รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ผู้บริหารและพนักงานส่วนจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเทคนิคการตลาด และส่วนพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้นำของเล่น เบาะปูพื้น หนังสือมาบริจาคในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมนำไอศกรีมและขนมโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆในโรงเรียน ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับดีมากครับ
นายรักศักดิ์ ทักเจริญ
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
18 ธันวาคม 2562
โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานส่วนจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและเทคนิคการตลาด และส่วนพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ได้นำของเล่น เบาะปูพื้น หนังสือมาบริจาคในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมนำไอศกรีมและขนมโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆในโรงเรียบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้