รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสาวกาญจนาพร ดาทอง พนักงานราชการพร้อมด้วย นายอิศรานุวัฒน์ เฉยเฉนียง และนางสาวณัฐนิช ขวัญเทศได้ออกมาแนะแนวเชิงรุก ให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี
นางสาวกาญจนาพร ดาทอง
พนักงานราชการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณ นางสาวกาญจนาพร ดาทอง พนักงานราชการพร้อมด้วย นายอิศรานุวัฒน์ เฉยเฉนียง และนางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ โรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ได้ออกมาแนะแนวเชิงรุก ให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้