รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านออกเขียนได้ 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ 7)การใช้เทคโนโลยี เช่นการบริหารและจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนดำเนินการเป็นที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2563
-ทราบ -ได้นำผลการตรวจราชการ เเจ้งให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาทราบ เเละถือปฏิบัติร่วมกัน
นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้