รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนบ้านลำนารวย
พ.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ช่วยบุญ
สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.วิเชียรบุรี
สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี
17 มกราคม 2563
โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563

ข้าพเจ้านางสุวรรณ์ ทำคาม ขอรับรอง
นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้