รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล นำคณะครูเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ระดับชั้น ม.3 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้าแนะแนวในครั้งนี้
นางกาญจณา แก้วอ้น
ครู คศ.1
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
9 ธันวาคม 2563
ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ขอขอบคุณคณะครูแนะแนวจากวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลที่เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ซึ่งเป็นทางเลือกอีกสถาบันหนึ่งที่นักเรียนสนใจ
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 ธันวาคม 2563ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้