รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ การบริหารจัดการการศึกษาและการนำนโยบายของ สพฐ. / สพท. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) การอ่านออกเขียนได้ 5) การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่าผู้อำนวยการและคณะครูรับรู้รับทราบและนำสู่การปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจและเสนอแนะได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ทุ่มเทมุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
9 มกราคม 2563
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจราชการและให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนบ้านบึงสามพัน
นางสุพรรษา สังวาระ
ครู
14 มกราคม 2563



1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้