รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ได้ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบโรงเรียนบ้าน กม.35 พบท่านประธานสนามสอบ คณะกรรมการและคุณครูผู้ควบคุมการสอบเยี่ยมชมห้องสอบทุกสอบ จากการ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม คู่มือ แนวปฏิบัติ เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับและปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เช่นเดิม เสมอมา
นายสันติชัย บัวทอง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบ
นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยม ที่ให้การแนะนำ
นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 พฤษภาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้