รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสาวมุกดา ยาวอ่อน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ได้ออกพื้นที่ให้บริการงานอนามัยโรงเรียน ฉีดวัคซีน ป.6 บาดทะยักและคอตีบจำนวน 8 คน ข้าพเจ้าขอบคุณทางคุณครูของโรงเรียนบ้านคลองกะโบนเป็นอย่างยิ่งที่อำนวยความสะดวกมาและให้ความร่วมมือเป้นอย่างยิ่งเสมอมาค่ะ
นางสาวมุกดา ยาวอ่อน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ตำบลบ้านโภชน์
9 ตุลาคม 2563
รับทราบการตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ป. 6ได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักและคอตีบ จำนวน 8 คน
นางสาวเนตรนภา มะนู
ครูผู้ช่วย
9 ตุลาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้