รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้ขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ในสายการเรียนอาชีวะศึกษา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์เปิดสอน 7 สาขาวิชาคือ 1.สาขาการบัญชี 2.สาขาการตลาด 3.สาขาคอมฯ 4.ไฟฟ้ากำลัง 5.ยานยนต์ 6.เทคนิดคอมพิวเตอร์ 7.สาขาการโรงแรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกต่อการแนะแนวในครั้งนี้
นายธีรวัฒน์ จันทร์แสง
ครู แนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
12 พฤศจิกายน 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้