน์ เฉยเฉนียง และนางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ โรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ได้ออกมาแนะแนวเชิงรุก ให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2563


12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มาแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในชั้น ม.1 ที่โรงเรียนวัดท่าหงษ์พระหงษ์ฯและได้รับการดูแลการต้อนรับจากท่านผอ.และคณะครูโรงเรียนบ้านปางยางเป็นอย่างดี ทางคณะแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

นายวัชระ หวานเมืองปักษ์
ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์

12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มาแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และมีนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมาก และทางคณะแนะแนว ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายวัชระ หวานเมืองปักษ์
ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป
-

7 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านางสาวปวีณา สังกรณีย์ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีเทพ ได้มาค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามโคชิดุนกุนยาที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิดุนกุนยา เรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น การสำรวจลูกนำ้ยุงลาย การทำความสะอาดอ่างนำ้ในห้องน้ำ การใส่ทรายอะเบท การเก็บภาชนะเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ และการพ่นยุงเพื่อทำลายยุงลายตัวแก่ โดยให้ความรู้กับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสาวปวีณา สังกรณีย์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีเทพ

ขอขอบคุณ นางสาวปวีณา สังกรณีย์ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีเทพ ได้มาค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามโคชิดุนกุนยาที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือกออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคชิดุนกุนยา การทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 2563


7 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นายจุล พุทธา ได้มาประสานงานเรื่องการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในนักเรียน และโรคอุบัติใหม่ ไม่อุบัติซ้ำ(โคโรน่าไวรัส 2019)ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ หมายเหตุ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 1)การจัดบอร์ดป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส 2019 2)ก้าวท้าใจ 3) ส.ศ.3

นายจุล พุทธา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ยางงาม

ขอบคุณที่มาให้บริการกับนักเรียน ร่วมให้คำแนะนำในการดูแลอนามัยนักเรียน

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2563


ทราบ แจ้งคณะครูนำสู่การปฏิบัติ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ได้มานิเทศการสอน ของ ครู D.A.R.E ชั้น ป.5 เรื่อง อันตรายที่เกิดจากสิ่งเสพติด โดยให้นักเรียนได้ศึกษาถึงพิษภัยที่เกิดจากสิ่งเสพติด (บุหรี่ /เหล้า)

นายบุญยืน สุขศรี
ผบ. หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สภ.ศรีเทพ

ขอขอบคุณ ดต.บุญยืน สุขศรี ที่มาให้ความรู้กับนักเรียน ชั้น ป.5 ทุกคน

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2563


2 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ รอง สวป.สภ.ศรีเทพ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปรีชา เฉลยพต รอง สวป.สภ.ศรีเทพ และ ร.ต.ท.วันชัย กองทูล รอง ส.ว.ป. สภ.ศรีเทพ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พบผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ ได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือ พร้อมได้แจ้งสายตรวจตำบลหนองย่างทอย ได้มาตรวจ ป้องกัน เหตุในโรงเรียน และดูแลความปลอยภัยของนักเรียน เมื่อสอบ O-NET เสร็จ ในเวลา 14.30 น. จึงได้ขอขอบคุณทางผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ให้การต้อนรับ

ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ
รอง สวป.สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

ขอขอบพระคุณ ร.ต.อ.ไพรัตน์ แสวงเจริญ พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปรีชา เฉลยพต และ ร.ต.ท.วันชัย กองทูล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีเทพ ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ มารักษาความสงบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้น ม.3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ด.ต. ประชัน เสาร์ฝั้น ผอ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ ได้มาตรวจและรักษาความสงบ เด็กนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 มาสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 10 โรงเรียน ในศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

ด.ต.ประชัน เสาร์ฝั้น
ผอ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

ขอขอบพระคุณ พันตำรวจโทอดิพัฒน์ สีไพสน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีเทพ ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ มารักษาความสงบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2563


30 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้านางพัชรินทร์ สมศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วย นายภาสกร สุวรรณพงษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน นางสาวปรัชญษ วาดศรี เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ได้มาฉีดวัคซีน dt จำนวน 24 คน MM2 จำนวน 15 คน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสง่า ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางพัชรินทร์ สมศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ตำบลพุขาม

นักเรียน รับวัคซีนครบตามจำนวนที่ทางรพ.สต.ตำบลพุขามมาให้บริการ

นางสาวดวงแข ทองทับ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2563


29 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้า นางสาวกิตติยา แก้วทนา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ปฏิบัติงาน รพ.สต.พุเตย ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้ 1.ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ จำนวน 436 คน 2.ถอนฟันในรายที่ต้องได้รับทางทันตกรรมฉุกเฉินจำนวน 33 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวกิตติยา แก้วทนา
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
รพ.สต.พุเตย

ทางโรงพยาบาล สต.พุเตย ได้ออกและให้บริการทางทันตกรรมเด็ก ทางคณะครูได้ให้ความร่วมมือ ด้านสถานที่ และการต้อนรับได้เป็นอย่างดี โดยพบนักเรียนที่ต้องถอนฟันจำนวน 33 คน

