Link รายงาน

ที่ รายละเอียด ลิงค์ ภายในวันที่
1
เรียน

วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อรัง โดยมีคณะกรรมการคุมสอบจากศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว มีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มาสอบจำนวน ๘ โรงเรียน การทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด ข้าพเจ้าได้กำชับการสอบให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ตามระเบียบกำหนด การบรรจุกระดาษคำตอบให้ตรวจสอบก่อนส่งศูนย์สอบให้เรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการ เจ้าของสถานที่ตลอดจนนักเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศ

ศน.ปัณณธร บัวอุบล
หมดเวลาสำหรับการรายงานแล้ว
2 กุมภาพันธ์ 2563
2
เรียน

วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาวเป็นประธานและกรรมการคุมสอบ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในศูนย์พัฒนาวิชการบ่อรัง จำนวน ๘โรงเรียนมาสอบ การดำเนินการสอบเป็นไปตามตารางการสอบ ข้าพเจ้าได้กำชับการสอบให้เป็นไปตามปกติและแนะนำในการบรรจุซองเพื่อส่งศูนย์สอบให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนส่งต่อไป นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ |

ศน.ปัณณธร บัวอุบล
หมดเวลาสำหรับการรายงานแล้ว
1 กุมภาพันธ์ 2563
3
เรียน ผู้อำนวยการและครูผู้เข้าประชุมทุกท่าน

ขอให้รายงานผลการรับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล Google form : โปรแกรมการนิเทศเครือข่ายออนไลน์ : Pbn3 Nited Online

ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล
หมดเวลาสำหรับการรายงานแล้ว
27 ธันวาคม 2562