รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ
ร.ต.ท.
สถานีตำรวจภูธรตำบลพุเตย
18 สิงหาคม 2563
ตามที่ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้คำแนะนำในการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนได้กำชับคณะครูที่เป็นเวรประจำดูและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัย เฝ้าระวังเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น
นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
18 กันยายน 2563

ได้รับการแนะนำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้