รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าตัวแทนฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ศรีเทพได้เข้ามาตรวจฟัน เด็กนักเรียนชั้นป.1,ป.3,และป.6 ในช่วงเช้าตรวจเสร็จ ช่วงบ่ายก็ได้มีรถมารับนักเรียนที่มีปัญหาและเด็กที่มีฟันแท้ซี่แรกฟันกรามไปเคลือบหลุมร่องฟันที่รพ.ศรีเทพ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้น ครูอนามัยโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งค่ะ ขอขอบคุณคณะครูไว้ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ
ณัฐสุชา อินทรประสิทธิ์
ทันตสาธารณสุข รพ.ศรีเทพ
รพ.ศรีเทพ
1 มกราคม 2513
ขอขอบคุณ คุณหมอที่ท่านได้เข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติธรรมอย่างต่อเนื่อในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
3 กุมภาพันธ์ 2563

เรียบร้อยดี
นางสุนิตย์ คล้ายเดช
ครู
3 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้