รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะท้อน โดยติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) การอ่านออกเขียนได้ 5) การเลือกภาษอังกฤษ 6) โครงการอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียน ได้ดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ และขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืน ขอชื่นชน คณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3 กุมภาพันธ์ 2563
ข้าพเจ้า นายศุภชัย บรรพลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนเป็นอย่างดี
นายศุภชัย บรรพลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้