รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเขาพลวง พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ , นางบูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีนายกัน อินพร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพลวง รับการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม ณ โรงเรียนบ้านเขาพลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2564
ทางโรงเรียนบ้านเขาพลวงขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้เข้าตรวจราชการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาพลวงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาพลวง
นายกัน อินพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 มีนาคม 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้