รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้าน กม.30 เพื่อติดตามการนำนโยบาย สพฐ./สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 6)การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ ขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมและขอขอบคุณท่าน ผอ./คณะครูที่ตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้าน กม.๓๐ ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้าน กม.30 เพื่อติดตามการนำนโยบาย สพฐ./สพป.พช.3 โรงเรียนบ้าน กม.๓๐ จะนำไปปฏิบัติตามนโยบาย
นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้