รายงานการตรวจราชการ

วันที่ โรงเรียน บันทึกการตรวจราชการ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
23 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้านายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งน้ำใจ ให้ธรรมะสัญจร" และมาตรวจนิเทศติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านเนินถาวร พบว่า 1.การจัดกิจรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด ได้รับความร่วมือจากอสม.และหน่วยงานสาธารณสุข มาช่วยคัดกรองนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ 2.มีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ สะอาดร่มรื่น น่าอยู่น่เรียน 3. ครุและบุคลากรเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 4. นักเรียนมีความพร้อมและตั้งใจเรียน มีทักษะ และกล้าแสดงออก ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูบุคลากร ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

-รับทราบ - ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตาม ที่แนะนำ ให้แนวคิด ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการตามคำชี้แนะต่อไป - มอบ จนท.ธุรการ สำเนาแจ้งครูทุกคนทราบและปฏิบัติ เสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร

นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กันยายน 2563


19 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียน บ้านแก่งหินปูน เรื่อง การเตรียมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1) โรงเรียนเปิดทำการโดยมีครูมาปฏิบัติหน้าที่ทุกคน 2) โรงเรียนได้จัดทำความสะอาดห้องเรียนและเพิ่มห้องเรียน มีจุดคัดกรอง มีอ่างล้างมือมีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เรียนมีการจัดระยะห่างโต๊ะนักเรียนมีการจัดการแผงกั้นบนโต๊ะนักเรียนเป็นพลาสติกใส 3) ข้อเสนอแนะให้ขอความร่วมมือจาก รพสต. อสม.และผู้นำชุมชน มาร่วมคิดร่วมทำดูแลนักเรียนในสถานการณ์ Covid-19

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูนได้ขอความร่วมมือจาก รพสต. อสม.และผู้นำชุมชน มาร่วมช่วยคัดกรอง และดูแลนักเรียนในสถานการณ์ Covid-19 ตามข้อเสนอแนะ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กรกฎาคม 2563


8 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการทดลองและการตรวจสอบ ระบบการจัดการการเรียนทางไกลด้วยเทคโนโลยีผ่านดาวเทียม พบว่า 1)ท่านผู้อำนวยการและครูครูได้ตั้งใจเตรียมความพร้อม ด้วยการไปช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เข้าใจวิธีการเรียนการสอนด้วย DLTV และนำแบบฝึกหัด หรือใบงาน ไปให้นักเรียนได้เรียน โดยคณะครูไปติดตามสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2) ผลจากการที่คณะครูได้ไปติดตามนักเรียนถึงบ้าน ซึ่งพบว่า เด็กบางคนมีฐานะยากจนและขอความอนุเคราะห์ไปยังเพจอีจีน และมูลนิธิเพชรเกษมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฎว่าได้รับการอนุเคราะห์ โดยสร้างบ้าน ให้นักเรียน 1 หลัง 3)ขอบคุณเพจอีจัน และมูลนิธิเพชรเกษม เป็นอย่างสูงยิ่ง และขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศติดตามการทดลองและการตรวจสอบ ระบบการจัดการการเรียนทางไกลด้วยเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อีกทั้งยังได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว จึงขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


8 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านถ้ำมงคลชัย
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย เพื่อติดตามการบริการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดต่อร้ายแรง (Covid-19) พบว่า 1)มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6 61 คน สามารถเรียนทาง DLTV ได้ 100% โดยมีคุณครูเข้าไปติดตามที่บ้านเพื่อ แจกใบงาน และรับแบบฝึกหัดกลับมาตรวจสัปดาห์ละครั้ง 2)สภาพภูมิทัศน์ร่วมรื่น สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน ข้อเสนอแนะ 1.ให้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ และส่งไปที่ ศคบ. จังหวัด ที่ผู้ว่าฯ เป็นประธานพิจารณาอนุมัติ 2. ให้นำนโยบาย 4Q ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ขอบคุณท่นผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งอำนวยความสะดวก และต้อนรับเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย จึงขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นายอำพล สลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563


27 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพญาวัง
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในระยะที่ 2 คือทดลองสอน และตรวจสอบความพร้อม ของโรงเรียนบ้านพญาวัง พบว่ามีบางคนหรือบางครอบครัวไม่มีทีวีและมีแต่ไม่สามารถรับสัญญาณจาก DLTV ได้ โดยคุณครูแจกใบงานนักเรียนให้ที่บ้านสัปดาห์ละครั้ง ได้แนะนำให้โรงเรียนนำทีวีของโรงเรียนให้นักเรียนยืมเรียนที่บ้าน ขอขอบท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านพญาวังได้รับการตรวจราชการและนิเทศ โดยนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ดำเนินการติดตามนักเรียนที่ไม่สามารถรับชม DLTV ได้ โดยให้ครูเข้าไปช่วยเหลือแก้ไข ดำเนินการตามคำแนะนำ นักเรียนที่ไม่มีทีวีรับชม DLTV สามารถยืมทีวีของโรงเรียนได้

นายเฉลียว ซาทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กรกฎาคม 2563


26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองย่างทอย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดย สพฐ.กำหนดให้ช่วงวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงระยะที่ 2 คือ การทดลองเรียนและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการสื่อสาร โดยเน้น DLIV พบว่า โรงเรียนโดยครูผู้สอนได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่บ้านส่วนใหญ่มีทีวีสัญญาณ DLTV ได้แต่ก็มีบางครอบครัวซึ่งส่วนน้อยยังไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์มือถือ และไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งคุณครูได้แก้ปัญหาโดยแจกใบงานให้นักเรียนโดยคุณครูจะมาติดตามรับใบงานสัปดาห์ละครั้ง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่ตั้งใจอดทน เสียสละ เอาใจใส่ในการเตรียมการทดลองสอนระยะที่ 2 ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม เป็นอย่างดียิ่ง

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน มีการเสนอแนะ ข้อคิดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนโรงเรียนมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยพร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าเยี่ยมชมสถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมทั้งนิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดดีๆ ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนในโรงเรียน

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 พฤษภาคม 2563


26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านรังย้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย คณะครูชั้นอ.2-3,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน78 คนที่เข้าชมรายการได้ 26 คน ชมรายการไม่ได้54 คน สรุปแล้วคือ 1.ผู้ปกครองไม่มีอุปกรณ์ในการรับชม 2.ผู้ปกครองประกอบอาชีพ 3.อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ให้เน้นนับอ่านออก เขียนได้ให้ช่วยกันดูช่วยเหลือนักเรียน มาให้กำลังใจครู ขอขอบคุณรักษาการในตำแหน่งผอ.รังย้อย และคณะครูโรงเรียนบ้านรังย้อยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอชื่นชมในการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมให้นักเรียน สภาพโรงเรียนสะอาดร่มรื่นดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านรังย้อยขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และได้ให้กำลังใจ คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างสูง ทั้งนี้โรงเรียนบ้านรังย้อยจะปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์
ครู
28 พฤษภาคม 2563


21 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้าน กม.35
ศพว.หนองไผ่
คณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ.ได้มาติดตามตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19ได้รับชมและรับฟังและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานเขตโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างเข็มแข็งและมุ่งมั่นในการดำเนินงาน คณะผู้ตรวจราชการขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ.ที่ได้มาติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล และให้กำลังใจคณะครู พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ ทางโรงเรียนจะนำไปปฏิบัติและใช้จัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มิถุนายน 2563


19 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
19 พ.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> ณ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว อำเภอศรีเทพ ได้ดำเนินการดังนี้ >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 10 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ท่านผอ.พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube และมือถือ >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ ท่านผอ. วลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน รายงานผลการดำเนินงานและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ขอขอบพระคุณ นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 ที่ท่านได้มาตรวจเยียมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563