นางสาวประไพศรี พุ่มจันทร์
ครู
27 มีนาคม 2563


รับทราบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว

นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มีนาคม 2563
27 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางพัชรินทร์ บรรณทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกมาให้บริการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ให้เด็กนักเรียน ชั้น อ.1-ป.6 จำนวน 53 คน ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

นางพัชรินทร์ บรรณทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
รพ.สต.ซับบอน

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ขอขอบคุณ นางพัชรินทร์ บรรณทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ซับบอน และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางไพรวัลย์ เบญพาด
ครู
7 กุมภาพันธ์ 2563


ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล รับทราบการตรวจเยี่ยม

นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2563
24 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
เจ้าหน้าที่ทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้มาทำการตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านลำนารวย ในโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใสหัวใจเบิกบาน ณ ห้องเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านลำนารวย

ทพ.กฤตธี บัญชามณีโรจน์
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563

ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม รับทราบการตรวจเยี่ยม

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
24 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนอสงชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประเมินภายนอกรอบที่ 4 จากนายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ผลจากการนิเทศฯ ปรากฏว่าโรงเรียนมีความพร้อม ตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนได้จัดทำ SAR ตามประเด็นพิจารณา ไว้เป็นที่เรียบร้อยดี

นายศักรภพ นิพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ขอขอบคุณ การนิเทศฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประเมินภายนอกรอบที่ 4 จาก นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 โดยมีการตรวจเอกสารต่างๆ และการจัดทำ SAR ตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


21 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนเมืองศรีเทพเเนะเเนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาคลัง ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยดีเเละให้โอกาศนำเสนอผลงานของโรงเรียนเมืองศรีเทพ

นางสมจิต กลิ่นโกสุม
ครูปฏิบัติการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองศรีเทพ

รับทราบ

นางสาวขนิษฐา สุขมั่น
ครู
5 พฤศจิกายน 2563


21 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ และคณะ ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีที่3 ปีที่6 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ เพื่อเข้ารับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ
กระทรวงสาธารณสุข

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ขอขอบคุณ นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นางสาวทิพผกา สา่ธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563


ทราบ เรียบร้อยดี

นางสาวทิพผกา สา่ธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าฝ่ายทันตสาธารณสุข และนักเรียนฝึกงานทันตภิบาล ได้มาออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรค์วารีนิช ทั้งนี้ได้แนะนำให้ไปรับบริการอื่นๆ เช่น อุดฟัน, ถอนฟัน ได้ที่ ฝ่ายทันตกรรม รพ.วิเชียรบุรี ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณ ครู นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการออกหน่วยครั้งนี้เป้นอย่างดี

ทพญ.จรัสศรี ชาติรังสรรค์
ทันตแพทย์
รพ.วิเชียรบุรี

ข้าพเจ้านายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม ขอขอบคุณ คณะทันตแพทย์จากฝ่ายทันตกรรม รพ.วิเชียรบุรี เป็นอย่างยิ่งที่มาให้บริการเคลือบฟลูออไรค์นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านพรหมยาม

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2563


20 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสาววรรณภา กรวยทอง เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข พร้อมทีมงาน ร.พ.สต. หนองย่างทอย ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ถึง ป.6 ได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์ ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางสาววรรณภา กรวยทอง
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
ร.พ.สต. หนองย่างทอย

ข้าพเจ้า นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล รก.ผอ. โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ต้องขอขอบพระคุณทางทีมงาน ร.พ.สต. หนองย่างทอย เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา

นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล
ครู
20 มกราคม 2563


20 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
โรงเรียนเมืองศรีเทพ แนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญให้กับนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยดีและให้โอกาสนำเสนอผลงานของโรงเรียนเมืองศรีเทพ

นางสมจิต กลิ่นหอม
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองศรีเทพ

ขอขอบพระคุณ คณะครูแนะแนวโรงเรียนเมืองศรีเทพ ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 2563


17 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกประเมินการยึดติดของสารเคลือบร่องฟันของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านลำนารวย โดยงานทันตกรรม โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อประเมินการยึดติดของสารเคลือบวัสดุฟัน

นางมนูญ ทับแต้ม
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านลำนารวย ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563

ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม รับทราบการตรวจเยี่ยม

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนบ้านลำนารวย

พ.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ช่วยบุญ
สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.วิเชียรบุรี
สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี

โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563


ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม ขอรับรอง

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านรังย้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจรักษาสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

นางพิมพา ทองมล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทางโรงเรียนบ้านรังย้อยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย ที่ให้การตรวจสุขภาพในช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อย

นางสาวเพชรรัตน์ โนนไทย
ครูผู้ช่วย
12 กุมภาพันธ์ 2563


นักเรียนโรงเรียนบ้านรังย้อยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองย่างทอย

นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 กุมภาพันธ์ 2563
15 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2559 - 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พบว่า 1. ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านบวนการบริหารและจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดประสบการณ์ที่ดี คุณภาพเด็กมีการพัฒนาการที่ดี 2.ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ร่าเริงแจ่มใส จิตอาสา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน 3. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐานมีวิสัยทัศน์ และร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ขอขอบคุณ สำนักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2559 - 2563 ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานจากการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา 1. ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านบวนการบริหารและจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดประสบการณ์ที่ดี คุณภาพเด็กมีการพัฒนาการที่ดี 2.ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ร่าเริงแจ่มใส จิตอาสา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน 3. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขัั้นพื้นฐานมีวิสัยทัศน์ และร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


