รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา มาศึกษาดูงานในนวัตกรรมจิตศึกษา PBL AAR เเละการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนเเละการบริหารโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารเเละคณะครูทุกท่านที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
4 พฤศจิกายน 2563
ยินดีให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของนักเรียน
นางภัทร์รวี สุขโทน
ครู
5 พฤศจิกายน 2563

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง/รับทราบ
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้