รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายรักศักดิ์ ทักเจริญ เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น และเพื่อนพนักงาน มาพูดคุยกิจกรรมบริจาคของเล่นให้กับเด็กอนุบาล เสริมพัฒนาการทักษะให้เด็กๆ ตามโครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED และเยี่ยมดูพื้นที่ที่จะทำกิจกรรม
นายรักศักดิ์ ทักเจริญ
เจ้าหน้่าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
14 พฤศจิกายน 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้