19 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
19 พฤษภาคม 2563 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ ศพว. นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผู้ปกครอง 2 ครอบครัว ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาลปีที่ 2) โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 11 พค 63 ดังนี้ 1.สำรวจควาทต้องการกล่องดิจิตอลและTV /กลุ่ม 1 รับชมDLTV 100 % กลุ่ม 2 รับชมDLTV 50 % กลุ่ม 3 รับชมไม่ได้เลย 2.ผอ. เปรมฤดี มีสนุ่น พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ป.6 3.ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV จานทึบ 10 บ้าน / รับชมไม่ได้ จานโปร่ง 106 บ้าน /ใช้มือถือ ร้อยละ 20 ความเร็วเน็ตไม่พอ รับชมค่อนข้างช้า 4.ปรับแผนการ เปิดใช้งาน Youtube DLTV ทำใบงานที่มอบให้และให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน 5.รอสัญญาณ การทดสอบระบบสัปดาห์นี้ก่อน อย่างไรทางโรงเรียนจะปรับแก้แผนงานเป็นระยะๆ 6. การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จะมี linkรายงานการทำงานรายสัปดาห์ของครู link ลงเวลาปฏิบัติงานlinkลงเวลาเรียนของนักเรียน ผ่าน Line และ Facebook”โรงเรียนบ้านโคกตะขบ “ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ. เปรมฤดี มีสนุ่น พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผู้ปกครองและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกตะขบ ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองฯผอ. สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้คำแนะนำการเรียนรู้ที่สะดวกแก่ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน รวมถึงภาระกิจหลักของคณะครูที่ต้องได้พบปะและรับ-ส่งใบงานกับเด็กๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โรงเรียนจะรายงานเป็นระยะ ๆ ให้ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 รับทราบต่อไป

นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563


19 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
19 พ.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> ณ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อำเภอศรีเทพ (บ้านผปค. 1 ครอบครัว นักเรียนชั้นม.2) >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 10 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ท่านผอ.พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ ท่านผอ. พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

19 พ.ค. 63 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ให้ นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> ณ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อำเภอศรีเทพ จากการสำรวจขั้นเตรียมการนั้น ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 เป็นอย่างสูง

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563


18 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้าน กม.35
ศพว.หนองไผ่
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของ โรงเรียน กม.35 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดย สพฐ.กำหนดให้ช่วงวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงระยะที่ 2 คือ การทดลองเรียนและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการสื่อสาร โดยเน้น DLIV พบว่า ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ไปติดตามการเรียนที่บ้านส่วนใหญ่รับสัญญาณได้ดี และการออกใบงาน บทเรียน ขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งตามนโยบายของ สพฐ. เป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะเป็นอย่างยิ่งที่ให้คำแนะนำและเสนอแนะ ทางโรงเรียนจะนำไปปฏิบัติในครั้งต่อไป

นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มิถุนายน 2563


18 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองแจง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านหนองแจง พบว่า 1) โรงเรียนได้ติดตามการเรียนของนักเรียนที่บ้าน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้น ได้ไปเยี่ยมมอบใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน 2) มีนักเรียนบางคนไม่มีทีวีและโทรศัพท์ซึ่งคุณครูได้แก้ปัญหาโดยให้เรียนและทำแบบฝึกหัดตามที่คุณครูมอบให้ 3) ฝากท่านผู้อำนวยการได้ติดตามช่วยเหลือให้คุณครูและผู้ปกครองและนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ให้ได้ 4) ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตามเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ แจ้งคณะครูและบุคลากรทุกท่่านให้ชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 พฤษภาคม 2563


8 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ข้าพเจ้านายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 การนิเทศติดตาม การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferance) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านวังไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ >> เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โดยได้กำหนดมาตรการสำหรับการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 มาตรการ คือ 1. หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ 2. หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน 3. ช่องทางหนึ่งคือการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา ช่องทางต่อมาคือการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) >> ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอมติในที่ประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน ว่า 1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทำการขออนุญาต “ศบค.จังหวัด” เป็นผู้เห็นชอบ 2. เรียนทางไกลเต็มรูปแบบ ทางช่องสัญญาณ DLTV 15 ช่องสัญญาณ จากโทรทัศน์ที่มีอยู่ที่บ้าน 3. สามารถผสมผสานได้ โดยจะมีใบงานและใบความรู้และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อตรวจผลงานนักเรียน >> ครูประจำชั้นพบปะผู้ปกครอง โดยขอรายละเอียด เช่น เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อสื่อสารและการสร้างกลุ่มไลน์ แจ้งข่าวสารให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบอย่างรวดเร็ว >> ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณ ท่านธีรภัทร ภาระรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 พร้อมด้วย ท่านพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจราชการให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 กันยายน 2563


7 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ข้าพเจ้านายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 การนิเทศติดตาม การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferance) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ >> นายสุวิทย์ บึงบัว ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >> ารสาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยเปิดคลิป VDO สาธิตการสอนออนไลน์ ของช่วงชั้นระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย และการประสานงานระหว่าง คุณครูและผู้ปกครอง โดยครูโทรสอบถามความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนผ่านช่องทาง DLTV หรือเรียนออนไลน์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนติดตามความเรียบร้อยโดยการโทรสอบถามครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา >>ภารกิจของครู - ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนตาม DLTV - จัดทำใบงาน - สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง กับ ผปค. ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน - นัดหมายวันเวลาพบปะนักเรียน สำรวจข้อมูลผู้ปกครอง ทาง สพฐ. จะจัดสรรกล่องรับสัญญาณไปให้ (เท่าที่จำเป็นและขาดแคลนจริง) >> ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณ นายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สำหรับคำแนะนำ พร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมกับทางโรงเรียนต่อไป

นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กรกฎาคม 2563


รับรองการนิเทศ

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
23 กรกฎาคม 2563
7 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาน้ำโครม
ศพว.นาสนุ่น
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ข้าพเจ้านายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 การนิเทศติดตาม การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferance) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ >> นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กำหนดมาตรการสำหรับการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 มาตรการ คือ 1. หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ 2. หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน 3. ช่องทางหนึ่งคือการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา ช่องทางต่อมาคือการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) >> ดร.อำนาจ วิชายานุวัติ มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ 3 ทาง 1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทำการขออนุญาต “ศบค.จังหวัด” เป็นผู้เห็นชอบ 2. เรียนทางไกลเต็มรูปแบบ 3. สามารถผสมผสานได้ สุดท้ายโรงเรียนสามารถออกแบบเองได้ พร้อมสอนได้จริง ตามบริบทพื้นที่ เน้นว่า "ส่วนกลางทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น" การประเมินผลระดับชาติยังมีการดำเนินการอยู่ ปฏิทินการจัดการศึกษาปรับเปลี่ยนแค่ปี 2563 เท่านั้น หลังจากนี้เข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดิม ทั้ง สพฐ. และ สพท. งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เน้นการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นสำคัญ >> ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ

นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว
ครู
24 กันยายน 2563


7 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองย่างทอย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ข้าพเจ้านายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 การนิเทศติดตาม การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferance) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ >> ดร.กวินเกียรติ นนธพละ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสพฐ. แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดเชิงระบบ โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามเหมาะสม 1. On Site 2. On Air 3. Online ภารกิจของ ผอ.โรงเรียน ผอ.โรงเรียนดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อน นอกเหนือความสามารถให้แจ้ง สพท. เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไป - บริหารจัดการแนวทางต่าง ๆ - บริหารจัดการภารกิจประจำวัน - รายงานผลการดำเนินการทันทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง >> ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และนายสนิท แย้มเกสร มอบข้อคิดและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน 1. นักเรียนต้องได้ดื่มนมทุกวัน แนวทางการบริหารจัดการให้โรงเรียนหารือกับท้องถิ่นในการจัดการให้สอดคล้องกับบริบท 2. อาหารกลางวันแจ้งเป็นหนังสือราชการมาถึงโรงเรียนแล้ว --------------------------------------------------- ส่วนที่ 3) ท่านรองวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ที่มาของการเรียนผ่านทางไกล “ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร” การดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน DLTV ที่นักเรียนที่อยู่ที่บ้านสถานการณ์เปลี่ยนไปให้โรงเรียนทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยในแนวทางการจัดการเรียนการสอนประถมศึกษา สอน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และบูรณาการ ครูสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเตรียมการเรียนการสอนวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ www.dltv.ac.th การจัดการเรียนการสอนทางไกลในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะเป็นการทดลอง “วิธีการจัดการสอนแบบใหม่ ๆ ให้โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระเบียบทางวิชาการ เพราะในอนาคตเราเลี่ยงการเรียนออนไลน์ไม่ได้แน่นอน นี่คือการทดลองที่ดี” >> ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนเข้าสอบ 8 คน เด็กพิเศษ 1 คน การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนดครูควบคุมการสอบจากโรงเรียนบ้านหนองสะแกข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษาคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนได้รับทราบแล้ว และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ขอบคุณค่ะ

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มา นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยม สนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จากการนิเทศ ติดตามพบว่า โรงเรียน ได้ดำเนินการทดสอบ เป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยทดสอบ ด้านคณิตศาสตร์ และด้าน ด้านภาษาไทย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 18 คน เด็กพิเศษ – คน คณะกรรมการควบคุมการสอบจากโรงเรียนบ้านวังไผ่ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อคิดก่อนการส่งกระดาษคำตอบให้คณะกรรมการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนการบรรจุซองโดยศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สำหรับคำแนะนำ พร้อมแนวทางการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย

นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กรกฎาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ดังนี้ 1) การจัดการสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563 พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2) การนำนโยบายของ สพฐ./สพป. พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 โรงเรียนคุณภาพ 2.2 ห้องเรียนคุณภาพ 2.3 นักเรียนคุณภาพ 2.4 โครงการอาหารกลางวัน 2.5 การอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็น 2.6 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.7 ทักษะใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน พบว่า มีการรับรู้เข้าใจและนำสู่การปฏบัติอยู่ในระดับที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างเข้มข้นยั่งยืน ขอชื่นผู้อำนวยการ/คณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ขอขอบพระคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ในการจัดการสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563 และพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครู ทางโรงเรียนก็จะปฎิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถอย่างเต็มที่คะ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกสะแกลาด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ออกตรวจเยียมการประเมินผลการสอบ(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกสะเกลาด การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ที่อำนวยการสะดวกในการตรวจเยี่ยม และดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ท่านธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยมการประเมินผลการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำขี้แนะ และจะนำคำชี้แนะไปปรับใช้ต่อไป

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ออกตรวจเยียมการดำเนินการสอบ(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กระจำปีการศึกษา 2562 ของ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยการสะดวกเป็นอย่างดี

นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ขอขอบคุณ นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ประจำปีการศึกษา 2562

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 พฤษภาคม 2563


3 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำตะคร้อ
ศพว.กันจุสระแก้ว
นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายศุภกร วิแสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ได้รับการตรวจราชการ จากนายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ทางโรงเรียน ขอขอบคุณท่านที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 2563


3 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับไม้แดง
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายศุภกร วิแสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านซับไม้แดง ขอขอบพระคุณ นายศุภกร วิแสง รองผอ สพป.พช.3 ที่ท่านได้มานิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน Nation Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และพร้อมนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 กันยายน 2563


3 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายศุภกร วิแสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

เนื่องด้วยนายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนด ทางโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลน้อมรับและนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เป็นไปตามที่ท่านได้เสนอแนะ ขอขอบคุณนายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้

นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กรกฎาคม 2563


3 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายศุภกร วิแสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณ ข้อเสนอแนะจาก ท่านศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในเรื่องการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียดนั้น โดยข้าพเจ้านายศักรภพ นิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นำมาปฎิบัติโดยมีการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจคู่มือในการทดสอบ Nation Test (NT) กับ ครูและคณะกรรมการดำเนินการสอบ ก่อนดำเนินการทดสอบ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมสนามสอบและวางแผนการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 2563


24 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเนินคนธา
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านออกเขียนได้ 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ 7)การใช้เทคโนโลยี เช่นการบริหารและจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนดำเนินการเป็นที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

-ทราบ -ได้นำผลการตรวจราชการ เเจ้งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาทราบ เเละถือปฏิบัติร่วมกัน

นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 2563


24 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 6)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 7) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน พบว่า ดำเนินการได้ในระดับน่าพอใจขอให้เข้มข้นและยั่งยืน

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้ประชุมคณะครูทุกท่าน และดำเนินการต่อยอด ตามนโยบาย ดังนี้1) โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 6)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 7) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกสำราญ
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสำราญเพื่อติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติจากการติดตามพบว่า ผู้บริหาร และคณะครูได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงขอชื่นชม และให้ดำเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้มาชื่นชมและให้กำลังใจกับนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศและชื่นชมคุณครูผู้ฝึกสอนที่มีความขยันเอาใจใส่ในการฝึกสอนจนประสบความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ ได้เสนอแนะให้ผู้อำนวยการคุณครูและนักเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสำราญ และได้ให้กำลังใจกับนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกสำราญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษาะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศและขอขอบคุณคำเสนอแนะดังกล่าวจะนำไปพัฒนาจนประสบความสำเร็จให้กับโรงเรียน นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน 24 กันยายน 2563

นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


13 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเข็มทอง
ศพว.สระประดู่
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านเข็มทอง เพื่อติดตามการนำนโยบาย สพฐ./สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 6)การอ่านออกเขียนได้ 7) การสอนวิทยาการคำนวณ 8) Stem ศึกษา พบว่ามีการดำเนินการแต่ขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืน พบว่า ครู ป.1ได้เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1เพื่อสอบ RT ในวันพรุ่งนี้ และพบว่ามีนักเรียนชั้นม.2 1คน ที่มีทักษะด้านกีฬา คือมวยปล้ำได้รางวัลระดับชาติ ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยและคุณครู ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ท่านเสนอแนะได้ให้คณะครูปฏิบัติตามนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป และขอขอบพระคุณท่านที่ได้มาให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็มทอง

นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา เพื่อติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) นักเรียนคุณภาพ 5) โครงการอาหารกลางวัน 6) การอ่านออกเขียนได้ 7) การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า มีการดำเนินการแต่ขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืนวันนี้ได้ประชุมคณะครู เรื่องการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ซึ่งพระองค์จะเสด็จมาที่วัดวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงเรียน ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมรับเสด็จ ขอชื่นชมท่านผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ

นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล
ครู
19 กุมภาพันธ์ 2563


4 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบัววัฒนา
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัววัฒนา เพื่อติดตามการนำนโยบาย สพฐ./สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 6)การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ ขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ขอขอบุคณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ข้าพเจ้า นายเฉลิม เนาว์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัววัฒนา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัววัฒนา

นายเฉลิม เนาว์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


4 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้าน กม.30
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้าน กม.30 เพื่อติดตามการนำนโยบาย สพฐ./สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 6)การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ ขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมและขอขอบคุณท่าน ผอ./คณะครูที่ตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้าน กม.๓๐ ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้าน กม.30 เพื่อติดตามการนำนโยบาย สพฐ./สพป.พช.3 โรงเรียนบ้าน กม.๓๐ จะนำไปปฏิบัติตามนโยบาย

นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กันยายน 2563


3 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าด้วง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ปฐมวัย และระดับประถมศึกษาได้ติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป. เพชรบูรณ์ 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)การอ่านออกเขียนได้ 5)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 6)โครงการอาหารกลางวัน พบว่า ดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าด้วงได้นำคำแนะนำจาก นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


3 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านปางยาง เพื่อติดตามการนนำนโยบายของ สพป.พช. 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4)การอ่านออกเขียนได้ 5)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 6) โครงการอาหารกลางวัน พบว่าโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบติเป็นที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังต่อเนื่องและยั่งยืน ขอชื่นชมผู้อำนวยการและคุณครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่าน ผอ.เขตฯ ที่ได้มาให้กำลังใจ ซักถามปัญหาความเป็นอยู่ของคณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปางยาง และได้ให้ข้อคิดกับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของเยาวชน ลูก หลานของผู้ปกครอง

นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563


oo

นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 มีนาคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มีนาคม 2563
..

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะท้อน โดยติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) การอ่านออกเขียนได้ 5) การเลือกภาษอังกฤษ 6) โครงการอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียน ได้ดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ และขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืน ขอชื่นชน คณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ข้าพเจ้า นายศุภชัย บรรพลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนเป็นอย่างดี

นายศุภชัย บรรพลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 กันยายน 2563


2 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย เป็นสนามสอบ ชั้น ป.6และ ม.3 มีโรงเรียนมาร่วมสอบ 8 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมห้องสอบ พบว่า คณะกรรมการสอบ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

กราบขอบพระคุณ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย เป็นสนามสอบสอบระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มี โรงเรียนมาร่วมสอบทั้งหมด 8 โรงเรียน ท่านได้ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่่างสูง

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2563


2 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ ข้าพเจ้าได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ณ ศูนย์สนามสอบ โรงเรียนบ้านบ้านบ่อรัง โดยมีคณะกรรมการการจาก โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เป็นกรรมการคุมสอบ นายยุทธศาสตร์ รินพรุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เป็นกรรม เป็นประธาน สนามสอบ นางวิลาวัลย์ พันโสดา ผอ.โรงเรียนบ้านอ้อม เป็นกรรมกลาง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการสอบ โดยมีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาวิชาการ บ่อรัง มาสอบจำนวน 8 โรงเรียน การปกติ เรียบร้อยดี ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการเก็บกระดาษคำตอบ ในตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการบรรจุ ส่งศูนย์สอบ ขอขอบคุณคณะกรรมการคุมสอบตลอดจน เจ้าของสถานที่ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายสมหมาย ถาวรกูล
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 คณะกรรมการการจาก โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำหรับคำแนะนำในการจัดการสอบ O-NET ชั้น ม.3 เพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางการจัดการสนามสอบ

นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กรกฎาคม 2563


2 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ซึ่งเป็นสนามสอบชั้น ป.6 และ ม.3 มีโรงเรียนมาร่วมสอบ 7 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยม พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ขอชื่นชมประธานและคณะกรรมการสอบทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ แจ้งผู้ควบคุมการสอบ ป.6 และ ม.3 ทราบ

นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 มีนาคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
2 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเข็มทอง
ศพว.สระประดู่
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นสนามสอบ ป.6,ม3 มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ ชั้น ป.6 จำนวน 7 โรงเรียน ระดับชั้น ม.3 จำนวน 5 โรงเรียน พบว่า การสอบไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ ขอชื่นชม ประธาน และคณะกรรมการสอบทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 และให้คำชื่นชมรร.บ้านเข็มทอง ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการคุมสอบที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบเป็นอย่างดี และคณะกรรมการฝ่ายประสานงานของโรงเรียน

นางสุนิตย์ บัวทอง
ครู
30 มีนาคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ ข้าพเจ้าได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านคลองทราย โดยมีการดำเนินการ เป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาที่เกิดได้ อย่างดี ทั้งอาคาร สถานที่ เพียงพอ ต่อการจัดสอบ ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองทราย และคณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการจัดสอบ และขอบคุณคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ ทุกท่านที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดี

นายสมหมาย ถาวรกูล
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ คณะกรรมการและคณะทำงาน ณ สนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนบ้านคลองทราย กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้ได้ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พบท่านประธานสนามสอบ คณะกรรมการและคุณครูผู้ควบคุมการสอบเยี่ยมชมห้องสอบทุกสอบ จากการ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม คู่มือ แนวปฏิบัติ เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับและปฏิบัติงามได้เป็นอย่างดี เช่นเดิม เสมอมา

นายสันติชัย บัวทอง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ และขอขอบคุณท่านรองสันติชัย ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ได้มานิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ มีโรงเรียนร่วมสมทบ 3 โรงเรียนทางท่านประธานสนามสอบ คณะกรรมการดำเนินการ และครูผู้คุมสอบเยี่ยมห้องสอบ จาการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ทุกม่านที่ให้การต้อนรับและปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี

นายสันติชัย บัวทอง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านรองสันติชัย บัวทอง ที่มานิเทศและติดตามการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้น ม.3 เป็นอย่างสูง

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้าน กม.35
ศพว.หนองไผ่
วันนี้ได้ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบโรงเรียนบ้าน กม.35 พบท่านประธานสนามสอบ คณะกรรมการและคุณครูผู้ควบคุมการสอบเยี่ยมชมห้องสอบทุกสอบ จากการ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม คู่มือ แนวปฏิบัติ เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับและปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เช่นเดิม เสมอมา

นายสันติชัย บัวทอง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ

นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 พฤษภาคม 2563


ขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยม ที่ให้การแนะนำ

นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 พฤษภาคม 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้าน กม.35
ศพว.หนองไผ่
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้าน กม.35 เป็นการสอบของชั้น ป.6 จำนวน 5โรงเรียนการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณประธานสนามสอบ และคณะกรรมการสอบที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ รับทราบและปฏิบัติ

นายสุนทร สายทอง
ครู
27 พฤษภาคม 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ที่โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ซึ่งเป็นสนามสอบชั้น ม.3 มีโรงเรียนมาร่วมสอบจำนวน 3 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมห้องสอบ พบว่า ประธานและคณะกรรมการสอบได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

นายศรีสมบัติ สิมมา
ครู
4 กุมภาพันธ์ 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำตะคร้อ
ศพว.กันจุสระแก้ว
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ซึ่งเป็นสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6, ม.3 มีโรงเรียนเข้าสอบจำนวน 12 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยม พบว่า ประธานและคณะกรรมการสอบได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อเป็นสนามสอบO-NET ชั้น ป.6, ม.3 ศูนย์กันจุ สระแก้ว โรงเรียนเข้าสอบจำนวน 12 โรงเรียน โดยการนำของนายวํฒนกร บัวทอง หัวหน้าสนามสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก
ครู
7 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ซึ่งเป็นสนามสอบชั้น ป.6, ม.3 มีโรงเรียนมาร่วมสอบจำนวน 3 โรงเรียน พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการสอบที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนาม O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) และให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวัฒนกร บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เยี่ยม สนามสอบโอเน็ต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านราหุล จากการตรวจเยี่ยมห้องสอบ พบว่า เป็นการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 นักเรียนมีความตั้งใจ คณะกรรมการสอบตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ การสอยดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านประธานและกรรมการสอบทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบการตรวจราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ข้าพเจ้านางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล ได้รับทราบผลการนิเทศตามราชการ และได้ประชุมทราบผลการนิเทศและได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียงใต้
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้เป็นสนามสอบชั้น ป.6 มี 9โรงเรียน ที่มาร่วมสอบ จากการตรวจเยี่ยม พบว่า มีนักเรียน Walk In จำนวน 2 คน การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณประธานสนามสอบและคณะกรรมการสอบทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ได้ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ

นายโกศล สีไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มีนาคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ที่โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ซึ่งเป็นสนามสอบ ชั้น ป.6,ม.3 มีจำนวนโรงเรียนที่มาร่วมสอบจำนวน 11 โรงเรียน พบว่า การสอบดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอชื่นชมท่านประธานและคณะกรรมการสอบทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอขอบคุณ ท่านประธานและคณะกรรมการสอบที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET และได้รับข้อเสนอแนะจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ทางโรงเรียนรับทราบ และจะเร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่มอบหมายให้ปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลในเวลาอันรวดเร็ว และทางโรงเรียนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป กราบขอบพระคุณสำหรับคำชื่นชมและคำแนะนำณ โอกาสนี้

นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กุมภาพันธ์ 2563


23 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจติดตามและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านราหุล ในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1) การนำนโยบายของ สพฐ.สพป.พช.3ลงสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายโรงเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยสื่อสารภาษาอังกฤษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ พบว่าโรงเรียนรับทราบเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ 2) โครงการอาหารกลางวัน พบว่า มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อาหารถูกหลักอนามัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และอิ่มท้องทุกคนทุกวัน 3) ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นขยันเอาใจใส่ต่อการจัดการเรียนการสอน และขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบการตรวจราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ข้าพเจ้านางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล ได้รับทราบผลการนิเทศตามราชการ และได้ประชุมทราบผลการนิเทศและได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 2563


22 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองแจง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแจง ดังนี้ 1) การนำนโยบายของ สพฐ.สู่การปฏิบัติ ได้แก่ stem ศึกษา,การสอนวิทยาการคำนวณ (Codding) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ,โครงการอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียนได้รับรู้และนำสู่การปฏิบัติ 2)การนำนโยบาย 4Q ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติ คือ โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพ การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คุณธรรมจริยธรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ พบว่าโรงเรียนรับทราบเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ 3) ข้อเสนอแนะ ขอให้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืน 4) ขอชื่นชม คณะครูที่มุ่งมั่นทุ่มเท ขยัน เอาใจใส่ ในการจัดการเรียนการสอนและขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแจง ดังนี้ 1) การนำนโยบายของ สพฐ.สู่การปฏิบัติ ได้แก่ stem ศึกษา,การสอนวิทยาการคำนวณ (Codding) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ,โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนได้รับรู้และนำสู่การปฏิบัติ 2)การนำนโยบาย 4Q ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติ คือ โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพ การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คุณธรรมจริยธรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ ท่านได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการต่างๆนั้น โรงเรียนบ้านหนองแจงจะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

นางสาวกัญญารัตน์ ผลสว่าง
ครูผู้ช่วย
9 มีนาคม 2563

ลิงค์ที่แนบ


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มีนาคม 2563
9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับไม้แดง
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตามราชการ การบริหารจัดการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. / สพท. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าผู้บริหาร/คณะครู/รับรู้รับทราบเข้าใจ และได้นำสู่การปฏิบัติแต่ขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมคณะครูที่ตั้งใจอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตาม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบการตรวจราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าพเจ้านางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. เพื่อรับทราบผลการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามราชการ การบริหารจัดการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ./ สพท. สู่การปฏิบัติ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ และ 6 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ครูผู้สอน ครูประจำชั้นได้ดูแลพัฒนานักเรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติด้วยความตั้งใจ เสียสละเวลา และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 2563

ลิงค์ที่แนบ


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบายของ สพฐ. /สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ 7) การสอนวิชา “Codding” หรือวิทยาการคำนวณ จากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนได้รับทราบเข้าใจ และนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ แต่มีข้อเสนอคือให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ข้อ4,5และ 6,7 ขอชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลา ในการปฏิบัติราชการ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบายของ สพฐ./สพท. คือ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ 7) การสอนวิชา “Codding” หรือวิทยาการคำนวณ ซึ่งโรงเรียนจะนำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลดีกับนักเรียนต่อไป

นายวัฒนกร บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบึงสามพัน
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ การบริหารจัดการการศึกษาและการนำนโยบายของ สพฐ. / สพท. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) การอ่านออกเขียนได้ 5) การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่าผู้อำนวยการและคณะครูรับรู้รับทราบและนำสู่การปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจและเสนอแนะได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ทุ่มเทมุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจราชการและให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนบ้านบึงสามพัน

นางสุพรรษา สังวาระ
ครู
14 มกราคม 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตามราชการ การบริหารจัดการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. / สพท. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ พบว่าโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นน่าที่พอใจและขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมผู้อำนวยการและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขอขอบคุณผู้อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้วยความตั้งใจ

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มกราคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มีนาคม 2563
8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพฐ./สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า โรงเรียนรับรู้รับทราบและนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ และขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบและปฏิบัติ

นางรุ่งทิวา ธาราเกษม
ครู
20 มกราคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองกระทุ่ม
ศพว.พุเตยพุขาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพฐ./สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า โรงเรียนรับรู้รับทราบและเข้าใจ และนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมคุณครูที่มุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน อุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้กำชับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายมงคล นนท์ขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพฐ./สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 6)การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 7) การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการตรวจเยี่ยมห้องเรียน พบว่า โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ และเสนอแนะ ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่มุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจราชการ และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

นายภานุพงษ์ ด้วงคำจันทร์
ครูผู้ช่วย
23 มกราคม 2563


7 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพฐ./สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจและข้อเสนอแนะเรื่องการจัดบรรยากาศของห้องเรียนยังต้องเพิ่มเติมให้น่าอยู่น่าเรียน ขอชื่นชมคณะครูที่มีความ มุ่งมั่น ขยัน อุทิศเวลาราชการ ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้รักษาการในตำแหน่ง และคณะครูที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ และขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ที่ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563


7 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านคล่องเขียนคล่อง และคิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ ขอชื่นชนคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน เอาใจใส่การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอบคุณท่าน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ที่ได้มาตรวจราชการ ให้คำแนะนำให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการ - แจ้งคณะครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
7 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. /สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านคล่องเขียนคล่อง และคิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ ขอชื่นชนคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน เอาใจใส่การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

7 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากตก เพื่อติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.พช.3 ลงสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา พบว่า มีการดำเนินการได้เป็นที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ต่อเนื่องและยั่งยืน ขอขอบคุณท่าน ผอ.โรงเรียนและคณะครู ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทราบ -จะนำข้อเสนอเเนะถือปฏิบัติให้เกิดผลดียิ่งขึ้นต่อไป

นางสายบัว สอาดพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2563


3 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. /สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ พบว่า มีการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรได้ทั่วถึงทุกคน ข้อเสนอแนะ ให้ครูวิชาการจัดทำเอกสารนโยบาย แนวทางและมตราการ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้คุณครูได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติ ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ 3 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลได้รับการเข้าตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ทางโรงเรียนรับทราบ และจะเร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่มอบหมายให้ปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลในเวลาอันรวดเร็ว กราบขอบพระคุณสำหรับคำชื่นชมและคำแนะนำมา ณ โอกาสนี้

นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 2563


3 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโป่งบุญเจริญ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบายของ สพฐ. /สพท.สู่การปฏิบัติ รวมทั้งจุดเน้นของ ศธ.ปี 2563 ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ พบว่า ท่าผู้อำนวยการและคณะครูได้รับรู้รับทราบและได้นำสู่การปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ข้อเสนอแนะ ให้คุณครูได้ศึกษาคู่มือและเครื่องมือของ สพป.พช.3 เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสู่มาตรฐาน ขอชื่นชม ท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ทราบ พร้อมนำข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้แจ้งครูทราบ

นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 กันยายน 2563


3 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านห้วยทราย
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. /สพท.สู่การปฏิบัติ พบว่า ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู รับรู้รับทราบและเข้าใจในนโยบายเป็นอย่างดี คือ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ และได้นำสู่การปฏิบัติเป็นที่น่าสนใจ ขอชื่นชม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ขยัน เอาใจใส่ ดูแล นักเรียนเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ

ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 มกราคม 2563

ลิงค์ที่แนบ


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
2 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพท.สู่การปฏิบัติ ได้แก่ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ พบว่าได้นำสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับน่าพอใจ จึงอยากให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ขอชื่นชมท่านผู้บริหารและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศรวมทั้ง มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ข้าพเจ้านายวิรัชร์ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม และคณะครู ได้รับทราบนโยบายของ สพป.พช.เขต3 คือ 1.โรงเรียนคุณภาพ 2.ห้องเรียนคุณภาพ 3. นักเรียนคุณภาพ โดยได้ดำเนินการประชุมคณะครูเพื่อรับทราบ และนำสู่การปฏิบัติ และได้ดำเนินการ โรงเรียนคุณภาพด้านการจัดสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนน่าอยู่ ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้านห้องเรียนคุณภาพ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนมาตรฐานตามเกณฑ์ ด้านนักเรียนคุณภาพได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการคัดลายมือ ท่องสูตรคูณ และฝึกการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 100% จัดให้มีการทบทวนทักษะความรู้ 4 กลุ่มสาระ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อการทดสอบ O-NET ซึ่งคณะครูได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 มกราคม 2563


2 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านไร่ตาพุฒ
ศพว.สระประดู่
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพป.พช.3สู่การปฏิบัติ ได้แก่ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ รับทราบ และมีความเข้าใจข้อเสนอแนะคือให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และยั่งยืน ขอชื่นชม ท่าน ผอ./คณะครู/และนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยู่ในระดับต้นๆ ของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น

นางสาวลักขณา แก่นสารี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 มกราคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
23 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งใหญ่
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษา 3 ระดับ นักเรียน 101 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และได้ให้นโยบาย ดังนี้ 1) ให้นำนโยบาย 4Q ของ สพป.พช สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะ Q ที่ 4 คือ คุณภาพนักเรียน 2) ให้นำจุดเน้นด้านการอ่านออกเขียนได้สู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้นและยั่งยืน 3) ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน อดทน เสียสละ ในการจัดการเรียนการสอน เป็นอย่างดี ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ได้นำนโยบายไปปฎิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนี้ 1.โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน เช่น ภาษาไทยวันละคำ ท่องสูตรคูณ 2.การจัดบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน และห้องเรียน 3.1ห้องเรียน1นวัตกรรม ครูทุกชั้นเรียนมีสื่อและนวัตกรรมทุกคน ทั้งนี้จะนำนโยบาย4Q ไปปฎิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

นางสาววิลาวัลย์ อ้นเวียง
ครูผู้ช่วย
25 กันยายน 2563

ลิงค์ที่แนบ


19 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตีบใต้ ได้ตรวจเยี่ยมการติดตามนโยบายสำคัญๆ ดังนี้ 1)การนำนโยบาย 4 คิว (4Q) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติพบว่า กำลังดำเนินการได้เสนอแนะให้เร่งดำเนินการต่อเนื่องและยั่งยืน 2)การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมให้กับผู้เรียน พบว่า คุณครูได้ดำเนินการอย่างเสม่ำเสมอต่อเนื่อง 3) การพัฒนาครูให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พบว่า สู่แผนงานที่จะอบรมครู หลักสูตร ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจพระโพธิสัตว์ ขอชื่นชมท่าน ผอ.โรงเรียนและคณะครูและนักเรียน ที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตีบใต้ และให้คำแนะนำ ในการจัดการเรียนการสอน และติดตามนโยบาย 4 คิว (4Q) และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


18 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับสวัสดิ์
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนซับสวัสดิ์ในประเด็น ดังนี้ 1) การบริหารงานบุคคลได้แนะนำให้วางแผน การมอบหมายงานในหน้าที่ของบุคลากรให้ตรงความรู้ความสามารถ 2)การบริหารงานวิชาการได้แนะนำให้เน้นการอ่านออกเขียนได้และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3) การบริหารงบประมาณได้ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด 4) ขอชื่นชมที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นที่น่าพอใจ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ รับนโยบายตามไปดำเนินการพร้อมแจ้งคณะครุและบุคลากรนำสู่การปฎิบัติเป้นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวอรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


13 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ทุกชั้นเรียนพบว่า ส่วนใหญ่มีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน มีส่วนน้อยที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมสั่งได้ แนะนำคุณครูประจำชั้นและท่านผู้อำนวยการ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหาร และคุณครูได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและการสื่อสารภาษาอังกฤษสังเกตจากลายมือการคัดภาษาไทยของเด็กสวยงาม ข้อเสนอแนะฝากให้ท่านผู้อำนวยการกำชับในเรื่องการครอบตน ครองคน และครองงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจราชการและให้กำลังใจบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง และยังได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการครองตน ครองคน ครองงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ และรับปฏิบัติด้วยความตั้งใจ

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 มกราคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
11 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกห้องเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ลายมือสวย ห้องเรียนสะอาด มีสื่อการเรียนรู้ มีสื่อ ICT มีมุมหนังสือป้ายนิเทศ นักเรียนวางรองเท้าเป็นระเบียบ ครูใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น ชั้น ป.3 มีสื่อตัวอักษร ชั้น ป.1 จัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนจากบัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.1 มีกระดานแม่เหล็ก มีบัญชีคำพื้นฐาน นักเรียนกล้าแสดงออกสามารถพูดโต้ตอบสื่อสารได้เป็นอย่างดี ครูมีความสุขในการทำงานผู้บริหารเป็นคนใจดี มีความประนีประนอม ทุกคนมีการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ข้อเสนอแนะ – ควรปรับปรุงห้องเรียนเป็นบางห้อง เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ควรส่งเสริมการสอนภาษอังกฤษมากขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบการตรวจราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าพเจ้านายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อรับทราบผลการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามราชการ การบริหารจัดการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ./ สพท. สู่การปฏิบัติ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ และ 6 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ครูผู้สอน ครูประจำชั้นได้ดูแลพัฒนานักเรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติด้วยความตั้งใจ เสียสละเวลา และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจราชการและให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน 19 ธันวาคม 2562

นายเสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 มกราคม 2563


9 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ดังนี้ 1) ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการโครงการสอนห้องเรียน พบว่า ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ น่าเรียน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทันสมัย (สื่อเทคโนโลยี) ครูและนักเรียนให้ความสำคัญและนำนโยบาย โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพ สู่การปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจและได้เสนอแนะผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป 2) ได้นิเทศเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย และการสื่อสารภาษอังกฤษพบว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเข้มข้นมากกว่าเดิม 3)ได้เสนอแนะให้เร่งยกระดับ 4)ได้แนะนำครูให้เป็นโค้ชที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ในการดำรงชีวิตและการเรียนการสอน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ทุ่มเท เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และอำนวยความสะดวกในการนิเทศ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ และนำข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งในที่ประชุมครู เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนางานในลำดับต่อไป

