รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
วิชา บุญสุวรรณ
ร.ต.ท.
สำนักงานตำรวจภูธรตำบลพุเตย
12 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนได้รับคำแนะนำจาก ร.ต.ท. วิชา บุญสุวรรณ เรื่องการระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา
นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
27 มีนาคม 2563

ได้รับการแนะนำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
27 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้