รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ข้าพเจ้านายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 การนิเทศติดตาม การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferance) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ >> นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กำหนดมาตรการสำหรับการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 มาตรการ คือ 1. หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ 2. หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน 3. ช่องทางหนึ่งคือการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา ช่องทางต่อมาคือการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) >> ดร.อำนาจ วิชายานุวัติ มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ 3 ทาง 1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทำการขออนุญาต “ศบค.จังหวัด” เป็นผู้เห็นชอบ 2. เรียนทางไกลเต็มรูปแบบ 3. สามารถผสมผสานได้ สุดท้ายโรงเรียนสามารถออกแบบเองได้ พร้อมสอนได้จริง ตามบริบทพื้นที่ เน้นว่า "ส่วนกลางทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น" การประเมินผลระดับชาติยังมีการดำเนินการอยู่ ปฏิทินการจัดการศึกษาปรับเปลี่ยนแค่ปี 2563 เท่านั้น หลังจากนี้เข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดิม ทั้ง สพฐ. และ สพท. งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เน้นการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นสำคัญ >> ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
7 พฤษภาคม 2563
รับทราบ
นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว
ครู
24 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้