รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ที่โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ซึ่งเป็นสนามสอบ ชั้น ป.6,ม.3 มีจำนวนโรงเรียนที่มาร่วมสอบจำนวน 11 โรงเรียน พบว่า การสอบดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอชื่นชมท่านประธานและคณะกรรมการสอบทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอขอบคุณ ท่านประธานและคณะกรรมการสอบที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
เนื่องด้วยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET และได้รับข้อเสนอแนะจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ทางโรงเรียนรับทราบ และจะเร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่มอบหมายให้ปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลในเวลาอันรวดเร็ว และทางโรงเรียนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป กราบขอบพระคุณสำหรับคำชื่นชมและคำแนะนำณ โอกาสนี้
นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้