ข้อมูลสถานศึกษา

รหัสโรงเรียน โรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
67030001
ชุมชนบ้านโคกปรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
170 หมู่ 17
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางลออ เกตุขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน 094-8245536
67030002
บ้านเขายางโปร่ง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
189 หมู่ 4
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางสาวกมลสรรค์ บุญกว้าง ครู 094-6347124
67030003
บ้านซับอีลุม
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
174 หมู่ 5
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายมาทวีย์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 090-3306508
67030004
บ้านซับสวัสดิ์
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
180 หมู่ 6
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
67030005
บ้านน้ำเดือด
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
หมู่ 12
โคกปรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
67030008
บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
10 หมู่ 1
ซับน้อย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4969409
67030013
รัฐประชานุสรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
170 หมู่ 5
ซับน้อย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายประสิทธิ์ แคนชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน 099-7828853
67030014
บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
66 หมู่ 11
ซับน้อย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-2213922
67030015
บ้านฟุบสะแก
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
127 หมู่ 7
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายบุญส่ง ยิ้มสว่าง ครู 091-8427867
67030016
บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
69 หมู่ 1
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายก่อเกียรติ นาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-5944129
67030017
บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
75 หมู่ 2
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-1464532
67030019
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
131 หมู่ 5
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นางเกมกีฬา ฝุ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน 062-1459639
67030020
บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
78 หมู่ 6
ซับสมบูรณ์
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายราชัน นาสมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-4145053
67030021
บ้านท่าโรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
292 หมู่ 13
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางจรรยา ณ วิเชียร ครู 080-5784908
67030022
บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
333 หมู่ 10
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-8588565
67030023
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
335 หมู่ 12
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน 099-5032888
67030024
บ้านทุ่งใหญ่
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
398 หมู่ 5
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายประยูร ภูแข่งหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-9427956
67030025
บ้านบุมะกรูด
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
293 หมู่ 8
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายสมปอง ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 082-8827296
67030026
บ้านมาบสมอสามัคคี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
218 หมู่ 14
ท่าโรง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางบุษยพรรณ นาสิงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน 062-2629514
67030027
บ้านโคกสำราญ
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
405 หมู่ 4
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7070070
67030028
บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
310 หมู่ 8
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
67030029
บ้านคลองบง
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
247 หมู่ 7
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางสาวฐานิตา ช่วยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-7744998
67030030
บ้านถ้ำมงคลชัย
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
หมู่ 6
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
67030031
บ้านน้ำร้อน
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
171 หมู่ 1
น้ำร้อน
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายสุคนธ์ สีสัตย์ซื่อ ครู
67030032
บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
280 หมู่ 6
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030033
บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
221 หมู่ 9
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางสาววิภาพร ซาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030035
บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
204 หมู่ 3
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-2414536
67030036
บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
400 หมู่ 10
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียน 082-4789574
67030037
บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
333 หมู่ 11
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-2708944
67030038
บ้านหนองไม้สอ
ศพว.บ่อรัง
417 หมู่ 5
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-6424098
67030039
บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
111 หมู่ 2
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7407432
67030040
บ้านหนองโป่ง
ศพว.บ่อรัง
180 หมู่ 8
บ่อรัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายวุฒิเชษฐ หมายชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-2728611
67030041
บ้านบึงกระจับ
ศพว.สระประดู่
285 หมู่ 4
บึงกระจับ
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายวุฒิพงษ์ โกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-2721156
67030042
บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
197 หมู่ 3
บึงกระจับ
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-8483483
67030043
บ้านพุขาม
ศพว.พุเตยพุขาม
221 หมู่ 1
พุขาม
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายสิทธิพงษ์ พราหมจร ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-9598465
67030044
บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
381 หมู่ 7
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-8342343
67030045
บ้านหนองกระทุ่ม
ศพว.พุเตยพุขาม
162 หมู่ 9
พุขาม
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายอาทิตย์ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน 090-2150741
67030046
บ้านหนองคล้า
ศพว.พุเตยพุขาม
198 หมู่ 8
พุเตย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