นางพัชรมน งามเลิศ
ครู
23 มกราคม 2563


28 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกสะแกลาด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ดังนี้ 1) ได้เยี่ยมชมสังเกตการณ์จัดการเรียนดการสอนทุกชั้นเรียน / ทุกห้องเรียน ซึ่งพบว่าคุณครูได้นำนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ คือโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพ ได้เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะนักเรียนคุณภาพ (การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย การสื่อสารภาษอังกฤษ ฯลฯ) 2) โครงการอาหารกลางวัน พบว่าโรงเรียนบริหารจัดการ ให้นักเรียนทุกคนได้ รับประทานอาหารที่มีคุณภาพอิ่มท้องทุกคน 3) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า มีการบริหารทั้ง 4 ด้าน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่น่าชื่นชม 4) ข้อเสนอแนะ ให้นโยบาย ของ สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืน ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการ และคณะครูตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาที่ตั้งใจมุ่งมั่น ขยันเอาใจใส่ต่อเรียน และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการต้อนรับ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ท่านสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ท่านได้ให้เกียรติมา นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ท่านได้เยี่ยมชม บริเวณโรงเรียน ห้องเรียนทุกห้อง และสังเกตุการสอนของคณะครูทุกท่าน และ ท่านได้คำแนะนำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การใข้ภาษาอังกฤษ เรื่องโครงการอาหารกลางวัน การปรับปรุงภูมิทัศต่างๆในสถานศึกษา ขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำ และจะนำคำแนะนำที่ได้รับ ไปปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษาต่อไป

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


22 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
ศพว.คลองกระจัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร ดังนี้ 1) ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกหลัง 2) ได้กับติดตาม การนำนโยบายของ ศธ./รมช./สพท. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 การปลูกฝังวินัย / คุณภาพ 2.2 การอ่านคล่องเขียนคล่อง การคัดลายมือ 2.3 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.4 การสอนวิชา Codding 2.5 การสอน Stem 2.6 โครงการอาหารกลางวัน 2.7 การน้อมนำพระบรมราโชบายของ ร.10 สู่การปฏิบัติ จากการติดตาม พบว่า มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ และขอให้พัฒนาอย่างเข้มข้นต่อไป อย่างต่อเนื่อง ขอให้รักษาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด น่าอยู่น่าเรียน / ขอชื่นชมจัดอาหารกลางวันได้มีคุณภาพ ขอชื่นท่านผอ. คุณครู ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเท เอาใจใส่ในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

5 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือของชุมชน เช่น ช่วยบริจาคจ้างครูสอนเดือนละ 8,000 บาท เป็นต้น ได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น การอ่านคล่อง การเขียนคล่อง การคิดเลข เป็นการสื่อสารเป็นภาษอังกฤษ ฯลฯ ขอชื่นชมท่าน ผอ. และคณะครูที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่น่าพอใจ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ ขอขอบคุณท่าน ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นอย่างสูงที่ท่านมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านตะกรุดหินและได้มอบนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งได้แจ้งให้คณะครูและบุคลากรทุกคนทราบแล้ว และทางโรงเรียนจะทำไปพัฒนาปรับปรุงในการบริหารการจัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

นางณัชชา สืบสุยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563


1 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการโรงเรียนบ้านหนองพลวงเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาโดยได้มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้บริหารในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเพิ่มทักษะ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สูงขึ้น เช่น การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ เพิ่มการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 2) ให้นำหลักพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ ร.9 มาปฏิบัติ คือ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” 3) ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ได้มาตรวจราชการโรงเรียนบ้านหนองพลวง และให้แนวนโยบายกับคณะครูให้ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาโดยได้มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้บริหารในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเพิ่มทักษะ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สูงขึ้น เช่น การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ เพิ่มการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 2) ให้นำหลักพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ ร.9 มาปฏิบัติ คือ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง ได้นำแนวนโยบายที่ท่านให้คราวที่มาตรวจเยี่ยมไปดำเนินการแล้ว ส่งผลให้คะแนนโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสูง

นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 มีนาคม 2563


1 ตุลาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจติดตามการนำนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติปีการศึกษา 2562 พบว่า 1.การอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ 2.โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกวัน ครบตามโปรแกรม Thai school Lanch 3.โรงเรียนได้ให้ความสำคัญ การเรียนการสอนภาษอังกฤษปีนี้มีครูภาษอังกฤษปีนี้มีครูเอกภาษอังกฤษมาบรรจุ 4.มีการเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน เช่น จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เดือนละครั้ง ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจติดตาม มา ณ โอกาสนี้

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบและดำเนินการต่อไปนี้ 1.แจ้งให้คณะครูทราบและให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย สพฐ.และ ผอ.สพป.พช.เขต 3 2.เน้นย้ำการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น 3.โครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ

ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 มกราคม 2563


19 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบึงกระจับ
ศพว.สระประดู่
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ สพฐ. ประจำปีการศึกษา2561 (ปีงบประมาณ 2562) สู่การปฏิบัติ เช่น การน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาและศาลพระราชา การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ลายมือสวย การจัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษ การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม การคิดวิเคราะห์ การศึกษาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะ 2R 8C จากการตรวจเยี่ยมติดตามพบว่าโรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบาย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ วันนี้ได้ร่วมปลูกต้นยางนากับทาง ผอ./คุณครู และนักเรียนอนุบาล ขอชื่นชมในความขยัน ทุ่มเทเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ และขอขอบคุณในการอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ สพฐ. ประจำปีการศึกษา2561 (ปีงบประมาณ 2562) และได้ได้ร่วมปลูกต้นยางนากับทาง ผอ./คุณครู และนักเรียนอนุบาล

นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 ตุลาคม 2563


18 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น การอ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 คุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากการตรวจเยี่ยม พบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้รับรู้ทราบและนำสู่การปฏิบัติโดยสังเกตจากการสัมภาษณ์ พบปะการคิดพูดคุยกับนักเรียนซึ่งนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ได้เป็นที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเสียสละสามารถบริหารจัดการด้วยการสร้างเครือข่าย เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณท่านประธานศูนย์ คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียนที่อำนวยการความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมรับทราบ ยินดีต้อนรับทุกท่าน และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
18 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับตะแบก
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพท. สู่การปฏิบัติ พบว่า 1) โรงเรียนได้เน้นการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 2) โรงเรียนได้เน้นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3)โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้ร่วมรื่นสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน ข้อเสนอแนะ 1) ควรพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียนการคัดลายมือสวย อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง 2) ควรปรับที่ตั้งพระพุทธรูปให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม ขอชื่นชมและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญและอำนวยความสะดวกในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

นายชาคริต โพธิปิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 มกราคม 2563


18 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับตะแบก
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพท. สู่การปฏิบัติ พบว่า 1) โรงเรียนได้เน้นการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 2) โรงเรียนได้เน้นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3)โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้ร่วมรื่นสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน ข้อเสนอแนะ 1) ควรพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียนการคัดลายมือสวย อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง 2) ควรปรับที่ตั้งพระพุทธรูปให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม ขอชื่นชมและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญและอำนวยความสะดวกในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

