รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียน บ้านแก่งหินปูน เรื่อง การเตรียมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1) โรงเรียนเปิดทำการโดยมีครูมาปฏิบัติหน้าที่ทุกคน 2) โรงเรียนได้จัดทำความสะอาดห้องเรียนและเพิ่มห้องเรียน มีจุดคัดกรอง มีอ่างล้างมือมีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เรียนมีการจัดระยะห่างโต๊ะนักเรียนมีการจัดการแผงกั้นบนโต๊ะนักเรียนเป็นพลาสติกใส 3) ข้อเสนอแนะให้ขอความร่วมมือจาก รพสต. อสม.และผู้นำชุมชน มาร่วมคิดร่วมทำดูแลนักเรียนในสถานการณ์ Covid-19
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
19 มิถุนายน 2563
รับทราบ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูนได้ขอความร่วมมือจาก รพสต. อสม.และผู้นำชุมชน มาร่วมช่วยคัดกรอง และดูแลนักเรียนในสถานการณ์ Covid-19 ตามข้อเสนอแนะ
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้