รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางกาญจมาศ อินทสร้อย นางวันวิสา ศิริโรจน์โภคิน นางธัญรดา ศิริโรจน์โภคิน นายนิกร กระโปรงทอง ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TSQP จิตศึกษา PBL AAR ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานเพื่อไปปรับปรุงการเรียนการสอน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านกองทูลเเละคณะครูเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
นางกาญจมาศ อินทสร้อย
ครู
โรงเรียนบ้านราหุล
4 พฤศจิกายน 2563
ยินดีให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของนักเรียน
นางภัทร์รวี สุขโทน
ครู
5 พฤศจิกายน 2563

รับทราบ
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้