รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
19 พฤษภาคม 2563 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ ศพว. นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผู้ปกครอง 2 ครอบครัว ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาลปีที่ 2) โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 11 พค 63 ดังนี้ 1.สำรวจควาทต้องการกล่องดิจิตอลและTV /กลุ่ม 1 รับชมDLTV 100 % กลุ่ม 2 รับชมDLTV 50 % กลุ่ม 3 รับชมไม่ได้เลย 2.ผอ. เปรมฤดี มีสนุ่น พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ป.6 3.ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV จานทึบ 10 บ้าน / รับชมไม่ได้ จานโปร่ง 106 บ้าน /ใช้มือถือ ร้อยละ 20 ความเร็วเน็ตไม่พอ รับชมค่อนข้างช้า 4.ปรับแผนการ เปิดใช้งาน Youtube DLTV ทำใบงานที่มอบให้และให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน 5.รอสัญญาณ การทดสอบระบบสัปดาห์นี้ก่อน อย่างไรทางโรงเรียนจะปรับแก้แผนงานเป็นระยะๆ 6. การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จะมี linkรายงานการทำงานรายสัปดาห์ของครู link ลงเวลาปฏิบัติงานlinkลงเวลาเรียนของนักเรียน ผ่าน Line และ Facebook”โรงเรียนบ้านโคกตะขบ “ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ. เปรมฤดี มีสนุ่น พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผู้ปกครองและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
19 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านโคกตะขบ ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองฯผอ. สพป.พช3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้คำแนะนำการเรียนรู้ที่สะดวกแก่ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน รวมถึงภาระกิจหลักของคณะครูที่ต้องได้พบปะและรับ-ส่งใบงานกับเด็กๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โรงเรียนจะรายงานเป็นระยะ ๆ ให้ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 รับทราบต่อไป
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้