67030047
ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
15 หมู่ 5
พุเตย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4375910
67030048
บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
186 หมู่ 6
พุเตย
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 099-2744705
67030049
บ้านสามัคคีพัฒนา
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
131 หมู่ 1
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
67030050
บ้านภูน้ำหยด
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
100 หมู่ 9
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายกรุณา คำหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-0913905
67030053
บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
302 หมู่ 6
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นางสมหมาย แพงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030054
บ้านพรหมประชาสรรค์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
หมู่ 0
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
67030055
บ้านพระที่นั่ง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
150 หมู่ 7
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายมนูญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-3556881
67030056
บ้านวังลึก
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
8 หมู่ 15
ภูน้ำหยด
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นางสาวภัทราภรณ์ พรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-5169997
67030057
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
258 หมู่ 4
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-6269797
67030059
บ้านเนินสะอาด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
129 หมู่ 2
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
67030060
บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
236 หมู่ 8
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-9720942
67030061
บ้านซับตะแบก
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
57 หมู่ 5
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายชาคริต โพธิปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-6411642
67030062
บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
176 หมู่ 6
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางจิรารัตน์ ฉิมสกุล ครู 094-6027222
67030063
บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
หมู่ 7
ยางสาว
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางวิลาวัลย์ พันโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-6296946
67030064
บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
หมู่ 0
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายภาสกร ภูช่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-2204442
67030065
บ้านวังใหญ่
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
219 หมู่ 1
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
67030066
บ้านดาดอุดม
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
200 หมู่ 7
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
67030067
วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
122 หมู่ 4
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-6251744
67030068
บ้านไทรทอง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
หมู่ 0
วังใหญ่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67180
นายสุวรรณ์ พิมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-2898003
67030069
บ้านสระประดู่
ศพว.สระประดู่
24 หมู่ 2
สระประดู่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-2827751
67030071
บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
141 หมู่ 8
สระประดู่
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางสุวรรณ์ ทำคาม ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-5199862
67030073
บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
174 หมู่ 7
สามแยก
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-1897283
67030074
บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
หมู่ 0
สามแยก
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030075
บ้านเข็มทอง
ศพว.สระประดู่
293 หมู่ 3
สามแยก
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
67030076
บ้านไร่ตาพุฒ
ศพว.สระประดู่
220 หมู่ 9
สามแยก
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
67130
นางกันญา เลพล ครู 089-5658233
67030077
บ้านม่วงชุม
ศพว.คลองกระจัง
289 หมู่ 4
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายนพพล เอื้อถาวรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-7379445
67030078
บ้านคลองกระจังวังไทร
ศพว.คลองกระจัง
หมู่ 1
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายรักษพล ธาราสุข ครู
67030079
บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
หมู่ 8
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสาวขนิษฐา สุขมั่น ครู 084-5961210
67030081
บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
129 หมู่ 2
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-1285278
67030082
บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
252 หมู่ 5
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-7259466
67030083
บ้านคลองดู่
ศพว.คลองกระจัง
219 หมู่ 11
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสุจินต์ สัตตะบุตร ครู 091-7620551
67030084
บ้านวังขอน
ศพว.คลองกระจัง
1 หมู่ 17
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
67030085
บ้านนาสวรรค์
ศพว.คลองกระจัง
191 หมู่ 12
คลองกระจัง
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-3969673
67030086
ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
120 หมู่ 6
โคกสะอาด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
67030087
บ้านซับหินเพลิง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
หมู่ 0
โคกสะอาด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
67030088
บ้านหนองสะแกสี่
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
136 หมู่ 11
โคกสะอาด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายเอกธณัฎชัย บุตธณัฎ ครู
67030089
บ้านนาสนุ่น
ศพว.นาสนุ่น
111 หมู่ 3
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสาวนัตทยา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน 064-7507824
67030090
บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
288 หมู่ 11
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายสมพงษ์ ไพรสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-5903152
67030091
บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
143 หมู่ 21
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสาวทิพผกา สา่ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-2361536
67030092
บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
199 หมู่ 12
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
67030093
บ้านนาน้ำโครม
ศพว.นาสนุ่น
หมู่ 5