14 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
นางพัชรินทร์ บรรณทอง และ นางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ได้ออกมาให้บริการตรวจฝันและทาฟลูออไรด์วาบิชแก่เด็กนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ในการมาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้

นางพัชรินทร์ บรรณทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.บ้านซับบอน

โรงเรียนบ้านกันจุ ได้ดำเนินการให้นักเรียนของโรงเรียนมีวินัยในการดูแลรักษาความสะอาดฟันและภายในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ

นายวิจาร ธูปมงคล
ครู
10 กรกฎาคม 2563


14 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้านางพัชรินทร์ บรรณทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ พ้อมด้วยนางสาวกิ่งแก้ว กองสงคราม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติราชการประจำที่ รพ.สต.ซับบอน ได้ออกมาให้บริการ ดังนี้ 1.ตรวจฟันนักเรียนชั้น อนุบาล1-3 จำนวน 14 คน 2.ทานฟลูโอไรด์จำนวน 13 คน 3.ตรวจฟัน ประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 49 คน การมาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางพัชรินทร์ บรรณทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.ซับบอน

10 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้สถานีควบคุมไฟป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าของสถานีมาให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและได้นำของเล่นของรางวัลมาเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านปางยาง สถานีควบคุมไฟป่าตะเบาะ-หัวยใหญ่ ขอขอบคุณคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยางเป็นอย่างยิ่งที่ให้สถานีควบคุมไฟป่าได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของทางโรงเรียนจัดขึ้น และขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นายสุรพงศ์ อุปการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ๋
สถานีควบคุมไฟป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ๋

8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับเดื่อ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้านางมณฑา แท่งทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ ได้เข้ามานิเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแปลงฟันอย่างถูกวิธี และ ทำการตรวจฟันและเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรท์กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 พบว่า ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความสะดวกในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

นางมณฑา แท่งทอง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์
ทางโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ขอขอบพระคุณ คุณหมอมณฑา แท่งทอง ที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับเดื่อ

นางสาวนัชชา แก้วมะณี
ครูอัตราจ้าง
8 มกราคม 2563

ขอขอบคุณ คุณหมอมณฑา แท่งทอง ที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับเดื่ออย่างต่อเนื่อง

นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการประเมิน Q3 พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ทุกคนโดยเริ่มต้นประเมินตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. จากคณะผู้อำนวยการโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง และ ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว ดำเนินเสร็จสินด้วยความเรียบร้อยแล้ว

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ขอขอบคุณ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง และ ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว เข้าประเมิน Q3 พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 โดยมีการประชุม วางแผน แบ่งหน้าที่ และดำเนินการประเมิน Q3 พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ทุกคน

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


7 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
หมอตรวจเยื่ยมเด็กๆ รร.บ้านวังน้อยเกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน

......
ทันตกรรม
โรงพยาบาลวชียรบุรี

ทาง รร.บ้านวังน้อยขอขอบคุณผู้ตรวจเยื่ยมคุณหมอโรงพยาบาลวิเชียรบุรีท่มาตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆ

นางสาวทิพย์วิมล เสือไว
ครูผู้ช่วย
27 มกราคม 2563


3 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
อนามัย วังใหญ่ และคณะได้เข้าพ่นยากันยุง ณ รร.บ้านวังน้อย เวลา 16.00 น.

.....
พนักงาน
อนามัย วังใหญ่

ขอบคุณคณะและทีมงานอนามัย วังใหญ่ ที่เข้ามาพ่นยุงที่ รร.บ้านวังน้อย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

นางสาวทิพย์วิมล เสือไว
ครูผู้ช่วย
27 มกราคม 2563


3 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ ครู D.A.R.E ได้เข้ามาสอน นักเรียนชั้น ป.5 เรื่องที่ทำการสอนนักเรียน เรื่อง - บุหรี่ - พิษภัยของบุหรี่ โดยครูได้ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากในแบบเรียนที่เตรียมไว้ให้ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและสรุปเนื้อหาถึง โทษของบุหรี่ร่วมกัน

ด.ต.บุญยืน สุขศรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเทพ
สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ

ขอขอบพระคุณ ด.ต.บุญยืน สุขศรี ที่เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.5 ทุกสัปดาห์

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
2 กุมภาพันธ์ 2563


26 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ร้อยตำรวจโทวิชา บุญสุวรรณ สายตรวจตำบลซับสมบูรณ์ ได้ออกมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา หมู่ 6 ตำบลซับสมบูรณ์ พบนางสาวกุลนันท์ คำแก้ว ให้การต้อนรับ และสอบถามเหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงออกตรวจต่อไป

ร.ต.ท.วิชา บัวสุวรรณ
หัวหน้าสายตรวจตำบลซับสมบูรณ์
สถานีตำรวจภูธรพุเตย
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสายตรวจตำบลซับสมบูรณ์ สถานีตำรวจภูธรพุเตย ซึ่งเหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

