รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โครงการครู D.A.R.E.
ร.ต.ท.สมยา
คำยุก
สภ.พุเตย
12 ธันวาคม 2562
ครู D.A.R.E. เข้าให้ความเรื่องของยาเสพติด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางยุภาพร ภูบ้านหม้อ
ครู
13 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้