รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้ออกมาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก วัดสายตานักเรียน ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดดูความซีดของนักเรียน ชั้น ป.1 ขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นางศิริพร เอนกพงษ์
แพทย์แผนไทย
รพ.สต.บ่อรัง
13 สิงหาคม 2563
ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ได้มาออกมาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก วัดสายตานักเรียน ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดดูความซีดของนักเรียน ชั้น ป.1
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สิงหาคม 2563

ข้าพเจ้าขอขอบคุณทาง รพ.สต.บ่อรัง ที่ได้ออกมาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้