รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ข้าพเจ้านายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 การนิเทศติดตาม การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferance) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ >> ดร.กวินเกียรติ นนธพละ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสพฐ. แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดเชิงระบบ โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามเหมาะสม 1. On Site 2. On Air 3. Online ภารกิจของ ผอ.โรงเรียน ผอ.โรงเรียนดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อน นอกเหนือความสามารถให้แจ้ง สพท. เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไป - บริหารจัดการแนวทางต่าง ๆ - บริหารจัดการภารกิจประจำวัน - รายงานผลการดำเนินการทันทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง >> ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และนายสนิท แย้มเกสร มอบข้อคิดและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน 1. นักเรียนต้องได้ดื่มนมทุกวัน แนวทางการบริหารจัดการให้โรงเรียนหารือกับท้องถิ่นในการจัดการให้สอดคล้องกับบริบท 2. อาหารกลางวันแจ้งเป็นหนังสือราชการมาถึงโรงเรียนแล้ว --------------------------------------------------- ส่วนที่ 3) ท่านรองวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ที่มาของการเรียนผ่านทางไกล “ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร” การดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน DLTV ที่นักเรียนที่อยู่ที่บ้านสถานการณ์เปลี่ยนไปให้โรงเรียนทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยในแนวทางการจัดการเรียนการสอนประถมศึกษา สอน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และบูรณาการ ครูสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเตรียมการเรียนการสอนวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ www.dltv.ac.th การจัดการเรียนการสอนทางไกลในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะเป็นการทดลอง “วิธีการจัดการสอนแบบใหม่ ๆ ให้โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระเบียบทางวิชาการ เพราะในอนาคตเราเลี่ยงการเรียนออนไลน์ไม่ได้แน่นอน นี่คือการทดลองที่ดี” >> ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
7 พฤษภาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้