รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านราหุล โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังการที่ถูกต้อง เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
16 พฤศจิกายน 2563
รับทราบการตรวจราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ข้าพเจ้านางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมเป็นประธานในงานกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านราหุลจะดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้