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว ครู 084-4803929
67030094
บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
1 หมู่ 10
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายประยูร ภูแข่งหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-9427956
67030096
บ้านแควป่าสัก
ศพว.นาสนุ่น
333 หมู่ 7
นาสนุ่น
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายจักรชัย แก้วพิภพ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-8430656
67030097
บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
266 หมู่ 4
ประดู่งาม
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง ครู 087-8035587
67030098
บ้านด่านไทรสามัคคี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
200 หมู่ 3
ประดู่งาม
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายวันชัย แก้วต่างสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030099
บ้านหนองหมู
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
88 หมู่ 2
ประดู่งาม
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
67030100
บ้านท่าไม้ทอง
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
หมู่ 7
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางเตือนใจ ตะกรุดโฉม ครู 093-5512779
67030101
บ้านนาตะกุด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
399 หมู่ 3
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายปรเมศร์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-9437489
67030102
บ้านศรีเทพน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
286 หมู่ 5
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายธานัท หงษ์โม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-1533387
67030103
บ้านโคกสะแกลาด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
234 หมู่ 4
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียน 082-4789574
67030104
บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
157 หมู่ 16
ศรีเทพ
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-2509650
67030105
บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
333 หมู่ 8
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-5327533
67030106
บ้านร่องหอยพัฒนา
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
138 หมู่ 11
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
67030107
บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
55 หมู่ 10
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-5670368
67030108
บ้านวังขาม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
194 หมู่ 3
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายชาญชัย ชัชวาลย์ ครู 089-7080554
67030109
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
242 หมู่ 2
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
67030110
บ้านสระกรวด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
365 หมู่ 1
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายอภิรักษ์ ปิ่นชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-3601600
67030111
บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
300 หมู่ 9
สระกรวด
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายชูชาติ แสงภูพาท ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030113
บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
178 หมู่ 5
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล ครู 093-2963710
67030114
บ้านหนองย่างทอย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
413 หมู่ 3
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางเปรมฤดี มีสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-5344996
67030115
บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
332 หมู่ 4
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน 065-5123951
67030116
บ้านรังย้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
174 หมู่ 1
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายสุภเดช อินอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-9329998
67030117
บ้านด่านเจริญชัย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
313 หมู่ 9
หนองย่างทอย
ศรีเทพ
เพชรบูรณ์
67170
นายจำรูญ ผ่านผิว ครู 061-8139397
67030118
บ้านน้ำเขียว
ศพว.กองทูลเพชรละคร
- หมู่ 4
กองทูล
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายธาตรี พรมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030119
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
หมู่ 3
กองทูล
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-9209343
67030121
บ้านเนินพัฒนา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
122 หมู่ 7
กองทูล
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 066-1651562
67030123
บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
222 หมู่ 8
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายวิชชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-2827653
67030124
บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
100 หมู่ 7
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายคงภัค สงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-7491259
67030125
บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
2 หมู่ 1
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-4618730
67030126
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
345 หมู่ 6
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายศุภชัย บรรพลา ผู้อำนวยการโรงเรียน 094-7971924
67030127
บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
44 หมู่ 4
ท่าด้วง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายสุชัดร์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-7395996
67030129
บ้านเนินคนธา
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
หมู่ 0
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030130
บ้านท่าสวาย
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
หมู่ 0
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030131
บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
หมู่ 5
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-5698694
67030132
บ้านท่าแดง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
- หมู่ 1
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายชีพ แก้วสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-1993562
67030133
บ้านนาทุ่ง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
2/1 หมู่ 7
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-3390502
67030134
บ้านท่าเยี่ยม
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
หมู่ 4
ท่าแดง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายอังคาร สุนทรวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน 065-0260591
67030135
บ้านหัวโตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
333 หมู่ 4
นาเฉลียง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
