รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าและคณะเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้มาออกหน่วยทันตกรรมโดยให้บริการดังนี้ 1. ตรวจฟันให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ป.3 และ ป.6 2. อุดฟันแท้ให้แกเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ป.3 และ ป.6 3. เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 4. ให้คำแนะนำ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อในรายที่จำเป็นต่อไป ขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทพ.ธีรพล งามกิตติทรงคุณ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
20 พฤศจิกายน 2562
ทราบ
นางธรรม์ญภรณ์ อุทำกา
ครู
4 กุมภาพันธ์ 2563

ทราบ
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้