รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ออกตรวจเยียมการประเมินผลการสอบ(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกสะเกลาด การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ที่อำนวยการสะดวกในการตรวจเยี่ยม และดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 มีนาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้