รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง โดยมีนายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง รับการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2564
ได้รับทราบการตรวจราชการและข้อตรวจเยี่ยม ของ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน New Normal โดยได้ให้ความแนะนำในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ และบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และจะนำไปแจ้งบอกกล่าวคุณครูเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564

/
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้