รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ออกตรวจเยียมการประเมินผลการสอบ(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกสะเกลาด การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ที่อำนวยการสะดวกในการตรวจเยี่ยม และดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 มีนาคม 2563
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ท่านธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ได้ออกตรวจเยี่ยมการประเมินผลการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำขี้แนะ และจะนำคำชี้แนะไปปรับใช้ต่อไป
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้