รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายศุภกร วิแสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3 มีนาคม 2563
ทางโรงเรียนบ้านซับไม้แดง ขอขอบพระคุณ นายศุภกร วิแสง รองผอ สพป.พช.3 ที่ท่านได้มานิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน Nation Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และพร้อมนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้