รายงานการตรวจเยี่ยมโดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่ โรงเรียน บันทึกการตรวจเยี่ยม บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
2 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำตะคร้อ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางอุมาพร อัครางกูร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ พบว่าคณะทำงานดำเนินการทดสอบฯ ระดับชั้น ม.3 ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางที่ สทศ. กำหนด ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ประธานสนามสอบ และกรรมการทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล เพื่อใช้รายงานในแบบนิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในครั้งนี้

นางอุมาพร อัครางกูร
นักวิชาการศึกษา

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อเป็นสนามสอบO-NET ชั้น ป.6, ม.3 ศูนย์กันจุ สระแก้ว โรงเรียนเข้าสอบจำนวน 12 โรงเรียน โดยการนำของนายวํฒนกร บัวทอง หัวหน้าสนามสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก
ครู
7 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังขอน
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้า นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา พร้อยด้วย นางสาวปวงอร เบ้าสิน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตาม การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านวังขอน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ของนักเรียนช ชั้น ม.3 พบว่า หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการ ประจำสนามสอบ ได้ปฏิบัติ ที่ สทศ. กำหนดและมีนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ในศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจังได้รับความสะดวก จากสนามสอบเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังขอน หัวหน้าสนามสอบและคณะ กรรมการประจำสนามสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้

นางสาวปวงอร เบ้าสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา พร้อยด้วย นางสาวปวงอร เบ้าสิน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตาม การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้นม.3 สนามสอบ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด พบว่า คณะกรรมการ และหัวหน้าสนามสอบได้ปฏิบัติตาม แนวทางที่ สทศ. กำหนด และได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่เข้าสอบเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด หัวหน้าสนามสอบและคณะ กรรมการประจำสนามสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้

นางสาวปวงอร เบ้าสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา พร้อยด้วย นางสาวปวงอร เบ้าสิน ได้รับมอบหมายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตาม การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ พบว่า การเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย คณะกรรมการสนามสอบ/หัวหน้าสนามสอบได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ สทศ. กำหนด และมีนักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม ได้รับความสะอาดจากสนามสอบ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างพัฒนา)และหัวหน้าสนามสอบ กรรมการ การสนามสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้

นางสาวปวงอร เบ้าสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รับทราบ

นายสมยศ จุ้ยหนองเมือง
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา พร้อยด้วย นางสาวปวงอร เบ้าสิน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตาม การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน ชั้นม.3 สนามสอบ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พบว่า คณะกรรมการ และหัวหน้าสนามสอบได้ปฏิบัติตาม แนวทางที่ สทศ. กำหนด และได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่เข้าสอบเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย หัวหน้าสนามสอบและคณะ กรรมการประจำสนามสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้

นางสาวปวงอร เบ้าสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจเยี่่ยมสนามสอบ O-NET ทุกท่าน ที่สอบถามถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสนามสอบ พร้อมทั้งแนะนำการดำเนินการสอบ O-NET ในครั้งนี้

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2563


1 กุมภาพันธ์ 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำตะคร้อ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางอุมาพร อัครางกูร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ พบว่าคณะทำงานดำเนินการทดสอบฯ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางที่ สทศ. กำหนด ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ประธานสนามสอบ และกรรมการทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล เพื่อใช้รายงานในแบบนิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในครั้งนี้

นางอุมาพร อัครางกูร
นักวิชาการศึกษา

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อเป็นสนามสอบO-NET ชั้น ป.6, ม.3 ศูนย์กันจุ สระแก้ว โรงเรียนเข้าสอบจำนวน 12 โรงเรียน โดยการนำของนายวํฒนกร บัวทอง หัวหน้าสนามสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก
ครู
7 กุมภาพันธ์ 2563


10 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา

โรงเรียนบ้านจัดสรรขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีพร้อมด้วย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เสียสละเวลามาและให้คำแนะนำกับทางโรงเรียน ซึ่งเป็นผลดีกับโรงเีรยนเป็นอย่างมาก และจะนำคำติชมของท่านไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น

นางมนัชยา คำมา
ครู
14 มกราคม 2563


รับทราบค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา
28 มกราคม 2563
10 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านรังย้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านรังย้อย

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา

โรงเรียนบ้านรังย้อยได้รับการประเมินจาก คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียนบ้านรังย้อยจะได้พัฒนาตามคำแนะของคณะกรรมการ

นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563


รับทราบค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา
28 มกราคม 2563
9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา

ขอบคุณท่านคณะกรรมการจากสพฐ.คณะกรรมการจากสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง สุขอนามัยการปฏิบัติตน ตลอดจนการดูแลให้คำแนะนำแก่นักเรียน

นางสาวเวฬุวัน เอี่ยมพงษ์
ครูผู้ช่วย
10 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณ คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ที่ออกมาประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 มีนาคม 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนวัลลภานุสรณ์

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา

8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ที่ได้ให้คำแนะนำและประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กุมภาพันธ์ 2563


8 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านดาดอุดม
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 คณะประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. พร้อม นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ออกประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านดาดอุดม

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
นักวิชาการศึกษา

6 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้ให้เกียติออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2563


6 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านกันจุ

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

โรงเรียนบ้านกันจุ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งคัด

นางคล้อย ธูปมงคล
ครู
10 กรกฎาคม 2563


2 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

ทางโรงเรียนได้รับการแนะนำจาก นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่องแนวทางการดำเนินการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างดี

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
27 มีนาคม 2563


2 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพนมเพชร
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านพนมเพชร

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

27 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

27 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านถ้ำมงคลชัย
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

26 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าโรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าโรง

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

ทราบ และจะนำคำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารประกอบการดำเนินการให้ครบถ้วน

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู
13 มีนาคม 2563


26 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกปรือ

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

ขอขอบคุณนางสาวพรทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายอนุวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ได้ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการจัดสรรเวินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ทางโรงเรียนบ้านโคกปรือขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 พฤษภาคม 2563


25 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าไม้ทอง
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

ได้ดำเนินการตามที่ได้รับคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว

นายวรภัทร ตะกรุดโฉม
ครูธุรการ
16 มีนาคม 2563


25 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

23 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านภูน้ำหยด
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

23 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านพระที่นั่ง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

20 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเขายางโปร่ง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

20 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบุมะกรูด
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านบุมะกรูด

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

19 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

ขอขอบคุณ นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว และคณะมากค่ะ ที่มานิเทศ ติดตาม และแนะนำ เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ ทางโรงเรียนจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

นางณัชชา สืบสุยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563


19 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอรุณรัตน์ เม่งพัด
ครู
17 มกราคม 2563


19 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับสำราญเหนือ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

13 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยตลาด

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

13 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านไทรทอง อำเภอหนองไผ่

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

11 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าสวาย
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าสวาย

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

11 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านคลองยาง
ศพว.หนองไผ่
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

3 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเหว

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

จากการออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยนางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ทางโรงเรียนได้รับทราบ และดำเนินตามตารางปฏิทิน

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563


3 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านปู่จ้าว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปู่จ้าว

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

หลังจากได้รับการนิเทศ โรงเรียนบ้านปู่จ้าวได้เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน และบันทึก นร.01 เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน (รายใหม่) และบันทึกการจ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษ (รายเก่า)ตามวันและเวลาในปฏิทินอย่างเคร่งครัด

นางสาวเกษร ทองดี
ครู
22 มกราคม 2563


2 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านน้ำเขียว
ศพว.กองทูลเพชรละคร
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

2 ธันวาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเนินพัฒนา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา

นางอรพรรณ กึนสี
นักวิชาการศึกษา

1 มกราคม 2513
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ข้าพเจ้า นายพิชิตชัย อนนท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้มานิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนห้องสอบ 3 ห้อง มีการประชาสัมพันธ์สถานที่สอบ ห้องสอบ ลำดับที่นั่งสอบ การจัดห้องสอบมีความเหมาะสมเป็นระเบียบดี การรับส่งข้อสอบ กรรมการห้องสอบปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีนักเรียน walk in จำนวน 1 คน ปัญหาที่พบคือ มีรายชื่อเด็กที่แจ้งออกแล้วแต่ยังปรากฏรายชื่อในห้องสอบอยู่ และไม่ทราบว่ารายชื่อเด็กจะปรากฏรายชื่อที่อื่นอีกหรือไม่ จึงทำให้กรรมการกำกับห้องสอบลงในกระดาษว่าขาดสอบไว้ในเป็นหลักฐาน และขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านท่าด้วงที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นายพิชิตชัย อนนท์
นักทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นายพิชิตชัย อนนท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ที่ได้มานิเทศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านท่าด้วง และจะนำคำแนะนำปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินการสอบครั้งต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563