นางสาวกนกวรรณ พันธ์ใย
ครูธุรการ
21 มกราคม 2563

26 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายพันธิพัฒน์ รัตนพลแสน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ออกให้บริการเคลือบฟลูออไรด์และตรวจฟันนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการให้บริการทันตศึกษาและให้คำแนะนำกับนักเรียนที่มีปัญหาทางช่องปากไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดต่อไป ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

นายพันธิพัฒน์ รัตนพลแสน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัด

คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ให้บริการเป็นอย่างดีได้ให้คำแนะนำในการรักษาช่องปากให้กับนักเรียน ในนามคณะครูขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

นายธนกฤต นามแก้ว
ครูธุรการ
9 มกราคม 2563


คณะคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดได้ให้บริการเป็นอย่างดีได้ให้คำแนะนำในการรักษาช่องปากให้กับนักเรียน

นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 มกราคม 2563
20 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ ข้าพเจ้า นายศุภฐากร เกิดเขียว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ออกมาให้บริการ รณรงค์ฉีดวัคซีน MR (หัด,หัดเยอรมัน) และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

นายศุภฐากูร เกิดเขียว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง

ขอขอบคุณจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรังที่มาให้บริการนักเรียนถึงที่ มีความพร้อมด้านบุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย นักเรียนได้รับวัคซีนตามกำหนด ครบทุกคน และไม่มีปัญหาใดๆ

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


รับทราบ และดำเนินการแล้ว

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563
18 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ผู้บริหารและพนักงานส่วนจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเทคนิคการตลาด และส่วนพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้นำของเล่น เบาะปูพื้น หนังสือมาบริจาคในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมนำไอศกรีมและขนมโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆในโรงเรียน ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับดีมากครับ

นายรักศักดิ์ ทักเจริญ
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานส่วนจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเทคนิคการตลาด และส่วนพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้นำของเล่น เบาะปูพื้น หนังสือมาบริจาคในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมนำไอศกรีมและขนมโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆในโรงเรียบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


17 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านายอิทธินันท์ ยายอด พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ นุชเนื่องได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านเฉลียงทองเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลครูรักษ์ถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้ให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ประเมินตนเองตัวชี้วัดก่อนดำเนินโครงการในปีแรกและสอบถามความก้าวหน้าของโครงการในระดับโรงเรียนพบว่าได้มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินตามโครงการด้วยวาจา ขอ

นายอิทธินันท์ ยายอด นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง
สพป. พช 2

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการครูรักษ์ถิ่นให้การต้อนรับตอบแบบสอบถามการดำเนินโครงการนำเสนอโครงการโดยนายพีรวิชญ์ มหายศ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มกราคม 2563


ทราบขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ต้อนรับคณะมาเยี่ยมโรงเรียน

นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มกราคม 2563
17 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นางวรรณเพ็ญ ฉ่อยทะนงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาว ภัทรพร แย้มตาด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน HPU แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.6 จำวน 8 คนเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบพระคุณทางคณะครูเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วงมือในการจัดเตรียมสถานที่ เอกสารไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

นางวรรณเพ็ญ ฉ่อยทะนงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ส่งเริมสุขภาพตำบลบ่อไทย

ทางโรงเรียนบ้านตีบใต้ ขอขอบพระคุณนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อไทย ที่ได้มาบริการฉีดวัคซีน HPU แก่เด็กนักเรียนหญิง ป.6 จำนวน 8 คน

นางสาวหทัยรัตน์ ใจแพง
ครู
15 มกราคม 2563


ทราบ

นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มกราคม 2563
16 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจาก อบต.คลองกระจังให้มาทำการพ่นยาป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำไข้เลือดออก ที่ในห้องเรียนเเละบริเวณอาคาร โรงอาหารของโรเรียนบ้านเขาคลังเเละบริเวณโดยรอบ

นายสหคุณ ขันนาค
ลูกจ้างสาธารณะสุข
อบต.คลองกระจัง

รับทราบ

นางสาวขนิษฐา สุขมั่น
ครู
5 พฤศจิกายน 2563


16 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
วันนี้คณะเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.เกาะเเก้วได้ออกมาตรวจสุขภาพช่องปากเเละตรวจฟัน พร้อมทั้งเคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาคลังตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 69 คน การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดีขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

นางพัชรินทร์ คำหน้า
ผอ.รพ.สต. เกาะเเก้ว
รพ.สต. เกาะเเก้ว

รับทราบ

นางสาวขนิษฐา สุขมั่น
ครู
5 พฤศจิกายน 2563


12 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
โครงการครู D.A.R.E.

