รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. คณะครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จำนวน 5 ท่าน ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีแผนการเรียน ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - วิทย์-คณิต 3 ห้อง - ศิลปะ 2 ห้อง - ภาษา-สังคม 2 ห้อง รวม 7 ห้อง กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 24 - 28 เมษายน 2564 สอบ 1 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ 5 พฤษภาคม 2564 มอบตัว 8 พฤษภาคม 2564 การออกแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครูโรงเรียนบ้านสันติธรรม จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
นางดวงฤทัย กันเกียว
ครู
โรงเรียนบ้านสันติธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2564
ในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
นางสาวสุธิดา มาดี
ครูผู้ช่วย
18 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ เรียบร้อยดี
นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้