รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดย สพฐ.กำหนดให้ช่วงวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงระยะที่ 2 คือ การทดลองเรียนและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการสื่อสาร โดยเน้น DLIV พบว่า โรงเรียนโดยครูผู้สอนได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่บ้านส่วนใหญ่มีทีวีสัญญาณ DLTV ได้แต่ก็มีบางครอบครัวซึ่งส่วนน้อยยังไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์มือถือ และไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งคุณครูได้แก้ปัญหาโดยแจกใบงานให้นักเรียนโดยคุณครูจะมาติดตามรับใบงานสัปดาห์ละครั้ง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่ตั้งใจอดทน เสียสละ เอาใจใส่ในการเตรียมการทดลองสอนระยะที่ 2 ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม เป็นอย่างดียิ่ง
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
26 พฤษภาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้