รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน และคณะ อสม.หมู่ 9 บ้านทรัพย์เกษตร ได้มาทำการตรวจสุขภาพคัดกรองเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผอ.เดชา กลมเกลา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การตรวจสุขภาพและการคัดกรอง ไม่มีเด็กนักเรียนมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด
นางนภาดา บวรรัตนอาภา
แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน
อบต.บึงสามพัน
30 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนรับทราบ และขอขอบคุณ แพทย์ประจำตำบลบึงสามพัน และคณะ อสม. หมู่ 9 บ้านทรัพย์เกษตร ที่มาดูแลตรวจสุขภาพ และคัดกรองนักเรียน
นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563

รับทราบ
นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้