รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน มีการเสนอแนะ ข้อคิดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนโรงเรียนมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
26 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยพร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าเยี่ยมชมสถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมทั้งนิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดดีๆ ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนในโรงเรียน
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 พฤษภาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้