รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ซึ่งเป็นสนามสอบชั้น ป.6, ม.3 มีโรงเรียนมาร่วมสอบจำนวน 3 โรงเรียน พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการสอบที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนาม O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) และให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายวัฒนกร บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้