ร.ต.ท.สมยา
คำยุก
สภ.พุเตย

ครู D.A.R.E. เข้าให้ความเรื่องของยาเสพติด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางยุภาพร ภูบ้านหม้อ
ครู
13 มีนาคม 2563


12 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ข้าพเจ้า ดร.วรจักร์ มั่นคง อตีดผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สังกัด สพม.40 ขอชื่นชมการจัดระบบการบริหารงานของโรงเรียนบ้านบ่อไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกท่านจักร่วมแรงร่วมใจ พัฒนา ผลักดันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับมาจรฐาน ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน

ดร.วรจักร์ มั้นคง
ข้าราชการบำนาญ ผอ.รร.
สังกัด สพม. เขต 40

ขอน้อมรับคำชี้แนะจากท่านมาดำเนินการพัฒนาโรงเรียนบ้านบ่อไทยต่อไป

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563


ฝากชื่นชม และเป็นกำลังใจให้คณะครูทุกท่านด้วย

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563
11 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับสำราญเหนือ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
วันนี้ข้าพเจ้า นายเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง ได้ออกอนามัยโรงเรียน(ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรสจการมองเห็น ตรวจการได้ยิน ตรวจฟัน เจาะเลือดหาความเข้มข้นของเลือด ในการออกอนามัย โรงเรียนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนเป็นอย่างดี

นายเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาวัง

ทางโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ ขอขอบคุณคุณหมอเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล ที่มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ

นางสาวสุจิตรา ขันธะสุโข
ครูธุรการ
17 มกราคม 2563


ทราบ

นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 2563
9 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
ทางบริษัท เอกอุทัย จำกัด ได้มาเเนะนำในโครงการมวลชนสัมพันธ์ CSR ในพื้นที่การมอบถังขยะเเละปรับปรุงสภาพสนามเด็กเล่น เราถึงพื้นที่ในโรงเรียนว่าจะต้องมีการปรับปรุงต่าง ๆ เเละบริเวณโดยรอบ

นายเฉลิมพล ภู่ศรี
ผู้จัดการ
บริษัท เอกอุทัย จำกัด

รับทราบ

นางสาวขนิษฐา สุขมั่น
ครู
5 พฤศจิกายน 2563


9 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
เวลา 10.00 น. วันนี้ข้าพเจ้านายภมรเทพ ศรีปลั่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุเตย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองสารเสพติด กลุ่มเสี่ยงนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นอย่างดี ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายภมรเทพ ศรีปลั่ง
ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี
ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี

ผู้บริหาร คณะครูร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองสารเสพติด โดยมีการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประวงค์ที่ตั้งไว้

นายอภิชาติ แพงวาปี
ครู
27 มีนาคม 2563


รับทราบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมดังกล่าว

นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มีนาคม 2563
6 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลบึงสามพันได้ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษา ในกลุ่มเด็กอายุ 3-12 ปี โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร เข้ารับบริการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ทั้งสิ้น 80 คน (ชั้น อ.1 - ป.6)

ทพญ.สรียา รุ่งจำรัส
ทันตแพทย์หญิง
โรงพยาบาลบึงสามพัน

รับทราบและขอขอบคุณครับ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มีนาคม 2563


รับทราบ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มีนาคม 2563
4 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมทรัพย์ ออกให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6

นางสุวรรณา พรหมรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.บ้านรวมทรัพย์

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางยุภาพร ภูบ้านหม้อ
ครู
13 มีนาคม 2563


3 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
-นิเทศน์ติดตามมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา วันนี้ข้าพเจ้านายสรุชัย จันทาทับ ผอ.รร.บ้านโคกสง่านาข้าวดอ และนายพิชิตชัย อนนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.พช.เขต 3 ได้มานิเทศติดตามมารตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านปางยาง -องค์ประกอบที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนโรงเรียนมีสภาพอาคารเรียนเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ การเรียนการสอนพร้อมมีการจัดเตรียมความปลอดภัยและความสะอาด มีอาคารโรงอาหารมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลเรียบร้อยดี -ระดับปฐมวัย ห้องเรียนมีการเตรียมความพร้อมมีการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย -ระดับประถมศึกษา มีความพร้อมมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ครบพร้อมใช้ดี -วันนี้คณะผู้มาช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนจากภายนอกโรงเรียนเป็นโครงการอาสาพัฒนา ขอบคุณผอ.รร.และคณะครูที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมุลในการนิเทศฯเป็นอย่างดี

นายพิชิตชัย อนนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สพป.พช.เขต 3

27 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ พูนเกิด นักวิชาการสาธารณสุข และ นางสาวกมลชนก โกยทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้ออกให้วัคซีน MR 3 คน และ HPV 1 คน จึงขอบคุณ ณ โอกาศนี้

นางสาวรัตนาภรณ์ พูลเกิด
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.แก่งหินปูน

ข้าพเจ้า นายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม ได้รับทราบการออกให้วัคซีน นักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมยาม ทั้งหมด 4 คน จาก รพ.สต.แก่งหินปูน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นั้น ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาศนี้

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 2563


27 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
นายพินิจ กลิ่นเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น และคณะ ได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ

นายพินิจ กลิ่นเทศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น
กระทรวงสาธารณสุข

ทราบ ทางโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ขอขอบคุณนายพินิจ กลิ่นเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสนุ่น และคณะ ที่ได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างยิ่ง

นางสาวทิพผกา สา่ธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563


ทราบ

นางสาวทิพผกา สา่ธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563
25 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแนะแนวครั้งนี้

