รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ได้ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พบท่านประธานสนามสอบ คณะกรรมการและคุณครูผู้ควบคุมการสอบเยี่ยมชมห้องสอบทุกสอบ จากการ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นสนามสอบการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม คู่มือ แนวปฏิบัติ เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับและปฏิบัติงามได้เป็นอย่างดี เช่นเดิม เสมอมา
นายสันติชัย บัวทอง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบ และขอขอบคุณท่านรองสันติชัย ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในครั้งนี้
ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้