รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านเข็มทอง เพื่อติดตามการนำนโยบาย สพฐ./สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 6)การอ่านออกเขียนได้ 7) การสอนวิทยาการคำนวณ 8) Stem ศึกษา พบว่ามีการดำเนินการแต่ขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืน พบว่า ครู ป.1ได้เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1เพื่อสอบ RT ในวันพรุ่งนี้ และพบว่ามีนักเรียนชั้นม.2 1คน ที่มีทักษะด้านกีฬา คือมวยปล้ำได้รางวัลระดับชาติ ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยและคุณครู ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
13 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่ท่านเสนอแนะได้ให้คณะครูปฏิบัติตามนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป และขอขอบพระคุณท่านที่ได้มาให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็มทอง
นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้