นายทวีศักดิ์ สาฤทธิ์ดี
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ขอขอบพระคุณคณะครูแนะแนวจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 2563


22 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา ปิ่นแก้ว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บึงกระจับ ได้ออกให้บริการวัคซีน มะเร็งปากมดลูก(HPV) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียน ขอบคุณครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางสาวสุพัตรา ปิ่นแก้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับ

ทราบ

นางธรรม์ญภรณ์ อุทำกา
ครู
4 กุมภาพันธ์ 2563


ทราบ

นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563
21 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.รัฐประชานุสรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้านางชยาภัสร์ แฝงวัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาววรรณิศา วิลัยรัมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ซับน้อย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้นป.6 เข็มที่ 2 ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นางชยาภัสร์ แฝงวัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ซับน้อย

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่รพ.สต.ซับน้อยเป็นอย่างสูงที่มาให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

นางสาวพรเพ็ญ นินทะราช
ครู
29 มกราคม 2563


21 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นายนพเก้า ทองสุวรรณ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ่อรัง ได้มาอบรมให้ความรู้ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ขับเคลื่อนวาระ "บ่อรังเมือง สะอาด" ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในโครงการนี้

นายสายัณต์ บุญนิล
ผอ.กองการศึกษา อบต.บ่อรัง
อบต.บ่อรัง

ขอขอบคุณ อบต.บ่อรังที่มาให้ความรู้ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ขับเคลื่อนวาระ "บ่อรังเมือง สะอาด" ในครั้งนี้ ค่ะ

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2563


20 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
วันนี้สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี) ได้นำเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าที่ รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์ จำนวน 5 นาย เด็กๆให้ความสนจในเนื้อหาที่บรรยายเป็นอย่่างดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้เวลากับทางสถานีควบคุมไฟป่า มา ณโอกาสนี้ครับ

นายทวีศักดิ์ โสช้าง
หัวหน้าชุดประชาสัมพันธ์สถานีไฟป่าลพบุรี
สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี)

ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี สบอ.1 (สาขาสระบุรี) ที่ได้นำเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าที่ รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2563


20 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าและคณะเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้มาออกหน่วยทันตกรรมโดยให้บริการดังนี้ 1. ตรวจฟันให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ป.3 และ ป.6 2. อุดฟันแท้ให้แกเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ป.3 และ ป.6 3. เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 4. ให้คำแนะนำ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อในรายที่จำเป็นต่อไป ขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทพ.ธีรพล งามกิตติทรงคุณ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ทราบ

นางธรรม์ญภรณ์ อุทำกา
ครู
4 กุมภาพันธ์ 2563


ทราบ

นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563
20 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงได้รับการตรวจเยี่ยม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกก่อนทิ้ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางสาววิไล พิมพ์เสน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง

นายศักภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง นำโดย นางสาววิไล พิมพ์เสน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง พร้อมคณะ ที่ได้ร่วมดำเนินงานโครงการคัดแยกก่อนทิ้ง ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ โดยมีการแนะนำ บรรยาย เพื่อทำความเข้าใจ ให้กับนักเรียน พร้อมนำนังเรียนลงมือปฏิบัติจริง

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


18 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
โครงการพัฒนาเด็ก ซี ซี เอฟ เพชรบูรณ์ ได้มาทำกิจกรรม วาดภาพกับเด็กนักเรียนในโครงการ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนและครูเป็นอย่างดี

นางณิชากร เมืองกำ
หัวหน้าโครงการ
ซี ซี เอฟ เพชรบูรณ์

18 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เข้าแนะแนวนักเรียน ชั้น ม.3 ซึ่งเปิดสอนระดับ ปวช. ได้แก่ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคคอมพิวเตอร์ และการโรงแรม ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

นางสาวฉัตรฉวี บัวริคาน
ครูแนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

ขอขอบพระคุณ คณะครูแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนบ้านโคกรังน้อย

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
1 กุมภาพันธ์ 2563


15 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับบริการฉีดวัคซีน (HPV2) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนางสุจิตรา นาถนิติธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางฐิติรัตน์ ก้นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแจง เป็นที่เรียนร้อยแล้ว

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแจง ที่ได้บริการฉีดวัคซีน (HPV2) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกพื้นที่ โดยโรงเรียนบ้านหนองชุมทแสงได้แจ้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมในการรับวัคซีน ในครั้งนี้จากหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


14 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองโป่ง
ศพว.บ่อรัง
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ความรู้ในการเรียนเกี่ยวกับสายอาชีพของแต่ละแผนกวิชาเกี่ยวกับความต้องการในตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน โดยมีนักเรียนที่มีเป็นศิษย์เก่ามาถ่ายทอด ประสบการณ์ในการเรียนครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นดีในปีต่อไป

นางสาวทิพยรัตน์ อาชทชัย
หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

14 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นายรักศักดิ์ ทักเจริญ เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น และเพื่อนพนักงาน มาพูดคุยกิจกรรมบริจาคของเล่นให้กับเด็กอนุบาล เสริมพัฒนาการทักษะให้เด็กๆ ตามโครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED และเยี่ยมดูพื้นที่ที่จะทำกิจกรรม