นางรับพรดี วัดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-0410240
67030136
บ้านนาเฉลียงใต้
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
10 หมู่ 9
นาเฉลียง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
67030137
บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
222 หมู่ 2
นาเฉลียง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-5278273
67030139
บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
22 หมู่ 13
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายทรงพล มากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7860036
67030140
บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
หมู่ 2
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายคำเพชร ชัยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-7270372
67030141
บ้านนาวังแหน
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
- หมู่ 7
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายสุรชัย จันทาทับ ผู้อำนวยการโรงเรียน 082-3946330
67030142
บ้านโคกเจริญ
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
333 หมู่ 14
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน 093-1907248
67030143
บ้านซับกระถินทอง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
339 หมู่ 6
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายอัครพนธ์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-9589017
67030144
บ้านป่าคาย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
222 หมู่ 9
บ่อไทย
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางพชรกมล แอ๊บบอทท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 092-2721202
67030145
บ้านบัววัฒนา
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
หมู่ 1
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030146
บ้านไร่เหนือ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
- หมู่ 2
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางจันทิรา ประสานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-6309028
67030147
บ้านเนินมะค่า
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
หมู่ 3
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-1969446
67030148
บ้านวังอ่าง
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
123 หมู่ 4
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030149
บ้านซับวารินทร์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
หมู่ 7
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030150
บ้านลำตาเณร
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
333 หมู่ 6
บัววัฒนา
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายอาทิตย์ คุณเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-0411385
67030151
ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
11 หมู่ 11
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-6345487
67030152
บ้านโคกคงสมโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
999 หมู่ 3
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียน 092-2744599
67030153
บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
888 หมู่ 8
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางอรชา เขียวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-4298227
67030154
บ้านคลองกะโบน
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
หมู่ 4
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030155
บ้านเนินสวรรค์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
หมู่ 0
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายสฤษดิ์ ปิจจะโร ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-6721416
67030156
บ้านซับเดื่อ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
234 หมู่ 6
บ้านโภชน์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-9249818
67030157
บ้านเพชรละคร
ศพว.กองทูลเพชรละคร
หมู่ 2
เพชรละคร
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-8326056
67030158
ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
222 หมู่ 7
เพชรละคร
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางสมนึก นิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-2659154
67030159
บ้านสระเกษ
ศพว.กองทูลเพชรละคร
- หมู่ 6
เพชรละคร
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายสมชาย ถาวรผล ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-2809537
67030161
บ้านซับตะเคียนทอง
ศพว.กองทูลเพชรละคร
หมู่ 9
เพชรละคร
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030162
บ้าน กม.30
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
หมู่ 0
ยางงาม
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
67030165
บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
333 หมู่ 8
ยางงาม
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
นายสฤษดิ์ ปิจจะโร ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-6721416
67030166
บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
345 หมู่ 4
ยางงาม
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-5081071
67030167
บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
400 หมู่ 3
ยางงาม
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-2492256
67030168
บ้านกลาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
555 หมู่ 1
วังท่าดี
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-0385366
67030169
บ้านวังท่าดี
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
555 หมู่ 5
วังท่าดี
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030170
บ้านวังโบสถ์
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
1 หมู่ 8
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายเสถียร มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-0286509
67030171
บ้านตะกุดงาม
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
145 หมู่ 4
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายพินิจ คำนนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 065-3235196
67030172
บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
333 หมู่ 3
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-6819943
67030173
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
10 หมู่ 10
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 064-1560831
67030174
บ้านไทรทอง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
106 หมู่ 2
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางมนัสนันท์ โยธาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน 094-2787256
67030175
บ้านคลองตะพานหิน
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
123 หมู่ 7
วังโบสถ์
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายเสกสรร ศรีเลย ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-2727017
67030176
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ศพว.หนองไผ่
หมู่ 0
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030177
อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
