รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพฐ./สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า โรงเรียนรับรู้รับทราบและเข้าใจ และนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมคุณครูที่มุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน อุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้