รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ซึ่งเป็นสนามสอบชั้น ป.6 และ ม.3 มีโรงเรียนมาร่วมสอบ 7 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยม พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ขอชื่นชมประธานและคณะกรรมการสอบทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบ แจ้งผู้ควบคุมการสอบ ป.6 และ ม.3 ทราบ
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 มีนาคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้