รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตามราชการ การบริหารจัดการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. / สพท. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ พบว่าโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นน่าที่พอใจและขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมผู้อำนวยการและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขอขอบคุณผู้อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
9 มกราคม 2563
รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้วยความตั้งใจ
นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มกราคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้