รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองพลวง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองพลวง รับการตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสม ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
25 มกราคม 2564
ตามที่ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง คณะครูได้นำเทคนิควิธีการสอนตามแนว Active Learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ และทักษะชีวิต
นางสาวพีรยา โฆษิตานนท์
ครู
23 มีนาคม 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้