รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
15 ธันวาคม 2563
รับทราบ ขอขอบพระคุณ ทาง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.ไท พานนนท์ ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่คณะครู และดูการจัดการเรียนการสอน(จิตศึกษา) ของโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ ตลอดจนให้แง่คิดและแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 มกราคม 2564

/
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้