นายชาคริต โพธิปิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 2563


11 กันยายน 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษา ร่วมกับ คณะ อกศจ. จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 1) สภาพแวดล้อม ร่วมรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีการจัดอาหารกลางวัน นักเรียนได้ตามโปรแกรม 2) มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วน Thai School Lanch ร่วม โดยเฉพาะ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือเป็นที่น่าชื่นชมโรงเรียนพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นมีนักเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ มีภาวะผู้นำ 4) คณะครู มีความรู้ความสามารถเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ 5)ข้อเสนอแนะการพัฒนาผู้เรียน 5.1 ให้การพัฒนาทักษะอ่าน การเขียนภาษาไทย ให้คล่องแคล่ว 5.2 ให้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการพูดภาษอังกฤษ 5.3 ให้การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคณะครู คณะกรรมการสภาการศึกษา ชุมชน ที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และอำนวยการความสะดวกในการตรวจติดตามของ สนง.อกศจ.ได้เป็นที่น่าพอใจ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษา ร่วมกับ คณะ อกศจ. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนบ้านซับน้อยได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานให้มีกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง และกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้บริหารได้มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยมีทักษะทางการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น โดยเห็นได้จากผลการประเมินของ คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น.

นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมวัน
ครู
28 มีนาคม 2563


20 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพิธาน พื้นทอง) และคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้ให้กำลังใจครู นักเรียนที่นำนิทรรศการจัดเผยแพร่ผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนที่ให้ความราวมมือในการต้อนรับ นำเสนองาน ซึ่งมีความพร้อมอย่างดียิ่ง

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอบคุณท่านสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มาให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563


8 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.รัฐประชานุสรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ เกี่ยวกับ เรื่องต่อไป 1.การยกระดับการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 2. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3.การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 4.โครงการอาหารกลางวัน 5.การจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา ยกระดับ O-NET/NT 6.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม พบว่า โรงเรียนมีการดำเนินการโดยสร้างความรู้ความเข้าใจกับคุณครู กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ข้อเสนอแนะ ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ขอชื่นชม มีการสร้างทีมงานกับผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และนำมาเป็นทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ทุกคน รับทราบและปฏิบัติตามด้วยความยินดียิ่ง

นายกรเอก มิ่งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 มกราคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
8 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) นโยบายอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น/ยกระดับ/ O-NET/NT 2) นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษ 3) โครงการอาหารกลางวันพบว่าโรงเรียนได้รับทราบรับรู้และเข้าใจในนโยบายเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ดำเนินการตามนโยบาย ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณท่าผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ให้การต้อนรับ และทุ่มเทเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอน เป็นที่ประทับใจ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ได้รับทราบนโนบายการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดการสอนเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ผู้บริหาร และคณะครู ได้รับคำชี้แนะและแนวทางการดำเนินการตามนโยบายของสพป.พช.เขต 3 ทางโรงเรียนจะนำคำชี้แนะและแนวทางจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ไปพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
14 มกราคม 2563


...

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
8 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) นโยบายอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น/ยกระดับ O-NET/NT 2) นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษ 3) โครงการอาหารกลางวัน พบว่าโรงเรียนได้รับทราบรับรู้ และเข้าใจในนโยบายเป็นอย่างดี รวมทั้งได้ดำเนินการตามนโยบาย ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่ให้การต้อนรับ และทุ่มเท เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอน เป็นที่ประทับใจ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ได้รับทราบนโนบายการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดการสอนเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ผู้บริหาร และคณะครู ได้รับคำชี้แนะและแนวทางการดำเนินการตามนโยบายของสพป.พช.เขต 3 ทางโรงเรียนจะนำคำชี้แนะและแนวทางจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ไปพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
17 มกราคม 2563

ลิงค์ที่แนบ


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
8 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
1) โครงการยกระดับอ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็น 2) โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3) โครงการยกระดับ O-NET /NT 4) โครงการการจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา 5) โครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย 6) โครงการอาหารกลางวัน พบว่า - โรงเรียนได้รับรู้เข้าใจในนโยบายเป็นอย่างดี - โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย ข้อเสนอแนะ - ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ข้อชื่นชม - นักเรียน มีสัมมาคารวะกล้าแสดงออก - ผู้อำนวยการและคุณครูมีกัลป์ยาณมิตร มุ่งมั่น ทุ่มเทเอาใจใส่ในการจัดการการเรียนการสอน - ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ / คุณครู ที่อำนวยการความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านลำนารวย ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

นางนฤมล แจ้งมรคา
ครู
29 มกราคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
30 กรกฎาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.พช.3 ได้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนอัตรากำลังระยะ10 ปี ของกลุ่มบริหารบุคคล สพป.พช.3 ให้กับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบการวางแผนอัตรากำลังของอำเภอวิเชียรบุรี ณ ห้องประชุมของโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย –การอบรมเป้นไปด้วยความเรียบร้อย –ข้าพเจ้าไดเยี่ยมชั้นเรียนระดับอนุบาล 3 พบว่าคุณครูได้ทุ่มเทเอาใจใส่ มีประสบการณ์มานาน และที่สำคัญได้เชื่อมโยงกับครูชั้น ป.1 ในภาคเรียนสุดท้ายเพื่อเตรียมตัวเลื่อนชั้นและยังได้มีการติดตามด้วย ข้าพเจ้าได้เยี่ยมชั้นเรียน ป.1 พบว่า คุณครูได้ทุ่มเทเอาใจใส่มีประสบการณ์การสอนมายาวนานมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสังเกตจากนักเรียนกล้าแสดงออกและดูแลเด็กพิเศษ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ พีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสงที่อำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชั้นเรียนเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบ แจ้งข้าราชการครูผู้สอนทราบ -นำนโยบายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 มีนาคม 2563


/

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
9 กรกฎาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขก2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.พช.3 ได้มาตรวจติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินถาวร พบว่า 1. ผู้บริหารได้บริหารงานมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ในด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาในระดับชาติ 2.คุณครูมีความเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอน 3. นักเรียนตั้งใจเรียนทีทักษะอาชีพที่หลากหลายและกล้าแสดงออก ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคุณครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

- รับทราบ - ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตาม ที่แนะนำ ให้แนวคิด ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการตามคำชี้แนะต่อไป - มอบ จนท.ธุรการ สำเนาแจ้งครูทุกคนทราบและปฏิบัติ เสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร

นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กันยายน 2563


- รับทราบ - ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตาม ที่แนะนำ ให้แนวคิด ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการตามคำชี้แนะต่อไป - มอบ จนท.ธุรการ สำเนาแจ้งครูทุกคนทราบและปฏิบัติ เสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร

นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กันยายน 2563นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ตุลาคม 2563


1 มกราคม 2513
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตีบใต้ ได้ตรวจเยี่ยมการติดตามนโยบายสำคัญๆ ดังนี้ 1)การนำนโยบาย 4 คิว (4Q) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติพบว่า กำลังดำเนินการได้เสนอแนะให้เร่งดำเนินการต่อเนื่องและยั่งยืน 2)การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมให้กับผู้เรียน พบว่า คุณครูได้ดำเนินการอย่างเสม่ำเสมอต่อเนื่อง 3) การพัฒนาครูให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พบว่า สู่แผนงานที่จะอบรมครู หลักสูตร ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจพระโพธิสัตว์ ขอชื่นชมท่าน ผอ.โรงเรียนและคณะครูและนักเรียน ที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตีบใต้ และให้คำแนะนำ ในการจัดการเรียนการสอน และติดตามนโยบาย 4 คิว (4Q) และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 มีนาคม 2563