นายรักศักดิ์ ทักเจริญ
เจ้าหน้่าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

14 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
โครงการพัฒนาเด็ก ซี ซี เอฟ เพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยม รร. เพื่อดูกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานมูลนิธิ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาอาชีพมาร่วมสังเกตุการณ์และได้รับคำแนะนำการชมอาคารสถานที่จากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างดี

นางณิชากร เมืองกำ
หัวหน้าโครงการ
ซี ซี เอฟ เพชรบูรณ์

12 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองโป่ง
ศพว.บ่อรัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้ขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ในสายการเรียนอาชีวะศึกษา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์เปิดสอน 7 สาขาวิชาคือ 1.สาขาการบัญชี 2.สาขาการตลาด 3.สาขาคอมฯ 4.ไฟฟ้ากำลัง 5.ยานยนต์ 6.เทคนิดคอมพิวเตอร์ 7.สาขาการโรงแรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกต่อการแนะแนวในครั้งนี้

นายธีรวัฒน์ จันทร์แสง
ครู แนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

6 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา และกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 จากนางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ขอขอบคุณ การนิเทศฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา และกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 จาก นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พช.3 โดยมีการเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา และกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจและดำเนินการที่ถูกต้องและเป็นไปในเเนวทางเดียวกัน

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


13 ตุลาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
เนื่องจากทางบ.ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับความสำคัญด้านการศึกษาของสถานศึกษาและได้มอบสิ่งของที่จำเป็นกับนักเรียนครูอาจารย์ซึ่งทำให้เป็นการสนับสนุนเป็นครั้งที่ 1 ของบริษัททำกิจกรรมร่วมกันและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและอาจจะมีปีครั้งต่อไปถ้ามีโอกาส นายพีรพันธ์ อุษนะอำไพพรรณ ผจก.โรงงาน บ.ทองไชยอุกสาหกรรมจำกัด ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น เป็นกันเอง ขอเป็นกำลังใจให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางยางร่วมกันพัฒนาความรู้ พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและมีความสุข เป็นชุมชนตัวอย่างสร้างระเบียบวินัยและสามัคคี โอกาสหน้าคงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกันอีกครับ นายชัยวิทย์ ดอกรัก ผจก.โรงงาน Fancluteh บ.ทองไชยอุกสาหกรรมจำกัด โครงการปันน้ำใจจากพี่ให้น้องบริษัททองไชยอุตสาหกรรมมอบให้โรงเรียนบ้านปางยาง ขอให้น้องๆใช้อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด น้าอุ่นนำคณะมามอบให้โรงเรียนเพราะเคยมาทำไร่ข้าวโพดบนเขาท่าด้วง การทำไร่ข้าวโพดมันเหนื่อย น้าอุ่นเลยเลือกจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรีเพื่อให้มีอาชีพการงานที่ดีทำ ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีครับ นายวรเชษฐ์ เจตบัวขาว ผจก.แผนกผลิต โรงงาน Fancluteh บ.ทองไชยอุกสาหกรรมจำกัด

นายพีรพันธ์ อุษนะอำไพพรรณ
ผจก.โรงงาน
บริษัททองไชยอุกสาหกรรมจำกัด

6 ตุลาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้กลุ่มแกงค์ กิน เที่ยว เฟียว ทั่วไทย ได้มาบริจาคของและทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางยาง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและได้มอบทุน 4,115 บาท เป็นทุนการศึกษา จำนวนคณะที่มา จำนวน 40 คน โดยมีกลุ่มร่วมมาจากที่อื่นๆอีกหลายกลุ่ม

ชมรม แก้วสกุล
ประธานกลุ่มแกงค์กินเที่ยวเฟียวทั่วไทย
อิสระ

2 ตุลาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับการนิเทศฯ เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 จาก นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และนายปัณณธร บัวอุบบล ศึกษานิเทศก์ประจำ สพป.พช.3 ผลจากทีได้รับจากการนิเทศ ติดตาม ปรากฏว่า โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม ตามมาตรฐาน ที่กำหนด ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำ SAR ตามประเด็นการพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้ว

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ขอขอบคุณ การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 จาก นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ และนายปัณณธร บัวอุบบล ศึกษานิเทศก์ประจำ สพป.พช.3 โดยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านเอกสารต่างๆเพื่อจัดเตรียมรับการประเมินครั้งนี้

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


1 ตุลาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ กระผม ด.ต.กิติพงษ์ พรหมดี สายตรวจตำบลท่าด้วงได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ม.1 บ้านปางยาง พบนายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านปางยางสอบถามเหตุการณ์ ทั่วไปปกติ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ด.ต.กิตติพงษ์ พรหมดี
หัวหน้าสายตรวจตำบลท่าด้วง
สถานีตำรวจภูธรหนองไผ่

26 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้า นายวิชชา อยู่เพชร ร่วมกับคณะผู้บริหารศูนย์วิชาการท่าด้วง ได้มาร่วมประชุมหารือการประชุมประจำเดือน และได้เยียมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปางยางทุกระดับชั้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปางยางที่ได้ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายวิชชา อยู่เพชร
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง

