รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางชยาภัสร์ แฝงวัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาววรรณิศา วิลัยรัมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ซับน้อย ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้นป.6 เข็มที่ 2 ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
นางชยาภัสร์ แฝงวัด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ซับน้อย
21 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่รพ.สต.ซับน้อยเป็นอย่างสูงที่มาให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน
นางสาวพรเพ็ญ นินทะราช
ครู
29 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้