รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล , ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการและบุคลกรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นางณัชชา สืบสุยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมอทอดซับไม้แดง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
9 กุมภาพันธ์ 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้