26 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
โครงการพัฒนาเด็ก ซี ซี เอฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน เสริมทักษะให้โรงเรียนบ้านปางยาง โดยมีครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทางโครงการขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

นางวราภรณ์ คำชู
เจ้าหน้าที่โครงการ
ซี ซี เอฟ จังหวัดเพชรบูรณ์

18 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ ร่วมกับนางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าด้วง ได้ออกดำเนินการออกฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูิมคุ้มกันกันในนักเรียน ชั้น ป.6 (DT) จำนวน 14 คน ช้้น ป.1 (DTR}OPV) จำนวน 3 คน เนื่องจาก เด็กนักเรียนชั้นป.1 ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียัง จึงขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

นางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ
นักวิขาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพประจำตำบลท่าด้วง

14 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย น.ส.กัญจนพร วรรณา และนางวิลักขณา มาขุมเหล็ก (เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าด้วง)ได้ออกมาดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปางยาง จำนวน 74 คน ไม่มาโรงเรียน 6 คน พบว่า มีเหา 18 คน ฟันผุ 20 คน รักษาแบเร่งด่วน จำนวน 19 คน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

นางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าด้วง

25 กรกฎาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ ข้าพเจ้า ด.ต.ไชยา ศรีมี ผบ.หมู่ สภ.วิเชียรบุรี ได้มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี

ด.ต.ไชยา ศรีมี
ผบ.หมู่ สภ.วิเชียรบุรี
สภ.วิเชียรบุรี

โรงเรียนได้เชิญ ด.ต.ไชยา ศรีมี มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุก ขอบคุณวิทยากร

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


รับรองเรียบร้อยแล้ว

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563
19 กรกฎาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้านายนิพนธ์ พุ่มชะเอม ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผอ.รร.สพป.พช.3 ได้มาเลี่้ยงอาหารกลางวันนักเรียน (ข้าวมันไก่+ขนมหวาน+ผลไม้)ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครองที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายนิพนธ์ พุ่มชะเอม
ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผอ.รร.
สพป.พช.3

5 กรกฎาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ด้วยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้ดำเนินการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพพึ่งประสงค์ของนักเรียนปี 2562 โดยมีวัตถุเพื่อศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน การสำรวจครั้งนั้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ 6 โดยมีการสัมภาษณ์และชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และสัมภาษณ์คุณครูอนามัยโรงเรียนร่วมด้วย ข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาจะมีการนำเสนอเป็นภาพเขต ในการนี้ทาง ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จึงขอขอบพระคุณทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง

นางรัตนภรณ์ เหมือนจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

17 มิถุนายน 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายชลัท อนรรฆวัชรกุลและนายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้รับคำสั่งจาก สพป.พช.เขต ๓ ให้เป็นคณะกรรมการ Coaching Team เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี่้วัด โดยได้ให้คำแนะนำให้พัฒนาคุณภาพของงานได้เต็มตามศักยภาพตามตัวชี้วัดผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่ดี สามารพพัฒนาคุณภาพของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

นายสันติชัย บัวทอง
รองผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

19 พฤษภาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านายสมชาย ถาวรผล และนางสุพัตรา กองแก้ว ได้มาดูงานด้านเอกสารการเงิน-พัสดุ ของโรงเรียนบ้านปางยาง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง โดยใช้เวลาดูงาน ๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.

นายสมชาย ถาวรผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเกษ
โรงเรียนบ้านสระเกษ

1 มกราคม 2513
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้ข้าพเจ้าตัวแทนฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ศรีเทพได้เข้ามาตรวจฟัน เด็กนักเรียนชั้นป.1,ป.3,และป.6 ในช่วงเช้าตรวจเสร็จ ช่วงบ่ายก็ได้มีรถมารับนักเรียนที่มีปัญหาและเด็กที่มีฟันแท้ซี่แรกฟันกรามไปเคลือบหลุมร่องฟันที่รพ.ศรีเทพ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้น ครูอนามัยโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งค่ะ ขอขอบคุณคณะครูไว้ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

ณัฐสุชา อินทรประสิทธิ์
ทันตสาธารณสุข รพ.ศรีเทพ
รพ.ศรีเทพ

ขอขอบคุณ คุณหมอที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติธรรมอย่างต่อเนื่อในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
3 กุมภาพันธ์ 2563


เรียบร้อยดี

นางสุนิตย์ คล้ายเดช
ครู
3 กุมภาพันธ์ 2563
1 มกราคม 2513
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ศพว.หนองไผ่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ข้าพเจ้านางสาวงามปิ่น ม่วงศรีจันทร์ และคณะ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลหนองไผ่ ได้ออกตรวจฟันและให้คำแนะนำการดูและสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 และคัดเลือกเด้กที่มีฟันดี เข้ารับการรักษาและส่งเสริม ทีห้องฟันโรงพยาบาลหนองไผ่ จึงขอขอบคุณคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ ที่ให้ความร่วมมือเป้นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวงามปิ่น ม่วงศรีจันทร์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลหนองไผ่

การดำเนินการกิจกรรมเรียบร้อยดี

นางสาวสุดใจ ทวีสุข
ครู
30 มกราคม 2563