736 หมู่ 4
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
67030178
บ้าน กม.35
ศพว.หนองไผ่
เลขที่ 1 หมู่ 14 โรงเรียนบ้าน กม.35 หมู่ 14
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายเรือน สิงห์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030179
บ้านคลองยาง
ศพว.หนองไผ่
56 หมู่ 9
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 0819620644
67030180
บ้านลำพาด
ศพว.หนองไผ่
หมู่ 10
หนองไผ่
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67140
นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-6284038
67030181
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
333 หมู่ 2
ห้วยโป่ง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-2071584
67030182
บ้านปู่จ้าว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
หมู่ 5
ห้วยโป่ง
หนองไผ่
เพชรบูรณ์
67220
นายสมชาย สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 099-5390961
67030184
บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
58 หมู่ 11
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายเพชระ เทพวาที ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-1953239
67030185
บ้านลำตะคร้อ
ศพว.กันจุสระแก้ว
8/1 หมู่ 9
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-5941691
67030186
บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
หมู่ 13
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
67030187
บ้านซับบอน
ศพว.กันจุสระแก้ว
หมู่ 7
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
67030188
บ้านหนองพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
หมู่ 3
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-3802253
67030189
บ้านโคกสะอาด
ศพว.กันจุสระแก้ว
555 หมู่ 9
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
67030190
บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
หมู่ 6
กันจุ
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7860667
67030191
บ้านซับไม้แดง
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
220 หมู่ 2
ซับไม้แดง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-5771820
67030196
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
226/2 หมู่ 3
ซับสมอทอด
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายวัฒนกร บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 094-6346378
67030197
บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
หมู่ 5
ซับสมอทอด
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67060
นางณัชชา สืบสุยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 082-2206958
67030200
บ้านบึงสามพัน
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
22/3 หมู่ 8
บึงสามพัน
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายพิชาติ สารเดช ครู 088-4124379
67030201
บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
- หมู่ 9
บึงสามพัน
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายเดชา กลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-9531337
67030202
บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
449 หมู่ 4
บึงสามพัน
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
67030203
บ้านวังปลา
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
หมู่ 0
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
67030204
บ้านซับสำราญเหนือ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
- หมู่ 9
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-2981951
67030205
บ้านพญาวัง
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
หมู่ 15
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายเฉลียว ซาทรง ผู้อำนวยการโรงเรียน 082-1614415
67030206
บ้านซับสามัคคี
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
หมู่ 10
พญาวัง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายวันชนะ พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน 062-4363339
67030208
บ้านเนินสมบูรณ์
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
หมู่ 11
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67230
นายนรินทร์ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-2954922
67030210
ชุมชนบ้านวังพิกุล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
225 หมู่ 9
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67230
นายวิบูลย์ ช้างอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-5655670
67030211
บ้านโป่งบุญเจริญ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
299 หมู่ 15
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67230
นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030212
บ้านห้วยทราย
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
หมู่ 4
วังพิกุล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67230
นายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-1897283
67030214
บ้านศรีมงคล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
200 หมู่ 1
ศรีมงคล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายผจญ ขันธะสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-5642631
67030215
บ้านพนมเพชร
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
82 หมู่ 2
ศรีมงคล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
67030218
บ้านยางสาว
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
- หมู่ 3
ศรีมงคล
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นางสาวศศิธร ด้วงนคร ครู 093-1629952
67030219
บ้านเขาพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
195 หมู่ 2
สระแก้ว
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายกัน อินพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
67030220
บ้านสระแก้ว
ศพว.กันจุสระแก้ว
12/2 หมู่ 3
สระแก้ว
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายสมศักดิ์ ดีแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-5780233
67030221
บ้านวังไลย์
ศพว.กันจุสระแก้ว
550/1 หมู่ 10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน หมู่ 10
สระแก้ว
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นางบุญสิตา คำเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-8401924
67030222
บ้านคลองตะคร้อ
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
หมู่ 8
หนองแจง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายชูชาติ ทองเย้า ผู้อำนวยการโรงเรียน 082-1648876
67030223
วัดเขาเจริญธรรม
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
222 หมู่ 9
หนองแจง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
67030225
บ้านหนองแจง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
0 หมู่ 10
หนองแจง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
67030226
บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
- หมู่ 1
หนองแจง
บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
67160
นายศักรภพ นิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-7712995
67030401
วัดซับบอนวิทยา
ศพว.กันจุสระแก้ว
หมู่ 0

บึงสามพัน
เพชรบูรณ์
0