รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้านายพนมศักดิ์ ประโลมจิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญ ปศอ.ศรีเทพ ได้เข้ามาตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตรวจสอบแล้วพบว่านมมีคุณภาพสามารถบริโภคได้ ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลในการตรวจติดตามในครั้งนี้
พนมศักดิ์ ประโลมจิตร
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญ
ปศอ.ศรีเทพ
10 กันยายน 2563
ขอขอบคุณ นายพนมศักดิ์ ประโลมจิตร ที่ได้เข้ามาตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในนามคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
นางพิณเพชร กลิ่นพ่วง
ครู
23 กันยายน 2563

ทราบ เรียบร้อยดี
นางสุนิตย์ คล้ายเดช
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้